42 ICm 2441/2015
Číslo jednací: 42 ICm 2441/2015-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl soudkyní Mgr. Evou Zvěřinovou v právní věci žalobce CP Inkaso s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 17162, IČ 29027241, zastoupeného Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti žalované Andrea anonymizovano , anonymizovano , bytem K. Chocholy 1259/10, České Budějovice, zastoupené JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem v Českých Budějovicích, Kasárenská 157/4, o žalobě na určení pravosti popřených pohledávek,

takto:

I. Určuje se, že žalobce společnost CP Inkaso s.r.o., IČ 29027241, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2 má za dlužníkem Andreou anonymizovano , nar. 8.5.1978, bytem K. Chocholy 1259/10, České Budějovice pohledávku ve výši 221.719,01 Kč tvořenou příslušenstvím dílčí pohledávky č.1-úrokem z úvěru a úrokem z prodlení, která je po právu.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na nákladech řízení 20.019,50 Kč, přičemž tato částka bude uspokojena v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 17.6.2015 domáhal na soudu vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem, žalovanou, pohledávku ve výši 221.719,01 Kč přihlášenou jako příslušenství dílčí pohledávky č. 1 přihlášené pod P 2 do insolvenčního řízení žalované vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. KSCB 41 INS 1793/2015. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalobce uplatnil ve shora označeném insolvenčním řízení pod přihláškou P 2 své dílčí pohledávky 1-3 v celkové výši 629.373,70 Kč, co do částky 407.654,69 Kč, jako pohledávky nezajištěné a vykonatelné a ve zbývající části 221.719,01 Kč, jako pohledávky nezajištěné a nevykonatelné z úvěrové smlouvy uzavřené mezi dlužnicí a právním předchůdcem žalobce dne 13.2.2008. U přezkumného jednání dne 24.4.2015 žalovaná částečně mimo jiné popřela pohledávku č. 1 v části tvořené příslušenstvím s odůvodněním, že jsou zde kumulovány obchodní úrok a úrok z prodlení, což odporuje zásadám spotřebitelských vztahů, v tomto směru je napadáno právní posouzení věci . Dle názoru žalobce žalovaná nikterak nespecifikovala důvody nedovolené kumulace příslušenství, pouze s odkazem na jakési zásady spotřebitelských vztahů. K popěrnému úkonu žalované by se tak postupem podle § 193 a 194 IZ vůbec nemělo přihlédnout. Popřené příslušenství pohledávky č. 1 bylo přihlášené jako nevykonatelné, a to pouze omylem, neboť vyplývá z vykonatelného elektronického platebního rozkazu a pohledávka je tedy vykonatelná i v rozsahu přihlášeného příslušenství v podobě úroku z úvěru ve výši 11,9 % a zákonného úroku z prodlení ve výši 7,75 % ročně dle specifikace ve výpočtu žalobce. Prokazovat důvod popření by tak měla žalovaná podle § 199 IZ. Ani z hlediska obsahu žalobce neshledává důvody pro popření části pohledávky, neboť dle smlouvy o úvěru byla sjednána roční úroková sazba, a nic nevylučuje, aby žalobce účtoval i se zákonným úrokem z prodlení, neboť oba nároky mohou existovat vedle sebe bez ohledu na to, zda se jedná o občansko-právní vztah. K výzvě soudu o vyjádření se k podané žalobě se žalovaná písemně vyjádřila tak, že platební rozkaz byl vydán místně nepříslušným soudem, žalovaná je označená nesprávnou adresou a tento jí byl doručen až rok po jeho vydání. Žalované rovněž nebylo doručeno oznámení o postoupení pohledávky, proto namítá i nedostatek aktivní legitimace žalobce, napadá právní posouzení věci z důvodu kumulace obchodního úroku a zákonného úroku z prodlení. Současně do skončení řízení nebyla doložena vykonatelnost pohledávky veřejnou listinou, kterou není kopie zaslaná elektronickou poštou soudu. Požadované úroky pak dle názoru žalované byly uplatněny po uplynutí tříleté promlčecí lhůty a nebyly sjednány v úvěrové smlouvě, ale až ve Všeobecných obchodních podmínkách. Ze systému ISIR byl proveden důkaz usnesením o zjištění úpadku žalované ze dne 20.2.2015. Dále bylo doplněno dokazování o protokol o přezkumném jednání a zápis první schůze věřitelů ze dne 24.4.2015, ze kterého bylo zjištěno, že žalovaná popřela pohledávku P-2, dílčí 1 co do výše 221.719,01 Kč, co do pravosti, neboť je neplatné ujednání o kumulaci úroků. Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení dlužníka bylo zjištěno, že žalobce přihlásil svou pohledávku č. 1 v části 221.719,01 Kč přestavující zákonný úrok z prodlení a smluvní úrok z úvěru, na základě vydaného elektronického platebního rozkazu č.j. 27 Ec 167/2012-7, a to včetně listinných důkazů, a to rámcové smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi GE Money Bank a.s. a žalobcem dne 17.10.2011, která dokládá aktivní legitimaci žalobce k podání žaloby, oznámení o postoupení pohledávky žalované ze dne 3.4.2012, výpočet částky 221.719,01 Kč představující 101.278,80 Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 7,75% a 120.440,21 Kč představující úrok z úvěru 11,9%. Přílohou přihlášené pohledávky bylo i oznámení o zesplatnění úvěru žalované ze dne 12.1.2011 z důvodu porušování smluvních podmínek a v neposlední řadě i smlouva o úvěru uzavřená mezi žalovanou a GE Money Bank, a.s. dne

13.2.2008 se sjednanou roční úrokovou sazbou 11,9% uvedenou přímo v textu úvěrové smlouvy, nikoliv v následných všeobecných smluvních podmínkách a elektronický platební rozkaz č.j. 27 Ec 167/2012-7 vydaný Okresním soudem v Děčíně, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci 330.408,09 Kč s příslušenstvím, 11,9% úrokem a zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 Kč a náklady řízení. Další důkazy ve věci nebyly soudem prováděny s ohledem na odůvodnění popěrného úkonu žalovanou, a to nedovolenou kumulací úroků z prodlení a úroku z úvěru ve smyslu ustanovení § 193 IZ. K popěrnému úkonu žalované soud konstatuje, že žaloba žalobce je po právu, neboť žalovaná popřela pohledávky žalobce přihlášené jako nevykonatelné v části úroku z prodlení a smluvního úroku, přičemž dle názoru soudu není žádný důvod proto, aby vedle sebe nemohly obstát sjednané úroky z úvěru, které se vztahují k úvěrové částce a délce splatnosti úvěru a zákonné úroky z prodlení, které se vztahují až následně k prodlení žalované s jednotlivými platbami. Soud se tedy zcela ztotožnil s argumentací žalobce v podané žalobě, pokud jde o platnost smluvního ujednání v části týkající se úrokové sazby a v části týkající se požadovaného úroku z prodlení. Soud se neztotožnil s argumentací žalobce pokud jde o neurčitost popěrného úkonu, pro který by se k takovému nemělo přihlédnout, případně o správné posouzení přihlášené části pohledávky, jako pohledávky vykonatelné v režimu ustanovení § 199 IZ. Žalobce přihlásil pohledávku jako nevykonatelnou, jako nevykonatelnou jí žalovaná popřela a popřela jí dostatečně konkrétně s odkazem na nepřípustnost kumulace obchodního úroku a úroku z prodlení, byť tuto argumentaci soud neshledal důvodnou. S tímto odůvodněním tedy soud žalobě žalobce v plném rozsahu vyhověl. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a § 202 odst. 1 IZ, podle kterého soud přiznal žalobci právo na náhradu nákladů za zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,--Kč a dále náhradu nákladů za 3 úkony po 3.100,--Kč v souladu s § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (nikoli požadovaných 9.220,--Kč za 1 úkon), dále 3x režijní paušál po 300,--Kč a ztrátu času na cestě za 8 půlhodin po 100,--Kč plus 21% DPH a náklady cestovného ve výši 1.709,50 Kč dle specifikace zástupce žalobce, jak je součástí spisu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je přípustné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto rozhodnutí lze k návrhu soudně vykonat, pokud by povinnosti v něm uložené nebyly včas a řádně splněny. V Českých Budějovicích dne 2.12.2015 Mgr. Eva Zvěřinová v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: J. Havlenová