42 ICm 3097/2015
Číslo jednací: 42 ICm 3097/2015-18

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ 49241397, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17, Praha 10, zastoupeného proti žalované Petra anonymizovano , anonymizovano , Hamr 120, 378 06, Hamr, zastoupené JUDr. Pře myslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 157/4, o určení pravosti a výše pohledávky, rozsudkem pro uznání, t akt o:

I. Určuje se, že pohledávka P 4 ve výši 1.500.000,--Kč přihlášená žalobce m do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budě jovicích pod sp.zn. 28 INS 2894/2015 je po právu.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů soudního řízení částku 5.000,--Kč, a to ve stejné m pořadí jako pohledávka P 4 přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budě jovicích pod sp.zn. 28 INS 2894/2015.

O důvo dně ní:

Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označená pohledávka byla přihlášena do shora označeného insolvenčního řízení po právu s odůvodněním, že žalobce přihlásil svou pohledávku do tohoto insolvenčního řízení z titulu smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 632926-2-01 ze dne 16.10.2008 ve výši 1.500.000,--Kč, když tuto pohledávku žalovaná na přezkumném jednání popřela s odůvodněním, že půjčku platí přímý dlužník-její manžel, který je na základě smlouvy o zúžení zákonem stanoveného rozsahu SJM vázán k platbám samostatně, když žalovaná přistoupila v dluhu pouze s tím, že bude zavázána ze smlouvy za předpokladu, že přímý dlužník nebude s to dostát svým závazkům, přičemž do dnešního dne bylo na smlouvu uhrazena částka 535.900,--Kč. Žalobce s popřením své pohledávky nesouhlasil s odůvodněním, že dnem 16.10.2008, na základě úkonu přistoupení ke shora označené smlouvě o poskytnutí meziúvěru o úvěru ze stavebního spoření se žalovaná stala společným a nerozdílným dlužníkem spolu s původním samostatným dlužníkem Alešem Novákem a s žalovanou nebylo sjednáno, že by její povinnost k úhradě dluhu ze smlouvy vznikla až (jen) v případě, že by přestal svůj závazek plnit pan Aleš Novák, neboť takovouto formulaci a stanovení podmínky by typově odpovídalo zajištění závazku ručením. Žalovaná však nepřevzala ručitelský závazek, ale ke smlouvě přistoupila. Znění dohody o zúžení SJM ze dne 31.7.2007 pak vylučuje přesvědčení žalované, že by daný dluh, k němuž přistoupila dne 16.10.2008 nebyl její, neboť tato dohoda pamatuje pouze na závazky vzniklé výlučně každému z manželů po uzavření smlouvy o SJM a přistoupení závazku ze dne 16.10.2008 znamená, že se dluh stal výlučným dluhem také dlužnice. Zároveň též nemůže obstát tvrzení o uhrazení částky 535.900,--Kč, neboť dlužnici a Aleši anonymizovano byl poskytnut nejen úvěr, ale i meziúvěr, neboť tyto osoby dosud nenaspořily dostatečně vysokou částku pro poskytnutí samostatného úvěru. V době, kdy není naspořena dostatečně veliká jistina pro poskytnutí úvěru se všechny platby započítávají na platbu na tuto jistinu, tzv. meziúvěr a až v okamžiku, kdy účastník splní podmínky pro poskytnutí ze stavebního spoření dojde k tzv. překlopení meziúvěru na úvěr ze stavebního spoření, přičemž naspořená částka skladového účtu se použije na ponižení jistiny meziúvěru. Do této doby pak účastníci smlouvy hradí platbami úroky i úroky z poskytnutého meziúvěru. Došlé platby pak byly připsány na meziúvěrový účet vedený ke smlouvě č. 4962829-5-04 a žalobce správně uplatnil svou pohledávku ze smlouvy o úvěru ve výši 1.500.000,--Kč. V rámci přípravy jednání dospěl soud k závěru, že v daném případě okolnosti případu odůvodňují i použití ustanovení § 114b o.s.ř. a proto uložil žalované usnesením ze dne 30.10.2015 č.j.-14 povinnost, aby se ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřila k žalobě a v případě, že nárok uplatněný žalobou neuznává, aby v tomto vyjádření vylíčila rozhodující skutečnosti, na nichž staví svojí obranu a k vyjádření zároveň přiložila listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označila důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud zároveň žalovanou upozornil na to, že pokud se bez vážného důvodu na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nevyjádří a ani soudu v téže lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, rozhodne soud o žalobě rozsudkem pro uznání podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. s tím, že podle čtvrtého odstavce citovaného ustanovení nemusí být pro vydání rozsudku pro uznání nařízeno jednání. Předmětné usnesení bylo žalované doručeno do vlastních rukou dne 30.10.2015 a žalovaná na toto usnesení nijak nereagovala. Podle ustanovení § 153a odst. o.s.ř. tedy má za to, že žalovaná nárok uplatněný vůči ní žalobou uznává. Soud proto postupoval podle § 153a odst. 1, 3 a o žalobě rozhodl rozsudkem pro uznání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšná žalobkyně má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšné žalované. Náklady řízení představují zaplacený soudní poplatek, když lhůta k plnění vyplývá z ustanovení § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné.

Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

V Českých Budějovicích dne 6.1.2016

JUDr. Ondřej Ludvík v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová