42 ICm 2598/2013
42 ICm 2598/2013 KSHK 42 INS 10162/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Artur Collina, podnikatel s místem podnikání Pellicova 648/33, 602 00 Brno-Staré Brno, IČ: 70454116, zast. JUDr. Markem Hastíkem advokátem se sídlem Pellicova 33, Brno, proti žalovanému Miroslavu Hartychovi, podnikateli s místem podnikání Pod Strání 866, 543 71 Hostinné, RČ: 800326/3598, IČ: 74802968, zast. JUDr. Janem Malým, advokátem se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, o určení pravosti pohledávek ve výši 90.377,-Kč a ve výši 22.450,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Milanem Hartychem pohledávku P 6.1 ve výši 90.377,-Kč a pohledávku P 6.2 ve výši 22.450,-Kč. II. Žalobci se přiznává vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení ve výši 24.980,- Kč. Náklady řízení budou uspokojeny spolu se zjištěnými pohledávkami v rámci plnění splátkového kalendáře.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 22. 7. 2013 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem Miroslavem Hartychem pohledávky ve výši 90.377,-Kč a ve výši 22.450,-Kč. Žalobu odůvodnil tím, že dlužníkovi bylo povoleno oddlužení ve formě splátkového kalendáře. Přihláškou pohledávky ze dne 17. 5. 1

2013 uplatnil žalobce v insolvenčním řízení pohledávku č. 1 ve výši 67.900,-Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 25. 8. 2009, jež představuje nesplacenou jistinou, a příslušenství (zákonný úrok z prodlení) ve výši 22.477,-Kč. Jako pohledávku pod č. 2 přihlásil pak žalobce smluvní pokutu ve výši 22.450,-Kč, jak byla ujednána v čl. II. odst. 4 dohody o uznání závazku a o splátkovém kalendáři ze dne 19. 1. 2011. Při přezkumném jednání obě uplatněné pohledávky insolvenční správce uznal, k popření pohledávek došlo ze strany dlužníka. Žalobce dále v žalobě uvedl, že žalovaný uzavřel dne 25. 8. 2009 jako dlužník s paní Jitkou Čermákovou jako věřitelkou smlouvu o půjčce, na základě poskytla paní Jiřina Čermáková žalovanému částku 100.000,-Kč. Žalovaný se zavázal vrátit půjčku v 72 měsíčních splátkách. Žalovaný však svůj závazek vůči Jitce Čermákové splnil pouze částečně a dlužnou částku ve výši 94.900,-Kč nezaplatil. Paní Čermáková postoupila pohledávku za žalovaným ve výši 94.900,-Kč na žalobce smlouvou ze dne 11. 1. 2011. Žalobce jako nový věřitel uzavřel se žalovaným dlužníkem 19. 1. 2011 dohodu o uznání závazku a o splátkovém kalendáři. V ní žalovaný výslovně uznal závazek ve výši 94.900,-Kč s příslušenstvím a zavázal se jej splatit žalobci měsíčních splátkách po 2.000,-Kč měsíčně počínaje únorem 2011. V čl. II. odst. 4 dohody bylo ujednáno, že v případě prodlení s úhradou byť jednotlivé splátky dluhu je žalovaný povinen uhradit žalobci jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 % z uznané částky. Dále žalobce uvedl, že žalovaný uhradil žalobci na dluh formou měsíčních splátek v roce 2011 částku 22.000,-Kč, v roce 2012 částku 24.000,-Kč a v roce 2013 částku 6.000,-Kč, tedy celkem 52.000,-Kč. Dluh tak činil ke dni přihlášení pohledávky 67.900,-Kč na nesplacené jistině a 22.540,-Kč na smluvní pokutě.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že má vážné pochybnosti o tom, že by dohoda o postoupení pohledávky byla podepsána Jitkou Čermákovou. Žalovaný má za to, že smlouva o postoupení pohledávky nebyla řádně uzavřena a pro nedostatek formy je tak neplatná. Dále žalovaný namítal, že smluvní pokuta ve výši jedné poloviny uznaného dluhu je sjednána neplatně pro rozpor s dobrými mravy. Žalovaný dále uvedl, že v posuzovaném případě uhradil žalobci 52.000,-Kč z dlužné částky 94.900,-Kč, a protože se v březnu 2011 dostal do pětidenního prodlení, žalobce uplatnil smluvní pokutu. Žalobce platby dlužníka ve výši 25.000,-Kč započetl právě na smluvní pokutu, ve zbývající části byla zaplacena částka započtena na jistinu pohledávky. S ohledem na neplatnost ujednání o smluvní pokutě měla však být celá částka 52.000,-Kč započtena na jistinu či úrok z prodlení. Z výše uvedených důvodů namítnout žalovaný zamítnutí žaloby.

Z přihlášky pohledávek žalobce do insolvenčního řízení ze dne 17. 5. 2013 bylo zjištěno, že žalobce přihlásil za dlužníkem pohledávku č. 1 ze smlouvy o půjčce ze dne 25. 8. 2009 ve výši 67.900,-Kč na nesplacené jistině a ve výši 22.477,-Kč na příslušenství, jež představuje zákonný úrok za prodlení podle připojeného výpočtu. Jako pohledávku č. 2 pak přihlásil nesplacenou část smluvní pokuty ve výši 22.450,-Kč. K přihlášce pohledávky připojil žalobce smlouvu o půjčce ze dne 25. 8. 2009, dohodu o uznání závazku a o splátkovém kalendáři ze dne 19. 1. 2011, oznámení o postoupení pohledávky z 11. 1. 2011 a přehled splátek provedených dlužníkem. za protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že insolvenční správce obě pohledávky uznal, pohledávky byly popřeny co do důvodu a výše insolvenčním dlužníkem. Z vyrozumění ze dne 25. 6. 2013 bylo zjištěno, že insolvenční správce vyrozuměl dlužníka o popření pohledávek dlužníkem, vyrozumění byla věřiteli doručeno dne 27. 6. 2012. Oddlužení ve formě splátkového kalendáře bylo dlužníkovi schváleno dne 29.7.2013, žaloba byla tedy proti popírajícímu dlužníkovi podána ve lhůtě podle § 410 odst. 2 IZ.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. 8. 2009 mezi Jitkou Čermákovou jako věřitelem a Miroslavem Hartychem jako dlužníkem bylo zjištěno, že věřitel poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 100.000,-Kč. Dlužník podpisem smlouvy potvrdil převzetí této částky a zavázal se splatit půjčku v 72 splátkách po 1.657,29 Kč počínaje 1. září 2009. Podpis dlužníka i věřitele na smlouvě o úvěru je úředně ověřen. Z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 11. 1. 2011 bylo zjištěno, že věřitelka Jitka Čermáková oznámila dlužníkovi, že svojí pohledávku ve výši 94.900,-Kč s příslušenstvím ze smlouvy o půjčce ze dne 25. 8. 2009 postoupila dne 11. 1. 2011 novému věřiteli, a to stávajícímu žalobci. Podpis původní věřitelky Jitky Čermákové je na oznámení úředně ověřen. Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 11. 1. 2011 mezi Jitkou Čermákovou jako postupitelem a Arturem Collinou jako postupníkem bylo zjištěno, že Jitka Čermáková postoupila stávajícímu věřiteli pohledávku za dlužníkem Miroslavem Hartychem ve výši 94.900,-Kč, včetně příslušenství, jež vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 25. 8. 2009. Smlouva neobsahuje úředně ověřené podpisy. Podpis na smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 11. 1. 2011 se vizuálně shoduje se podpisem věřitelky Jitky Čermákové na oznámení o postoupení pohledávky, kde byl tento podpis úředně ověřen.

Z dohody o uznání závazku a o splátkovém kalendáři ze dne 19. 1. 2011 bylo zjištěno, že Artur Collina jako věřitel uzavřel s dlužníkem dohodu o splátkovém kalendáři; dlužník v této dohodě výslovně uznal závazek ve výši 94.900,-Kč s příslušenstvím a zavázal se splatit dluh v měsíčních splátkách po 2.000,-Kč. V článku II odst. 4 bylo ujednáno, že v případě, kdy se dlužník dostane do prodlení s úhradou byt jednotlivé splátky, pak zbývající část dluhu se stává splatnou ke dni prodlení a v takovém případě je dlužník povinen věřiteli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 % uznané částky s tím, že tato smluvní pokuta je splatná ke dni porušení smluvní povinnosti, tedy ke dni vzniku prodlení dlužníka s úhradou jednotlivé splátky. Dále bylo v tomto ustanovení ujednáno, že veškeré další částečné úhrady dlužníka se započítávají nejdříve na smluvní pokutu. Z oznámení věřitele ze dne 29. 4. 2011 bylo zjištěno, že věřitel vyrozuměl dlužníka o tom, že v důsledku porušení ujednání obsažených v dohodě o uznání závazku o splátkovém kalendáři byla vyúčtována smluvní pokuta ve výši 47.450,-Kč, že platby ze dne 30. 3. 2011 a 28. 4. 2011 v celkové výši 4.000,-Kč byly použity na částečnou úhradu jistiny ve výši 2.000,-Kč na částečnou úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,-Kč. Podle tohoto oznámení zbývalo dlužníkovi uhradit 90.900,-Kč na jistině nesplacené půjčky a 45.450,-Kč na smluvní pokutě.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Ve svých závěrech vychází insolvenční soud předně z toho, že původní věřitelka Jitka Čermáková v souladu s ust. § 524 občanského zákoníku postoupila svojí pohledávku za dlužníkem smlouvou ze dne 11. 1. 2011 na nového věřitele-stávajícího žalobce. Žalovaný vznášel námitku neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky s odůvodněním, že smlouva o postoupení pohledávky není opatřena vlastnoručním podpisem původní věřitelky Jitky Čermákové. Insolvenční soud nepovažoval v dané věci za nezbytné nařídit zpracování znaleckého posudku, kterým by byla ověřena pravost podpisu původní věřitelky Jitky Čermákové, a to z následujících důvodů: Dne 11. 1. 2011 Jitka Čermáková podepsala oznámení o postoupení pohledávky adresované dlužníkovi, kdy na tomto oznámení je podpis původní věřitelky Jitky Čermákové úředně ověřen. Podpis Jitky Čermákové na oznámení o postoupení pohledávky se vizuálně shoduje s podpisem Jitky Čermákové na smlouvě o postoupení pohledávky. Ve smlouvě o postoupení pohledávky se pak uvádí v článku III. odst.

3, že se postupitel zavazuje předat postupníkovi do pěti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oznámení o postoupení pohledávky s podpisem osoby, která je oprávněna jednat jménem postupitele. Za tento odstavec do smlouvy o postoupení pohledávky bylo následně doplněno, že oznámení o postoupení pohledávky bylo předáno novému věřiteli dne 12. 1. 2011. Pod tímto potvrzením je rovněž připojen podpis původní věřitelky Jitky Čermákové.

Dále dospěl insolvenční soud k závěru, že oznámení o postoupení pohledávky se dostalo do sféry dlužníka Miroslava Hartycha. Insolvenčnímu soudu sice nebyl předložen doklad o doručení, nicméně již dne 19. 1. 2011 byla uzavřena mezi dlužníkem a novým věřitelem dohoda o uznání závazku a o splátkovém kalendáři, ve kterém se prohlašuje, že věřitel vstoupil do práv předchozího věřitele Jitky Čermákové, a ve kterém dlužník uznává svůj dluh ze smlouvy o půjčce uzavřené s původním věřitelem dne 25. 8. 2009 ve výši 94.900,-Kč. Podle dohody měl dlužník splatit uznaný závazek v měsíčních splátkách po 2.000,-Kč počínaje únorem 2011. Sám dlužník ve vyjádření přiznal, že se již v březnu 2011 dostal do prodlení se plněním sjednaného splátkového kalendáře. Platbu splatnou 25. 3. 2011 uhradil dne 30. 3. 2011. Mezi účastníky řízení bylo nesporným, že dlužník uhradil na základě dohody o uznání závazku a o splátkovém kalendáři věřiteli celkem 52.000,-Kč.

Pro případ prodlení se splácením uznaného dluhu bylo v článku II. odst. 4 dohody platně ujednáno, že se v důsledku prodlení stává splatným zbývající část dluhu, a to ke dni prodlení. V článku II. odst. 4 bylo rovněž ujednáno, že v případě prodlení se splácením je dlužník povinen uhradit věřiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 % uznané částky, tedy ve výši 47.450,-Kč s tím, že pokuta se stává splatnou ke dni porušení smluvní povinnosti, tedy k prvnímu dni prodlení se splácením sjednaných splátek. Insolvenční soud nesdílí názor žalovaného, že smluvní pokuta byla sjednána v nepřiměřené výši a že ujednání o této smluvní pokutě je ujednáním neplatným. Při posuzování platnosti tohoto ujednání vzal insolvenční soud v potaz tu skutečnost, že žalobce v době, kdy se dlužníkem uzavíral dohodu o uznání závazku a o splátkovém kalendáři, měl důvody pochybovat o solventnosti dlužníka a jeho schopnosti řádně závazky splácet, neboť své povinnosti řádně a včas porušil tento dlužník již ve vztahu k původnímu věřiteli, paní Jitce Čermákové. Pokud byl stávající žalobce ochoten vstoupit na místo původní věřitelky do smluvního vztahu, přebíral na sebe značná rizika plynoucí z možného nesplácení půjčky, k čemuž následně došlo. Za daného stavu považuje insolvenční soud smluvní pokutu za přiměřenou k výši zajištěného závazku a zejména k okolnostem uzavření smluvního vztahu mezi dlužníkem a stávajícím žalobcem. Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta byla ujednána platně, a vzhledem k tomu, že stávající žalobce v souladu se smluvními ujednáními použil později provedené platby nejprve na částečnou úhradu sjednané smluvní pokuty, shledal soud žalobu na určení dlužníkem popřených pohledávek za důvodnou a rozhodl, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

Žalobci, který měl ve věci úspěch bylo přiznáno podle § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu zaplaceného soudního poplatku a právo na náhradu za zastoupení advokátem. Přiznané náklady za zastoupení advokátem sestávají ze čtyř úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl.č. 177/1996 Sb., ze 4 paušálních náhrad po 300,-Kč podle § 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb., dále z náhrady za promeškaný čas strávený na cestě k soudu v celkové výši 1.000,-Kč a z cestovného advokáta k soudnímu jednání Brno-Hradec Králové a zpět ve výši 1.912,-Kč. Vzhledem k tomu, že advokát žalobce je plátcem dane z přidané hodnoty, byla přiznána náhrada za zastoupení advokátem o tuto daň navýšena. Podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ budou přiznané náklady řízení uspokojeny spolu se zjištěnými pohledávkami v rámci plnění splátkového kalendáře.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 25. července 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Veronika Hrdličková