42 ICm 3112/2011
Číslo jednací: 42 ICm 3112/2011-37 ( KSHK 42 INS 13847/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké nám. 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému JUDr. Ing. Tomášovi Matouškovi, se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníka Hynka Háněla, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové, zastoupenému JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, o určení pohledávek ve výši 44.863,-Kč, 47.724,-Kč, 24.302,-Kč, 7.776,-Kč, 7.001,-Kč

takto:

I. Řízení o určení, že žalobce má za dlužníkem Hynkem Hánělem, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové, část pohledávky č. 1) z titulu nesplacené jistiny ve výši 22.150,-Kč, část pohledávky č.2) z titulu nesplacené jistiny ve výši 23.596,-Kč, část pohledávky č.3) z titulu nesplacené jistiny ve výši 11.800,-Kč, pohledávku č.4) ve výši 7.776,-Kč a část pohledávky č. 5) ve výši 5.401,-Kč, se zastavuje.

II. Určuje se, žalobce má za dlužníkem Hynkem Hánělem, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové, část pohledávky č. 1) z titulu nesplacené jistiny ve výši 22.200,-Kč a smluvní pokuty ve výši 513,-Kč, část pohledávky č.2) z titulu nesplacené jistiny ve výši 23.700,-Kč a smluvní pokuty ve výši 428,-Kč, část pohledávky č.3) z titulu nesplacené jistiny ve výši 12.000,-

Kč a smluvní pokuty ve výši 488,-Kč a část pohledávky č. 5) z titulu nesplacené jistiny ve výši 1.600,-Kč.

III. Žalobce je povinen uhradit žalovanému k rukám jeho advokáta na náhradu nákladů řízení částku 9.600,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 16.11.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Hynkem Hánělem, RČ: 660330/2530, bytem Prostějovská 1082/2, 500 06 Hradec Králové pohledávky ve výši 44.863,-Kč, 47.724,-Kč, 24.302,-Kč, 7.776,-Kč, 7.001,-Kč

Před zahájením soudního jednání žalobce vzal žalobu zčásti zpět. Na základě částečného zpětvzetí žaloby insolvenční soud rozhodl podle ust. § 96 o.s.ř. o částečném zastavení řízení, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

Žalovaný insolvenční správce poté, co žalobce svůj nárok částečným zpětvzetím žaloby omezil, pohledávky ve zbývající výši uznal. Aniž by bylo tedy provedeno dokazování, rozhodl insolvenční soud ve věci rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a o.s.ř., jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o dohodu stran, když podle dohody uhradí žalobce žalovanému část odměny za zastupování advokátem ve výši 8.000,-Kč navýšenou o DPH.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Odvolacím důvodem proti rozhodnutí v bodě II. výroku jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 27. září 2012 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa