42 ICm 2663/2012
Číslo jednací: 42 ICm 2663/2012-47 ( KSHK 42 INS 9099/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Jana Kubálka, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, jako insolvenčního správce dlužníka AUTO ŠTANGL a.s. se sídlem Praha 9-Letňany, Veselská 699, PSČ 199 00, IČ: 264 29 951, proti žalovanému č.1) Ing. Davidu Jánošíkovi, se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, jako insolvenčnímu správci dlužníka Josefa Štangla, Dr. Votočky 216, Ostroměř, zastoupenému JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem Týnská 1053/21, Praha 1, a proti žalovanému č. 2) Josefu Štanglovi, Dr. Votočky 216, Ostroměř, o určení pohledávek ve výši 19.305.696,26 Kč 87.960.000,-Kč

takto:

I. Řízení o určení, že žalobce má za dlužníkem Josefem Štanglem část pohledávky č. 1) ve výši 11.705.696,26 Kč se zastavuje, neboť tato část pohledávky byla v insolvenčním řízení zjištěna.

II. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem Josefem Štanglem část pohledávky č. 1) ve výši 7.600.000,-Kč a pohledávku č. 2 ve výši 87.960.000,-Kč, se zamítá pro předčasnost.

III. Insolvenčnímu správci se ukládá, aby postupem podle § 188 odst. 2 IZ vyzval žalobce k odstranění vad přihlášky spočívající v nedostatečné specifikaci důvodu přihlašovaných nároků uvedených v bodě 2 výroku tohoto rozhodnutí.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 12. září 2012 se se domáhal žalobce proti žalovanému č. 1) jako insolvenčnímu správci a proti žalovanému č. 2) jako dlužníkovi vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že je má za dlužníkem Josefem Štanglem pohledávku č. 1) ve výši 19.305.696,26 Kč dále, že má za dlužníkem pohledávku č. 2) ve výši 87.960.000,-Kč.

Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě nezpochybnil, že žalobcovy pohledávky č. 1) a č. 2) byly při přezkumném jednání insolvenčním správcem i dlužníkem zcela popřeny a že žalovaný insolvenční správce řádně vyrozuměl žalobce podle § 198 IZ o možnosti podat žalobu na určení svých popřených nevykonatelných pohledávek. Dále žalovaný č.1) ve vyjádření k žalobě vznášel věcné námitky k existenci přihláškou uplatněných pohledávek.

Vzhledem k tomu, že úpadek dlužníka Josefa Štangla je řešen konkursem, a že tedy popěrný úkon dlužníka nemá vliv na zjištění přezkoumávaných pohledávek, a vzhledem k tomu, že insolvenční správce v podání ze dne 20. září 2012 adresovaném insolvenčnímu soudu vzal částečně popření pohledávky č.1) zpět, a to tak, že část pohledávky č. 1) ve výši 11.705.696,26 Kč dodatečně uznal, vzal žalobce žalobu o určení dodatečně uznané části pohledávky č. 1) zpět. Proto insolvenční soud podle § 96 odst. 1 o.s.ř. řízení zjištění části pohledávky č. 1) ve výši 11 705 696,20 600,-Kč zastavil, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení ze dne 9. 7. 2012 bylo zjištěno, že žalobce (byť má insolvenční soud výhrady ke správnosti označení věřitele v přihlášce, když jako věřitel měl být uveden insolvenční správce věřitele a nikoliv věřitel, na něhož byl prohlášen konkurs) do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Josefa Štangla 2 pohledávky. Pohledávka č. 1) byla přihlášena ve výši 19.305.696,26 Kč. Jako důvod pohledávky je uvedeno: Pohledávka věřitele za dlužníkem z titulu neuhrazené kupní ceny zboží a služeb poskytovaných společností AUTO ŠTANGL a.s. na objednávku dlužníka, evidovaná v účetnictví společnosti AUTO ŠTANGL a.s. na účtu 355 000, jako pohledávka za zaměstnancem. Podložená dokladovou inventurou účtu 335-000, pohledávka za zaměstnance.

Jako pohledávku č. 2) přihlásil žalobce částku 87 960.000-Kč a jako důvod vzniku pohledávky uvedl: Odpovědnost dlužníka z funkce předsedy představenstva společnosti AUTO ŠTANGL a.s. za škodu způsobenou společnosti AUTO ŠTANGL a.s. porušením právních předpisů při výkonu funkce ve smyslu § 194 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V roce 2010 a 2011 provedeny účetní operace, které snížily majetek společnosti AUTO ŠTANGL a.s., o částku ve výši 87.000.960,-Kč. O tuto částku se během roku 2010 snížil vlastní kapitál podniku.

Aniž by bylo třeba jakýmkoliv způsobem doplňovat dokazování, insolvenční soud zamítl žalobu ve zbývající části pro její předčasnost. Podle ust. § 174 odst. 2 IZ platí, že věřitel musí do přihlášky pohledávky kromě obecných náležitostí podání uvést i důvod vzniku přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlášené pohledávky se podle ustálené judikatury rozumí skutečnosti, na kterých se přihlášená pohledávka zakládá. Co do uplatnění nároku v podstatě platí, že přihláška pohledávky do insolvenčního řízení supluje žalobu v řízení nalézacím. Je tedy na věřiteli, aby do přihlášky uvedl minimálně takové skutečnosti, jak by bylo nezbytné uvést je do žaloby o zaplacení přihlašovaného nároku.

Vzhledem k tomu, že, důvody vzniku pohledávek uvedené v přihlášce jsou z výše uvedeného pohledu nedostatečně a v důsledku toho nepřezkoumatelné, bylo předčasné, že insolvenční správce zařadil přihlášku žalobce do seznamu přihlášených pohledávek určených k přezkumnému jednání. Na místě bylo věřitele podle § 188 odst. 2 IZ vyzvat k odstranění vad přihlášky spočívajících v nedostatečném tvrzení o okolnostech vzniku přihlašovaných pohledávek. Tato povinnost byla insolvenčnímu správci uložena v bodě 3 výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 2 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 18. října 2013

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová