42 ICm 2528/2011
Číslo jednací: 42 ICm 2528/2011-57 ( KSHK 42 INS 3750/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Český inkasní kapitál, a.s.,. Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 27646751, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem Úslavská 33, 326 00 Plzeň, proti žalovanému JUDr. Janu Malému se sídlem Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníka Michala Musila, bytem Nemojov 92, 544 61 Dolní Nemojov, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, o určení pohledávky ve výši 64.939,01 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Michalem Musilem, bytem Nemojov 92, 544 61 Dolní Nemojov, pohledávku ve výši 64.939,01 Kč. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 22.9.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem Michalem Musilem, bytem Nemojov 92, 544 61 Dolní Nemojov, pohledávku ve výši 64.939,01 Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že tato pohledávka vznikla původnímu věřiteli GE Money Multiservis a.s. na základě smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty. Pohledávka byla postoupena žalobci Rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 11.12.2009 Žalovaný ve vyjádření k žalobně uvedl, že důvodem popření pohledávky byla skutečnost, že žalobce neprokázal právní důvod vzniku své pohledávky, ačkoliv k tomu byl opakovaně vyzýván. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení ze dne 21.5.2010 insolvenční soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužníkem Michalem Musilem jako pohledávku č.2) částku 64.939,01 Kč. Tato částka sestává z jistiny ve výši 33.192,30 Kč ze smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání platební karty č. 1986932501 a z příslušenství ve výši 31.746,71 Kč sestávajícího z úroků ve výši 22.412,67 sjednaných smlouvou v sazbě 21,5% p.a. a úroků z prodlení ve výši 9.334,04 Kč.

Ze žádosti dlužníka Michala Musila bylo zjištěno, že požádal věřitele GE Money Multiservis a.s. o úvěr ve výši 50.000,-Kč. Smlouva o poskytnutí Expres úvěru byla uzavřena dne 9.3.2005. Stejného dne 9.3.2005 podepsal dlužník návrh č. E050670009 na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty společnosti GE Money Multiservis a.s.. , a to až do úvěrového rámce 75.000,-Kč. Nedílnou součástí smlouvy byl i Soubor obchodních podmínek GE Money Multiservis a.s., které se podle ujednání vztahují i na případně později uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru. Způsob uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty je upraven v oddíle IV. podmínek. Podle článku 1.1. zákazník projeví vůli smlouvu uzavřít vyjádřením souhlasu s jejím uzavřením na formuláři a žádá přitom o poskytnutí úvěrového rámce až do maximální výše 75.000,-Kč, o otevření účtu a vydání kreditní karty. Přitom výslovně souhlasí s tím, aby konkrétní výše úvěrového rámce včetně limitů byla určena věřitelem v zaslaném oznámení. Smlouva pak podle podmínek nabývá účinností způsoby uvedenými v článku 1.2., mezi které patří i aktivace karty a první čerpání úvěru. Z přípisu společnosti GE Money Multiservis ze dne 11.9.2005 pak bylo zjištěno, že banka přijala návrh dlužníka na uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a zasílá dlužníkovi kreditní kartu s úvěrovým rámcem 20.000,-Kč. Z výpisu ke kreditní kartě za měsíc září 2009 insolvenční soud zjistil, že dlužník aktivoval kreditní kartu a dne 20.9.2005 provedl první výběr ve výši 10.000,-Kč. Z oznámení banky ze dne 8.6.2006 bylo zjištěno, že úvěrový rámec byl navýšen na 30.000,-Kč. Žalobce předložil insolvenčnímu soudu všechny výpisy ke kreditní kartě. Z posledního výpisu k 9.4.2007 bylo zjištěno, že debetní zůstatek na účtu činil 36.707,-Kč. Z přípisu ze dne 13.5.2007 bylo zjištěno, že banka od smlouvy odstoupila a požadovala úhradu dluhu ve výši 36.706,69 Kč.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud sledující právní závěr:

Žalobce v průběhu incidenčního sporu unesl důkazní břemeno k tvrzení, že mezi právním předchůdcem žalobce a dlužníkem byla uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru, o vydání a užívání kreditní karty, když předložil listiny, z nichž bylo zjištěno, že k uzavření smlouvy došlo postupem předvídaným Souborem obchodních podmínek GE Money Multiservis a.s. Vzhledem k tomu, že jediným důvodem popření pohledávky ze strany insolvenčního správce byla skutečnost, že ani do přezkumného jednání věřitel vznik smluvního vztahu nedoložil, nebylo třeba po zjištění, že k uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru došlo, další dokazování provádět a žalobě mohlo být vyhověno.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 IZ podle kterého platí, že úspěšný věřitel nemá ve sporu o určení pravosti, výše či pořadí proti neúspěšnému insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 18. října 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa