42 ICm 2640/2013
Číslo jednací: 42 ICm 2640/2013-27 ( KSHK 42 INS 3097/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobkyně Zdeňky Sejčkové, bytem Pražská 1149, Vrchlabí zastoupené obecným zmocněncem Petrem Sejčkem, bytem tamtéž, proti žalovanému IREKON v.o.s. se sídlem Palackého 211, Turnov, PSČ: 511 01, jako insolvenčnímu správci žalobkyně, zastoupenému Mgr. Pavlem Vernerem, advokátem se sídlem Palackého 211, Turnov, o určení neplatnosti kupní smlouvy

t a k t o:

I. Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy o prodeji nemovitosti dlužnice Zdeňky Sejčkové mimo dražbu uzavřené mezi insolvenčním správcem a Bc. Vladimírem Cermanem, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 1. července 2013 ve znění opravy žaloby doručené insolvenčnímu soudu dne 23. 7. 2013 se domáhala dlužnice vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že kupní smlouva o prodeji nemovitosti dlužnice uzavřená mezi insolvenčním správcem a Bc. Vladimírem Cermanem je neplatná.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítal, že pan Petr Sejček nedoložil řádnou procesní plnou moc pro zastupování dlužnice v tomto incidenčním sporu. Dále namítal, že kupní smlouva, kterou by byl zpeněžen nemovitý majetek (byt) ve vlastnictví dlužnice nebyla dosud uzavřena. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

S ohledem na tvrzení žalovaného insolvenčního správce, že prozatím ke zpeněžení nemovitého majetku dlužnice (k prodeji bytu mimo dražbu) nedošlo, vyzval insolvenční soud obecného zmocněnce žalující dlužnice, aby sdělil insolvenčnímu soudu, zda má napadenou kupní smlouvu k dispozici. Obecný zmocněnec dlužnice uvedl, že smlouvu opatřenou podpisem prodávajícího a kupujícího neviděl. Odkázal se však na listinu založenou v insolvenčním spise jako dokument B-93, ve kterém se podle něho o uzavřené kupní smlouvě hovoří.

Insolvenční soud provedl důkaz čtením listiny založené v insolvenčním spise jako dokument B-93. Jedná se o elektronickou komunikaci, v rámci které realitní kancelář zasílá insolvenčnímu správci jako budoucímu prodávajícímu a panu Bc. Cermanovi jako budoucímu kupujícímu po úpravách nový návrh (budoucí) kupní smlouvy .

Vzhledem k tomu, že žalobkyně neprokázala, že by kupní smlouva byla již uzavřena, tedy podepsána prodávajícím a kupujícím, soud žalobu na vyslovení její neplatnosti zamítl.

K námitce žalovaného o tom, že je Petr Sejček nepředložil plnou moc k zastupování dlužnice jako žalobkyně v incidenčním sporu, soud konstatuje, že podle ust. § 160 odst. 1 IZ se incidenční spor projedná v rámci insolvenčního řízení. Podepsaný soud tedy zastává názor, že plná moc, kterou účastník udělil svému zástupci pro zastupování v insolvenčním řízení, opravňuje tohoto zástupce k zastupování i v rámci insolvenčním řízením vyvolaných incidenčních sporů.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o fakt, že dlužnice se nachází v režimu konkursního řízení a že tedy veškerý zabavitelný majetek je součástí majetkové podstaty. Za daného stavu nebylo možno vyhovět návrhu advokáta žalovaného insolvenčního správce a zavázat neúspěšnou dlužnici k náhradě nákladů řízení do majetkové podstaty.

Navíc zastává insolvenční soud názor, že náklady na zastoupení insolvenčního správce v tomto incidenčním sporu advokátem nejsou náklady nezbytnými k účelnému bránění práva ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř..

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 30. srpna 2013

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová