42 ICm 2968/2016
Číslo jednací: 42 ICm 2968/2016-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Imrich anonymizovano , anonymizovano , Malovice 5, 384 11, Netolice, zast.: Mgr. Magdalena Rudolfová, nám. Přem. Otakara II. 30a, 370 01, České Budějovice, proti žalovanému O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4-Michle, o určení výše popřené vykonatelné pohledávky, takto:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za žalobcem pohledávku z titulu úroků z prodlení od 1.9.2011 do 30.5.2016 z titulu rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Jihočeský kraj, č.j. ČTÚ-156 854/2010-633/VI vyř.-Vol. ze dne 16.8.2011 ve výši 519,88 Kč přihlášenou žalovaným do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 27 INS 9866/2016 pod P3.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů tohoto řízení částku 6.800,--Kč k rukám právního zástupce žalobce do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice ČR-Krajskému soudu v Českých Budějovicích na soudním poplatku částku 5.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že žalovaný za ním nemá ve výroku tohoto rozhodnutí označenou pohledávku. Z přihlášky pohledávky P3 do tohoto insolvenčního řízení zjistil soud, že žalovaný uplatnil svou pohledávku z titulu shora označeného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, přičemž tato pohledávka byla uplatněna jako vykonatelná ve výši jistiny 1.398,88 Kč a ve výši kapitalizovaného úroku z prodlení za období 25.11.2010-30.5.2016 v celkové výši 603,38 Kč. Z protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že dlužník (žalobce) popřel pohledávku žalovaného co do výše 519,88 Kč představující kapitalizovaný úrok z prodlení za shora uvedené období s odůvodněním, že nárok na tento úrok z prodlení je již promlčen, a to s odkazem na ustanovení § 110 odst. 3 obč.zák.. V žalobě žalobce setrval na svých argumentech z popěrného úkonu a doplnil, že předmětný vykonatelný titul nabyl právní moci dne 1.9.2011, když lhůta pro plnění v něm byla stanovena do patnácti dnů od nabytí právní moci, tj. do 16.9.2011 a tříletá promlčecí lhůta dle ustanovení § 110 odst. 3 obč.zák. počala běžet od 1.9.2011 a před přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení již proběhla. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že úroky z prodlení byly s ohledem na rozhodnutí o úpadku ze dne 30.5.2016 požadovány pouze do tohoto dne. Přezkumné jednání se konalo dne 25.7.2016, žaloba byla soudu doručena dne 18.8.2016 a je tedy žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ustanovení § 199 odst. 1 IZ. Soud věc projednal ve smyslu ustanovení § 115a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 101 odst. 4 o.s.ř. bez nařízení jednání, když věc bylo možno rozhodnout pouze na základě předložených listinných důkazů a účastníci s tímto postupem soudu souhlasili. Ze shora označeného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 16.8.2011 zjistil soud pravdivost skutkových tvrzení v žalobě, že tento exekuční titulu přiznal žalovanému právo na zaplacení úroků z prodlení z jistiny dluhu od 25.11.2010 s tzv. formulkou do zaplacení , když toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.9.2011 a je tak zřejmé, že splatnost části úroků z prodlení nastala až po právní moci tohoto rozhodnutí. Dle ustanovení § 101 obč.zák., pokud není v dalších z ustanovení uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Dle ustanovení § 110 odst. 1 obč.zák., bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, nebo jiného orgánu, promlčuje se za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Dle ustanovení § 110 odst. 3 obč. zák. úroky a opětující se plnění se promlčují ve třech letech; jde-li však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato promlčecí doba jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání. Na základě shora zjištěného skutkového stavu je zřejmé, že žalobcem popřené úroky z prodlení v době právní moci vykonatelného titulu (tj. 1.9.2011) ještě neexistovaly, i když byly žalobci přiznány exekučním titulem (tzv. formulkou do zaplacení ). Nutno na ně tak vztáhnout shora citované ustanovení §110 odst. 3 obč.zák.. Právo na v budoucnu vzniklé úroky z prodlení však nebylo uplatněno ve vykonávacím či exekučním řízení v tříleté promlčecí době, přičemž takovéto skutečnosti žalovaný ani netvrdil. Přerušení běhu promlčecí doby způsobuje v této věci až přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, přičemž úroky z prodlení byly ze shora uvedenou úvahou v době přihlášení do insolvenčního řízení již promlčené a námitka promlčení vznesená žalobcem je tedy oprávněná, neboť nárok na úroky z prodlení (přestože se jedná o opětující plnění) se promlčuje jako celek, neboť povinnost platit úroky z prodlení nevzniká samostatně za každý den trvání prodlení, ale jednorázově dnem, kterým se dlužník ocitl v prodlení se splněním závazku. Ke stejným závěrům došel i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp.zn. 31 Cdo 2160/2012. Soud proto žalobě jako důvodné vyhověl. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náklady řízení představují odměnu právního zástupce žalobce ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ustanovením § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 2 úkony právní služby, včetně režijního paušálu. O přechodu poplatkové povinnosti rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, když dlužník byl od placení soudního poplatku osvobozen a poplatková povinnost tak přechází na neúspěšného žalovaného. Výše soudního poplatku byla stanovena dle položky 13 bodu 1 písm. a) Sazebního soudních poplatků. Soudní poplatek uhraďte převodem na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích, vedený u ČNB České Budějovice, č. účtu 3703-8920231/0710, VS 4242296816, BIC: CNBACZPP, IBAN: CZ06 0710 0037 0300 0892 0231. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 29.9.2016

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce