42 ICm 2520/2012
Číslo jednací: 42 ICm 2520/2012-73 ( KSHK 42 INS 11988/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce MVE Drozdov a.s., se sídlem Praha 9-Černý Most, Bryksova 736/46, IČ 28939778 zast. Mgr. Janem Heydukem, advokátem se sídlem Havlíčkova 1680/13, Praha 1, proti žalovanému JUDr. Janu Malému se sídlem Resslova 1253/17a, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího Janaty, bytem Milíčeves 10, Slatiny, IČ 49296523, zast. JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253/17a, Hradec Králové, o určení pohledávky

t a k t o:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Jiřím Janatou RČ: 66 09 15/1087, pohledávku ve výši 701.000,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 27. srpna 2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem Jiřím Janatou pohledávku ve výši 701.000,-Kč. Žalobu odůvodnil tím, že pohledávka vznikla na základě smlouvy o dílo, kterou uzavřel žalobce s dlužníkem jako zhotovitelem dne 15. 3. 2010. Dlužník se zavázal pro žalobce zhotovit Kaplanovou turbínou a další příslušenství dle smlouvy, včetně montáže a spuštění zkušebního provozu s termínem do 30. června 2010.

Tento termín nebyl dodržen a do podání žaloby nebyla turbína uvedena do provozu, dlužník se tak ocitl v prodlení s dodáním díla. Podle čl. 10 odst. 2 smlouvy o dílo se zhotovitel-dlužník zavázal uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. Výpočet smluvní pokuty byl proveden dle textu smlouvy za období od 1.7.2010 ke dni podání přihlášky, tedy za 701 den prodlení.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že předmětná Kaplanova turbína byla zhotovena a dodána na místo plnění včetně montáže ještě před konečným termínem plnění uvedeným ve smlouvě o dílo. Závazek uvést dílo do zkušebního provozu nemohl dlužník splnit, neboť žalobce k tomu neposkytl potřebnou součinnost. Žalobce především neměl licenci Energetického regulačního úřadu pro provozování podnikání v oblasti energetiky. Dále žalobce nezajistil připojení do energetické sítě, které je nezbytné pro spuštění a provoz tohoto díla. Proto žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Za provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Za přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Jiřího Janaty bylo zjištěno, že žalobce přihlásil přihláškou ze dne 7. 7. 2012 do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 701.000,-Kč s odůvodněním, že jde o smluvní pokutu za období od 1.7 2010 do 31.5.2012 za prodlení se splněním smluvního závazku, a to s odkazem na smlouvu o dílo ze dne 15. 3. 2010.

Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávku, co do pravosti popřel při přezkumném jednání insolvenční správce.

Ze smlouvy o dílo uzavřené dne 15. března 2010 mezi žalobcem jako objednatelem a Jiřím Janatou jako zhotovitelem bylo zjištěno, že se dlužník zavázal vyrobit Kaplanovou turbínou ve specifikaci uvedené v čl. 2 smlouvy o dílo, tuto turbínou dodat do MVE Drozdovská Pila včetně montáže a spuštění do zkušebního provozu v termínu do 30. 6. 2010. Cena za dílo byla sjednána pevnou částkou ve výši 1.600.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty. Podle čl. 8 smlouvy mělo proběhnout předání díla po úspěšném provedení zkoušek formou předávacího protokolu s tím, že dílo se považuje za ukončené dnem podpisu protokolu o převzetí. V čl. 10 smlouvy byla sjednána pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení se splněním díla.

Žalobce uvedl, že celou cenu díla žalovanému uhradil. Na podporu tohoto tvrzení předložil žalobce daňový doklad č. 2010004 vystavený dlužníkem dne 22. března 2010, znějící na částku 768.000,-Kč jako 40% zálohu ceny díla a výpisu z účtu, podle kterého byla tato záloha žalobcem dlužníkovi uhrazena dne 26. 3. 2010. Dále předložil žalobce daňový doklad č. 2010005 vystavený dlužníkem dne 22. 3. 2010 na 10% zálohu ve výši 192.000,-Kč a rovněž doklad o provedené úhradě dne 23. března 2010. Dále předložil daňový doklad č. 2010010 vystavený dlužníkem dne 14. dubna 2010, kterým dlužník vyúčtoval žalobci 20% zálohu ve výši 384.000,-Kč, a doklad o její úhradě dne 14. 4. 2010. Rovněž předložil daňový doklad č. 2010017 vystavený dlužníkem dne 27. 7. 2010 znějící na částku 96.000,-Kč jako 5% zálohu a doklad o jeho úhradě dne 9. 8. 2010. Žalobce předložil rovněž i konečnou fakturu vystavenou dlužníkem dne 8. dubna 2011 č. 2011010 znějící na doplatek 480.000,-Kč; podle výpisu z účtu žalobce byl doplatek uhrazen dne 6. 4. 2011.

Žalovaný tvrzení, že žalobce dlužníkovi celou smluvenou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty uhradil, nesporoval.

Dále žalobce tvrdil, že původně měla být na místo Kaplanovy turbíny dodána Semikaplanova turbína, a to na základě obdobné smlouvy o dílo uzavřené s dlužníkem dne 23. 10. 2008. Následně se ukázalo, že Semikaplanova turbína je pro MVE Drozdovská Pila nevhodná, proto došlo k uzavření nové smlouvy o dílo, která je předmětem tohoto sporu, když Semikaplanova turbína byla nahrazena turbínou Kaplanovou. V souvislosti s původní smlouvou o dílo byla uzavřena rovněž smlouva o provedení montáže, a to dne 31. 8. 2009. Smlouvou se zavázal dlužník vyrobit stavidla rybího přechodu, zhotovit elektro přípojku, včetně povolovacího řízení a projektu, provést montáž stavidla rybího přechodu, hrubých česlí a lávky a stavidlových desek, dále turbíny a generátoru hydraulického rychlouzávěru, jemných česlí, žlabu a shrabky, jalového stavidla, hydrauliky a elektropřípojky. Tato montážní smlouva nebyla v souvislosti se změnou turbíny zrušena ani změněna.

Jak původní smlouvu o dílo, tak montážní smlouvu žalobce soudu předložil a tvrzení výše odpovídají zjištěním, která soud z předložených smluv učinil.

K prokázání svého tvrzení, že dlužník své povinnosti ze smlouvy o dílo nesplnil, předložil žalobce elektronickou komunikaci, ze které plyne, že jeden ze subdodavatelů upozorňoval ještě dne 9. dubna 2012 žalobce na to, že jednou z podmínek pro provedení komplexních zkoušek malé vodní elektrárny je mimo jiné i instalace snímání polohy oběžného kola s tím, že pan Janata musí dodělat mechanickou část, dále musí pan Janata dodat cívky k hydraulickému agregátu turbíny, musí ověřit parametry turbíny a dodat mazací agregát pro mazání spodního ložiska turbíny.

Soud vyslechl otázce splnění díla jako svědka pana Antonína Jarého. Ten uvedl, že pro JUDr. Usnula a dále pak pro žalobce v minulosti pracoval na základě plné moci, a to v souvislosti s MVE v Drozdově. K technologickému postupu zhotovení díla svědek vysvětlil, že běžně praxe probíhá tak, že jednotlivé komponenty turbíny se obrobí, turbína se sestaví na dílně na sucho, odzkouší se a po odsouhlasení objednatelem se rozdělaná převeze na místo, kde se ustavuje do betonového lože. V tomto případě však k sestavení na dílně nedošlo, respektive objednatel viděl komponenty až ve chvíli, kdy byly dovezeny do Drozdova. Celé dílo řídil pan Janata, bylo postupováno podle jeho pokynů a objednatel sám podle těchto pokynů zajistil stavební připravenost pro zabetonování, tedy vybourání staré technologie, vyhloubení bazénu pro výstup savky a po zafixování prvotních komponentů dlužníkem jejich betonáž na místě samém. Svědek uvedl, že dlužník často při realizaci díla improvizovat a měnil pokyny, nikdy neposkytl objednateli písemné podklady, které od objednatele vyžadovali další dodavatelé. Svědek nikdy nebyl přítomen tomu, že by se na místě sešli s dlužníkem, turbínou odzkoušeli, a dokonce by o tom byl sepsán protokol. Až v průběhu roku 2013, a to již za účinků insolvenčního řízení, k určitým zkouškám došlo. Elektrárna je v současné době ve zkušebním provozu; zda dosahuje potřebného výkonu, bude možno zjistit až na jaře, až bude dostatek vody. Již nyní jsou pochybnosti o účinnosti turbíny, když podle odborníků měla být posazena zhruba o 1 m níže.

Dále soud vyslechl jako svědka pana Františka Kubelku. Ten pracoval pro dlužníka jako osoba samostatně výdělečně činné na při výrobě a montáží turbín. Svědek uvedl, že v Drozdově na montáži byl zhruba 4 až 5×. Poprvé byl svědek v Drozdově někdy v roce 2011, kdy se usazovala před betonáží savka. Někdy v roce 2012 svědek budoval strop nad turbínou pro osazení motoru. Naposledy byl svědek v Drozdově v létě roku 2013, kdy montoval řemenici, a tím bylo podle svědka dílo dokončeno.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Dlužník se ve smlouvě o dílo zavázal dodat Kaplanovu turbínu, s místem plnění v MVE Drozdovská Pila, smontovat ji a spustit do zkušebního provozu, a to v termínu do 30. 6. 2010, když splnění tohoto termínu bylo zajištěno smluvní pokutou ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

Žalobce jako objednatel vyúčtoval dlužníkovi smluvní pokutu za období od 1.7.2010 do 31. 5. 2012, a to oprávněně.

Insolvenční soud má svědeckými výpověďmi prokázáno, že ke dni 31.5. 2012 dlužník svůj závazek dokončit dílo a protokolárně je předat žalobci nesplnil. Ke dni 31.5.2012 nebyla Kaplanova turbína ještě ani kompletně smontována.

Pokud bylo žalovaným insolvenčním správcem namítáno, že objednatel neposkytl dlužníkovi potřebnou součinnost, pak poukazuje insolvenční soud zejména na text smlouvy o dílo, a to konkrétně na její čl. 7, který vymezuje povinnosti smluvních stran a ze kterého plyne, že smlouva objednateli žádnou součinnost při provádění díla neukládala. Jestliže insolvenční správce namítal, že nebylo možno elektrárnu připojit rozvodné síti, pak tato námitka neobstojí, když MVE Drozdovská Pila je připojena do rozvodné sítě od první republiky a podle montážní smlouvy měl elektrárnu do sítě zapojit dlužník. Navíc až v roce 2012 se osazoval motor turbíny, takže dřívější zapojení do rozvodné sítě myslitelné nebylo.

Nerelevantní je rovněž i námitka insolvenčního správce, že nebylo možno realizovat zkušební provoz, když objednatel neměl ke zkušebnímu provozu licenci, vznesená za situace když ke dni 31. 5. 2012 (do kdy je smluvní pokuta požadována), dílo evidentně nebylo ke zkušebnímu provozu připraveno.

Za daného stavu shledal insolvenční soud pohledávku žalobce z titulu smluvní pokuty za důvodnou.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 IZ, když úspěšný věřitel nemá ve sporu o pravost, výši či pořadí pohledávky proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 10. ledna 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r.

soudce

Za správnost vyhotovení: Drozdová Jana