42 ICm 2750/2011
Číslo jednací: 42 ICm 2750/2011-37 ( KSHK 42 INS 5431/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce IREKON, v.o.s., Palackého 211, Turnov, jako insolvenční správce dlužníka Dalibora Motejlka, RČ: 750808/2527, bytem Nový Svět 474, Harrachov, proti žalovanému QUANTO CZ s.r.o., se sídlem Bubenská 8a/943, Praha 7-Holešovice, IČ: 25969714, zastoupenému JUDr. Petrem Cardou, advokátem se sídlem Pod věží 3, Svitavy, o vyslovení neúčinnosti smlouvy o zřízení zástavního práva

takto:

I. Určuje se, že smlouva o zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 474/2 umístěné v bytovém domě čp. 474, 475 na parcele st.p.č. 706 v obci a katastrálním území Harrachov, uzavřená mezi dlužníkem Daliborem Motejlkem a žalovaným, je neúčinná. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 13.10.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že smlouva o zřízení zástavního práva k bytové jednotce č. 474/2 umístěné v bytovém domě čp. 474, 475 na parcele st.p.č. 706 v obci a katastrálním území Harrachov, uzavřená mezi dlužníkem Daliborem Motejlíkem a žalovaným dne 13.10.2009, je neúčinná. Žalobu zdůvodnil tím, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 866.294,-Kč z titulu neuhrazených dodávek zboží, jež byla vyúčtována fakturami č. 9009008209 ze dne 7.9.2009, č. 9009008211 a č. 9009008227 ze dne 8.9.2009.

Pohledávku uplatnil jako zajištěnou s odkazem na napadenou zástavní smlouvu ze dne 13.10.2009. Žalobce má za to, že zástavní smlouva byla uzavřena v době, kdy se již dlužník nacházel v úpadku a dlužník takto zvýhodnil žalovaného jako svého věřitele, když poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího dluhu, aniž by za to obdržel přiměřenou protihodnotu.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že uzavření zástavní smlouvy bylo právním úkonem učiněným za podmínek obvyklých v obchodním styku. Žalovaný nevěděl a ani při náležité pečlivosti nemohl poznat, že dlužník byl v době uzavření zástavní smlouvy v úpadku. Proto navrhl zamítnutí žaloby. Později v průběhu řízení dále ještě namítal, že uzavření zástavní smlouvy bylo podmínkou pro další obchodování s dlužníkem.

Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 20.5.2010 a rozhodnutí o úpadku dlužníka Dalibora Motejlíka bylo vydáno dne 14.10.2010. Odpůrčí žaloba je tedy podána včas v jednoroční propadné lhůtě od rozhodnutí o úpadku (§ 239 odst. 3 IZ).

Podle ust. § 241 IZ je zvýhodňujícím právním úkonem právní úkon dlužníka, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu, a to za předpokladu, že jej dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle demonstrativního výčtu uvedeného v ust. § 241 odst. 3 IZ je zvýhodňujícím právním úkonem i úkon, kterým dlužník poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku s výjimkou případů, kdy obdržel dlužník za zřízení zajištění současně přiměřenou protihodnotu. Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby než osoby dlužníkovi blízké.

Dlužník a žalovaný nejsou osobami blízkými. Zástavní smlouva byla uzavřena dne 13.10.2009, insolvenční řízení bylo zahájeno dne 20.5.2010; tedy zástavní smlouva byla uzavřena ve lhůtě jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky žalovaného do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil pohledávku ve výši 866.294,-Kč s titulu nezaplacené kupní ceny nápojů, jak byla dlužníkovi vyúčtována postupně fakturou č. 9009008209 ze dne 7.9.2009 se splatností dne 17.9.2009 a fakturami č. 9009008211 a č. 9009008227, obě ze dne 8.9.2009 se splatností dne 18.9.2009. Pohledávku přihlásil žalovaný jako zajištěnou s odkazem na zástavní smlouvu ze dne 13.10.2009.

Ze zástavní smlouvy bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi dlužníkem jako zástavcem a žalovaným jako zástavním věřitelem, a to k zajištění shora uvedených přihlášených pohledávek. Předmětem zástavní smlouvy se stala bytová jednotka č. 474/2 umístěná v bytovém domě čp. 474, 475 na parcele st.p.č. 706 v obci a katastrálním území Harrachov. Právní účinky vkladu zástavní smlouvy do katastru nemovitostí vznikly ke dni 16.10.2009.

Z přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že ke dni uzavření zástavní smlouvy dne 13.10.2009 měl dlužník tyto závazky, které do zahájení insolvenčního řízení neuhradil: -věřitel Jana Pohořelá, pohledávka z půjčky ve výši 328.000,-Kč, splatná 5.6.2009, -věřitel Jiří Věneček, pohledávka z půjčky ve výši 290.000,-Kč, splatná 5.7.2009, -věřitel Plzeňský Prazdroj a.s., pohledávka ze směnky ve výši 487.001,-Kč, splatné dne 15.10.2008, -věřitel JIP východočeská a.s., pohledávka ve výši 1.783.479,-Kč, splatná v září 2009, -věřitel Škofin s.r.o., pohledávka ve výši 151.183,-Kč, splatná 23.6.2005, -věřitel Heineken ČR a.s., pohledávky z titulu ceny odebraných nápojů ve výši 329.435,-Kč a ve výši 791.790,-Kč splatné v intervalu od 31.12.2008 do listopadu 2009.

Ze svědecké výpovědi Jiřího Mikolína, který v rozhodné době pracoval u žalovaného jako vedoucí skladu ve Vrchlabí soud zjistil, že pan Motejlek byl spíš větším zákazníkem. Nápoje odebíral na základě rámcové kupní smlouvy a cenu dodaných nápojů platil převodem z účtu po dodání na základě vystavených faktur. Následně se však dostal dlužník do platební neschopnosti, kterou sám označoval jako přechodnou. Protože měl o další spolupráci zájem, nabídl jako zajištění svůj byt a motorové vozidlo. Vedení firmy rozhodlo o tom, že v dodávkách bude pokračováno za podmínky uzavření zástavní smlouvy k bytu a hotovostní platby dalších dodávek. Dlužník souhlasil a takto odebral zboží ještě 5x, vždy v množství podle aktuálních finančních možností, pak další objednávku neučinil. Z výpovědi bylo dále zjištěno, že žalovaný provozoval u skladu prodejnu za hotové, kde mohli zákazníci odebírat v podstatě bez omezení za stejné ceny, jaké měli odběratelé, jimž bylo dodáváno podle rámcové kupní smlouvy. Rozdíl byl pouze v tom, že z prodejny si zákazník musel zboží odvést sám, kdežto dovoz zboží podle rámcové smlouvy a jeho složení u zákazníka bylo zadarmo.

K prokázání tvrzení o dalších odběrech předložil žalovaný soudu fakturu č. 9009008691 ze dne 12.10.2009 znějící na 39.065,-Kč, fakturu č. 9009008745 ze dne 13.10.2009 znějící na částku 274.850,-Kč, fakturu č. 9009008772 ze dne 14.10.2009 znějící na částku 171.975,-Kč, fakturu č. 9009008798 ze dne 15.10.2009 znějící na 246.493,-Kč a fakturu č. 9009008843 ze dne 16.10.2009 znějící na částku 133.985,-Kč. Z nich bylo soudem zjištěno, že všechny faktury byly dlužníkem proplaceny hotově při odběru dodaných nápojů.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Žaloba byla podána insolvenčním správcem včas a směřuje proti osobě, která měla z napadené zástavní smlouvy prospěch. Zástavní smlouva byla uzavřena v době, kdy se dlužník v úpadku nacházel, přitom podle ust. § 241 IZ je nerozhodné, zda žalovaný o dlužníkově úpadku věděl nebo vědět mohl. Zástavní smlouvou byly zajištěny v té době již existující závazky dlužníka v termínech po splatnosti. Insolvenční soud nesdílí námitku žalovaného, že za uzavření zástavní smlouvy obdržel dlužník protihodnotu, neboť -zaplacení ceny dalších dodávek bylo zajištěno hotovostní platbou dodávky při jejím dodání,

-pokud by žalovaný odmítl dlužníkovi dodávat na základě rámcové kupní smlouvy, mohl by dlužník odebírat zboží od žalovaného v jeho obchodě, -nejméně dodávka ze dne 12.10.2009 za hotové byla realizována ještě před uzavřením zástavní smlouvy, ačkoliv žalovaný tvrdil, že její uzavření bylo podmínkou dalších dodávek.

Insolvenční soud tedy dospěl k závěru, že zástavní smlouva je zvýhodňujícím právním úkonem ve smyslu ust. § 241 IZ a vyslovil tedy její neúčinnost, jak je uvedeno v bodě I. výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že úspěšný žalobce se práva na náhradu nákladů řízení vzdal.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 14. května 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa