42 ICm 2654/2015
Číslo jednací: 42 ICm 2654/2015-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Ing. Václav Svoboda, IČ 46647929, Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 České Budějovice, zast. Mgr. Ondřej Pustějovský, advokát, Zahradní 314/8, 370 05 České Budějovice, proti žalované Mgr. Ing. Petra Hýsková, IČ 74360809, Tyršova 1835/13, 120 00 Praha 2, insolvenční správkyně HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., o určení pravosti a výše pohledávky, t a k t o :

I. Žaloba na určení, že pohledávky P272, které přihlásil žalobce do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27 INS 29347/2013, v celkové výši 175.462.965,65 Kč jsou po právu, se pro předčasnost zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označené pohledávky byly do shora označeného insolvenčního řízení přihlášeny po právu.

Zvláštní přezkumné jednání se konalo dne 5.6.2015, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 25.6.2015 a žaloba byla soudu doručena dne 9.7.2015 a je žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Z přihlášky pohledávky P272 soud zjistil, že žalobce přihlásil do předmětného insolvenčního řízení svých 12 dílčích pohledávek v celkové výši 175.462.965,65 Kč, když každá z jednotlivých dílčích pohledávek obsahovala totožná tvrzení co do důvodu vzniku i dalších okolností pohledávky, když v přihlášce bylo u každé dílčí pohledávky uvedeno, že se jedná o pohledávky z titulu neuhrazených dodávek ze zboží, které věřitel (žalobce) dodával prostřednictvím svých dodavatelů přímo na adresu závodů dlužníka. Přihlášková tvrzení každé jednotlivé dílčí pohledávky se odlišovala pouze označením dodavatel předmětného zboží, přičemž přihláška u každé jednotlivé dílčí pohledávky odkazovala na seznam jednotlivých dodávek zboží, které byly uvedeny v příloze k přihlášce P272. Z takto přihlášené každé jednotlivé dílčí pohledávky tak dle soudu není dostatečně zjistitelný skutkový základ každé dílčí pohledávky, a sice není skutkově vymezeno, na základě čeho (na základě jakého ujednání) žalobce dodával dlužníkovi prostřednictvím svých dodavatelů zboží, když při absenci popisu tohoto ujednání pak logicky absentuje i časové vymezení kdy žalobce s dlužníkem měl být v závazkovém či jiném vztahu a proč vůbec tedy byly prováděny předmětné dodávky. Skutkové vymezení základu přihlášené pohledávky pak nevyplývá ani z připojených listinných důkazů, které byly připojeny k přihlášce P272. V listinných důkazech byla ke každé jednotlivé dílčí pohledávce připojena okopírovaná část přihlášky jednotlivých dodavatelů, tak jak se tito dodavatelé hlásili se svými pohledávkami do insolvenčního řízení vedeného se žalobcem u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 26 INS 21030/2013, když tyto přihlášky přihlašovali jednotliví dodavatelé za žalobcem z titulu neuhrazené kupní ceny na základě kupní smlouvy uzavřené mezi tímto dodavatelem a žalobcem. Z přihlášek jednotlivých dvanácti věřitelů do insolvenčního řízení s žalobcem, pak vyplývá, že skutkový základ těchto pohledávek je uzavření rámcových kupních smluv a jednotlivých kupních smluv mezi společností TechnoStore, s.r.o. (žalobce) a konkrétním dodavatelem. Co však z přihlášek dodavatelů do insolvenčního řízení se žalobcem vůbec nevyplývá je, proč by měla být dlužníkem z těchto kupních smluv společnost HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s. V přílohách k přihlášce P272 jsou pak mimo zkopírovaných částí přihlášek jednotlivých věřitelů do insolvenčního řízení s žalobcem, ještě přiloženy listinné důkazy tak, jak je předložili jednotlivý věřitelé v insolvenčním řízení se žalobcem ke svým přihláškám, přičemž se jedná o seznam závazků, seznam neuhrazených faktur, když ani z těchto listinných důkazů nelze dovodit skutková tvrzení, na základě kterých by měl mít žalobce pohledávku za společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s.

Z protokolu o přezkumném jednání soud zjistil, že všech 12 dílčích pohledávek přihlášky P272 žalovaný jako insolvenční správce popřel co do pravosti a výše s odůvodněním, že žalobce jako insolvenční správce pouze převzal pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení společnosti TechnoStore, s.r.o., a přihlásil celkovou částku přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka a z přihlášky tak není zřejmý žádný právní titul, na jehož základě bylo deklarované zboží dodáno dlužníkovi a také není zřejmé, jak věřitel dospěl k výši přihlašované pohledávky.

Žalobce s popřením svých pohledávek nesouhlasil a v žalobě uvedl, že společnost TechnoStore, s.r.o., byla podřízená osoba společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., a vystupovala jako nákupčí organizace, která nakupovala od třetích osob zboží pro společnost HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., a tyto třetí osoby dle dohod i zažité obchodní praxe zboží dodávaly přímo do provozoven společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., která platila za zboží společnosti TechnoStore, s.r.o., a společnost TechnoStore, s.r.o., zboží platila přímým dodavatelům, když tato praxe probíhala až do doby, dokud se společnost HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., nedostala do finančních problémů a nepřestala platit společnosti TechnoStore, s.r.o. Společnost TechnoStore, s.r.o., na základě rámcových kupních smluv i jednotlivých kupních smluv objednávala zboží jménem a na účet společnosti TechnoStore, s.r.o., když toto zboží bylo dle těchto smluv a dohod dodáváno přímo společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., když fakturace na zboží byly vystavovány na společnost TechnoStore, s.r.o., která je i platila a právním fakturačním dodavatel zboží pro HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., byla společnost TechnoStore, s.r.o.

Žalovaná s podanou žalobou nesouhlasila s odůvodněním, že z přihlášky s výjimkou konkrétní specifikace jednotlivých dílčích pohledávek není zřejmý žádný právní titul, na základě kterého měly jednotlivé pohledávky vzniknout, ani zde nejsou uvedeny jakékoli jiné další okolnosti prokazující oprávněnost přihlašovaného nároku a přihláška postrádá jakékoli odůvodnění výše přihlašované pohledávky ze strany žalobce a žalobce tak neunáší v tomto řízení břemeno tvrzení ani důkazní. Zároveň je zřejmé, že třetí osoby přihlašovaly své pohledávky jak do insolvenčního řízení společnosti TechnoStore, s.r.o., tak do insolvenčního řízení společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., když se jednalo skutkově o totožné pohledávky.

Dle ust. § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Dle ust. § 188 odst. 2 IZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Na základě výše uvedeného má soud za prokázané, že přihláška pohledávek evidovaných jako P272 nesplňovala náležitosti ust. § 174 odst. 2 IZ, když neobsahovala vymezení důvodu vzniku přihlašované pohledávky, tedy uvedení skutečností, na níž se pohledávka zakládá. Skutkové vymezení důvodu pohledávky formulací neuhrazené dodávky za zboží, které věřitel dodával prostřednictvím svých dodavatelů přímo na adresy závodů dlužníka není dostatečně určité, neboť jej nelze bez pochybností individualizovat a odlišit tak od jiného skutku. Žalovaná má pravdu, že z dané přihlášky není zřejmý žádný právní titul, když závěr o právním titulu je výsostným právem soudu, resp. insolvenčního správce poté, kdy je ze strany dlužníka dostatečně přesně skutkově vymezen základ pohledávky, aniž by věřitel pohledávky musel skutkové vymezení pohledávky právně hodnotit. Pokud toto skutkové vymezení v přihlášce chybí, nelze jej logicky podřadit pod žádný právní titul. Z dané přihlášené pohledávky pak na základě obecně vžitého pojmosloví vyplývá, že by se mohlo jednat o tituly z pohledávek z kupních smluv (pojem dodávka zboží ), když však v přihlášce skutkový základ svědčící pro možnost právního závěru o nesplněných závazcích z kupní smlouvy chybí. Z vyjádření žalobce v rámci tohoto řízení pak plyne, že by se mohlo jednat i o závazky z bezdůvodného obohacení, či závazky z blíže nespecifikované smlouvy typu příkazní, avšak opět pro právní posouzení, chybí v přihlášce jakékoli skutková tvrzení, když přihlášková tvrzení nejsou co do určitosti zhojena ani k přihlášce připojenými listinnými důkazy, které soud vykládá v souvislosti s přihláškovými údaji ve formuláři přihlášky jako jeden celek. Z přihláškových listinných důkazů pouze plyne, že třetí osoby uzavíraly rámcové kupní smlouvy na základě kterých dodávaly zboží společnosti TechnoStore, s.r.o., které pak bylo fakturováno společnosti TechnoStore, s.r.o., a není z nich patrné vymezení vztahu dlužníka HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., a společnosti TechnoStore, s.r.o. Soud tak uzavírá, že přihláška pohledávky P272 nebyla způsobilá k přezkumu pro svou neurčitost a žalovaný jako insolvenční správce měl postupovat ve smyslu shora citovaného ust. § 188 odst. 2 IZ. Pokud však insolvenční správce takto nepostupoval a přistoupil ke zvláštnímu přezkumnému jednání, na kterém pohledávku popřel, je toto jeho popření nesprávné, neboť lze popírat pouze určité konkrétně skutkově vymezené pohledávky. Soud proto tuto žalobu musel pro předčasnost zamítnout, neboť je nutné, aby insolvenční správce postupoval ve smyslu ust. § 188 odst. 2 IZ. Z daného též plyne, že pokud je přihláška skutkově co do důvodu neurčitá, nelze v incidenčním sporu žalobce vůbec omezovat dle ust. § 198 odst. 2 IZ, což by bylo nanejvýš nežádoucí, a proto je jediným správným postupem soudu zamítnutí žaloby pro předčasnost.

V návaznosti na výše uvedené soud jako nepotřebné zamítl návrhy na provedení dokazování důkazy o propojení žalobce a dlužníka HEAVY MACHINERY SERVICES, a.s., tak jak byly připojeny k vyjádření žalobce ze dne 20.10.2015 pro nadbytečnost, neboť soud žalobu zamítl pro předčasnost.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšná žalovaná má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalobci. Soud však ve smyslu ust. § 150 o.s.ř. je toho názoru, že věcně způsobila neúspěch žalobce v tomto řízení žalovaná, která přezkoumala neurčitou přihlášku. Za této situace jí tak soud právo na náhradu nákladů řízení přiznat nemohl.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 24.11.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ondřej Ludvík v. r. Bc. Petra Kottová samosoudce