42 ICm 299/2016
č.j.: 42 ICm 299/2016-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Mgr. Josef Neskusil, LL.M., IČO 71462716, Reinerova 1712/9, 163 00 Praha 6, insolvenční správce Dagmar Jedličkové a Petra Jedličky, proti žalovanému Adam anonymizovano , anonymizovano , Krčínova 1184/52, 370 10 České Budějovice, o určení neúčinnosti právního úkonu, t a k t o :

I. Určuje se, že právní úkon dlužníků uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 1. 12. 2014, kterým dlužníci darovali žalovanému nemovitosti: pozemek parc. č. st. 145 (zastavěná plocha a nádvoří) o vým. 21 m2, jehož součástí je rozestavěná stavba, pozemek parc. č. 116/28 (zahrada) o vým. 276 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/38 k pozemku parc. č. 116/4 (zahrada) o vým. 4.874 m2, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 313 a na LV č. 320, je vůči věřitelům přihlášeným do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 26 INS 3822/2015, neúčinný.

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníků nemovitosti: pozemek parc. č. st. 145 (zastavěná plocha a nádvoří) o vým. 21 m2, jehož součástí je rozestavěná stavba, pozemek parc. č. 116/28 (zahrada) o vým. 276 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti 2/38 k pozemku parc. č. 116/4 (zahrada) o vým. 4.874 m2, vše zapsané Katastrálním úřadem pro

Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 313 a na LV č. 320.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

IV. Žalovaný je povinen zaplatit ČR-Krajskému soudu v Českých Budějovicích na soudním poplatku částku 5.000 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal neúčinnosti shora označeného právního úkonu dlužníků s odůvodněním, že v rámci šetření majetkových poměrů zjistil žalobce, že dlužníci před zahájením insolvenčního řízení byli vlastníky shora označených nemovitostí, které darovací smlouvou ze dne 1. 12. 2014 darovali žalovanému, který je jejich synem. Vzhledem k příbuzenskému poměru dlužníků a žalovaného se úpadek dlužníků v době učinění napadeného úkonu předpokládá a za situace, kdy tento úkon byl učiněn i v zákonem stanovené době, je zřejmé, že se dlužníci v době, kdy byli v úpadku, zbavili bez přiměřeného protiplnění svého majetku a nemůže tak dojít k uspokojení jejich věřitelů.

Žalovaný s žalobou nesouhlasil a uvedl, že jeho rodiče předmětné nemovitosti zakoupili od nevlastního otce matky a slíbili mu, že žalovanému tyto nemovitosti darují poté, až bude zletilý, aby tyto nemovitosti zůstaly v rodině. V době uzavírání darovací smlouvy žalovaný neměl žádného povědomí o finančních poměrech jeho rodičů, přičemž ze strany dlužníků nejde a ani nedojde ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů a dojde pouze k poškození a finančnímu znevýhodnění žalovaného. Dále žalovaný uvedl, že dva největší závazky společnosti GE Money Bank, a. s., a Hypoteční Banka, a. s., jsou řádně spláceny jeho sestrou Petrou Jedličkovou.

Z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 4. 2015, č.j. 26 INS 3822/2015-A-11, soud zjistil, že úpadek dlužníků byl zjištěn k 15. 4. 2015. Z podacího razítka pak plyne, že žaloba byla doručena soudu dne 25. 1. 2016 a je tak žalobou včasnou, podanou ve lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 IZ.

Z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 26 INS 3822/2015-A-3 zjistil soud, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 16. 2. 2015. Z darovací smlouvy se smlouvou o zřízení věcného břemena a jeho užívacího práva ze dne 1. 12. 2014 zjistil soud, že dlužníci darovali žalovanému výše označené nemovitosti a účastníci této smlouvy se v rámci darování dohodli i na zřízení věcného břemene trvalého užívání těchto nemovitostí ve prospěch dlužníků. Mezi účastníky je nesporné, že žalovaný je synem dlužníků.

Z výpisu z katastru nemovitostí soud zjistil, že žalovaný je v současné době vlastníkem předmětných nemovitostí, a proto je pasivně legitimován v této žalobě.

Po provedeném dokazování zjistil soud následující skutkový stav:

Dlužníci bezúplatně převedli na žalovaného shora označené nemovitosti darovací smlouvou ze dne 1. 12. 2014, když darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene užívání k těmto nemovitostem byla uzavřena mezi rodiči a synem. Napadnutý úkon učinili dlužníci v době svého úpadku, když úpadek je vzhledem k příbuzenskému poměru mezi dlužníky a žalovaným zákonem prezumován (viz dále).

Dle ust. § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení svých věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Dle ust. § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Dle ust. § 240 odst. 2 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Dle ust. § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Dle ust. § 22 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství.

Soud žalobě jako důvodné vyhověl, neboť byly splněny shora citované ust. § 240 odst. 1 až 3 IZ, když napadnutým úkonem se dlužníci bez jakéhokoli protiplnění zbavili svého majetku, z něhož mohli být uspokojeni věřitelé. Úpadek dlužníků byl zjištěn na základě vyvratitelné právní domněnky na základě příbuzenského poměru mezi dlužníky a žalovaným. Úkon dlužníků byl učiněn méně než 1 rok před zahájením insolvenčního řízení. Zároveň není naplněná ani jedna z negativních podmínek ust. § 240 odst. 4 IZ, když právní úkon dlužníků nelze hodnotit ani jako příležitostný dar v přiměřené výši, neboť došlo k darování nemovitostí v hodnotě několika statisíců korun. V souvislosti s vyhověním žaloby soud ve smyslu § 239 odst. 4 IZ rozhodl o povinnosti žalovaného vydat tyto nemovitosti do majetkové podstaty dlužníků.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Žalobce však náklady řízení nepožadoval. O přechodu poplatkové povinnosti rozhodl soud ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, když žalobce byl ze zákona od placení soudních poplatků osvobozen a v případě jeho úspěchu přešla poplatková povinnost na neúspěšného žalovaného. Výše poplatku byla stanovena dle položky 13b Sazebníku poplatků.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

České Budějovice 12. 5. 2016

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová