42 ICm 2935/2015
Číslo jednací: 42 ICm 2935/2015-23 (KSHK 42 INS 1602/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Blanky Kvasničkové, RČ: 616116/0016, bytem Na Mlejnku 211/1, 500 03 Hradec Králové-Slezské předměstí, proti žalovanému Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, o popření vykonatelných pohledávek ve výši 1.700,-Kč

t a k t o:

I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužnicí Blankou Kvasničkou vykonatelnou pohledávku P23/1 ve výši 1.000,-Kč z titulu dlužných místních poplatků za roky 2011 a 2012.

II. Soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky P23/2 ve výši 500,-Kč z titulu dlužných místních poplatků za rok 2015.

III. Žaloba určení, že žalovaný nemá za dlužnicí Blankou Kvasničkou pohledávku P23/2 ve výši 500,-Kč, se zamítá.

IV. Žaloba a určení, žalovaný nemá za dlužnicí Blankou Kvasničkou pohledávku P23/3 ve výši 200,-Kč se zamítá, neboť pohledávka je vyloučena z uspokojení dle § 170 IZ a nebyla předmětem přezkumného jednání.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 27. 7. 2015 se domáhala popírající dlužnice vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný věřitel Statutární město

Hradec Králové nemá za dlužnicí pohledávky v celkové výši 1.700,-Kč s tím, že tyto pohledávky byly již uhrazeny.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že dlužnice uhradila toliko částku 500,-Kč z titulu místního poplatku za rok 2015, na to reagoval zpětvzetím přihlášky v této části. Ve zbytku pokládá žalobu za nedůvodnou.

Z přihlášky pohledávky žalovaného do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Blanky Kvasničkové bylo zjištěno, že žalovaný věřitel přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku P23/1 ve výši 1.000,-Kč s odůvodněním, že se jedná o místní poplatky za a rok 2011 2012. Jako pohledávku P23/2 pak přihlásil pohledávku z titulu nezaplaceného místního poplatku za rok 2015. Jako pohledávku P23/3 pak přihlásil pokutu ve výši 200,-Kč za porušení zákazu vjezdu jízdních kol. Protože pohledávka přihlášená jako P23/3 je v režimu ust. § 170 IZ vyloučena z uspokojení v rámci insolvenčního řízení, byly předmětem přezkumného jednání pouze pohledávky P23/1 a P23/2. Obě tyto pohledávky popřela dlužnice s odůvodněním, že došlo k jejich zaplacení.

Podáním ze dne 17. 8. 2015 vzal věřitel svoji přihlášku pohledávky P23/2 ve výši 500,-Kč zpět s odůvodněním, že dlužnice tento místní poplatek skutečně zaplatila. Insolvenční soud, tedy ve smyslu ust. § 184 IZ vzal zpětvzetí této přihlášené pohledávky na vědomí, jaký uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň tedy insolvenčnímu soudu nezbylo, než žalobu na popření této pohledávky zamítnout, jak je uvedeno v bodě III. výroku tohoto rozhodnutí.

Dlužnice byla vyzvána, aby doložila úhradu popřené pohledávky P23/1 ve výši 1.000,-Kč. Na výzvu soudu dlužnice předložila poštovní poukázky, ze kterých plyne, že dlužnice uhradila částku 500,-Kč dne 11. 4. 2013 a částkou 500,-Kč dne 13. 6. 2014. Žalovaný podáním ze dne 30. 3. 2016 potvrdil přijetí těchto plateb, poukázal na ust. § 152 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, podle něhož se úhrada daně na osobním daňovém účtu použije vždy nejprve na úhradu splatných daňových pohledávek, respektive nedoplatků na dani a splatné daně. Žalovaný tedy vysvětlil, že na základě tohoto ustanovení platby realizované v letech 2013 a 2014 použil na úhradu nedoplatků za roky 2011 a 2012. Potvrdil tedy, že v současné době nemá za dlužnicí pohledávky z titulu místních poplatků za roky 2011 a 2012, jak byly tyto přihlášeny jako pohledávka P23/1. Na základě tohoto zjištění dospěl insolvenční soud k závěru, že popření pohledávky P23/1 ve výši 1.000,-Kč pro její zaplacení bylo důvodné, a proto rozhodl, jaký uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

I přesto, že pohledávka P23/3 nebyla předmětem přezkumného jednání, neboť je vyloučena z uspokojení dle § 170 IZ, týká se popěrná žaloba podaná dlužnicí i tohoto nároku. Za daného stavu nezbylo insolvenčnímu soudu, než žalobu v této části zamítnout, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozsudku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 2 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že dlužnici, která měla v podstatné části sporu úspěch, žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 12. května 2016

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková