42 ICm 2309/2011
Číslo jednací: 42 ICm 2309/2011-58 ( KSHK 42 INS 5365/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce 1. správcovská a konkursní v.o.s., IČ: 26126788 se sídlem třída Míru 67, 530 02 Pardubice, jako insolvenčního správce dlužníka Andrey Baborákové, RČ: 765913/3581, zastoupeného Mgr. Martinem Červinkou, advokátem se sídlem Čechova 396, 560 02 Česká Třebová, proti žalovanému Renatě anonymizovano , anonymizovano , bytem Tichá ulička 311, 543 04 Vrchlabí, o popření pohledávky ve výši 6.204,45 Kč

takto:

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužnicí Andreou Baborákovou RČ: 765913/3581, bytem Švermova 172, 517 24 Borohrádek, pohledávku ve výši 6.204,45 Kč, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 29.8.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužnicí Andreou Baborákovou RČ: 765913/3581, bytem Švermova 172, 517 24 Borohrádek, pohledávku ve výši 6.204,45 Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že tuto část pohledávky (4.500,-Kč na jistině a zbytek na příslušenství) popřel při přezkumném jednání, když zjistil, že dlužnice uhradila na uspokojení pohledávky k rukám exekutora částku 18.000,-Kč, nikoliv 13.500,-Kč, jak tvrdil v přihlášce žalovaný.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že od exekutora obdržela 13.932,-Kč, když ostatní od dlužnice vymožené prostředky použil exekutor k úhradě své odměny a nákladů. V přihlášce opomenula žalovaná uvést o zohlednit přijatou platbu ve výši 432,-Kč. Proto

Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že insolvenční řízení ve věci dlužnice Andrey Baborákové bylo zahájeno dne 30.3.2011, dne 1.6.2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice.

Z přihlášky žalované do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalovaná přihlásila za dlužníkem Andreou Baborákovou jako vykonatelnou pohledávku č. 1) částku 36.569,85 Kč. Ta sestávala z nedoplacené jistiny přiznané žalovanému pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Trutnově čj. 36 Ro 2492/2006-10 ze dne 6.12.2006 ve výši 21.588,-Kč (když podle tvrzení uvedeného v přihlášce bylo z celkového dluhu 35.088,-Kč vymoženo 13.500,-Kč) a zákonného úroku z prodlení vyčísleného do rozhodnutí o úpadku částkou 14.981,85 Kč. Při přezkumném jednání popřel insolvenční správce část jistiny ve výši 4.500,-Kč a částku 1.704,45 Kč na příslušné části příslušenství s argumentací, že část tohoto dluhu byla zaplacena.

Z výpisů z účtu dlužnice Andrey Baborákové bylo zjištěno, že hradila dluh k rukám exekutora v měsíčních splátkách po 500,-Kč, a to od dubna 2008 do března 2011 včetně. V 36 splátkách tak uhradila 18.000,-Kč.

Z přehledu zpracovaného soudním exekutorem JUDr. Kamilem Součkem dne 22.9.2011 soud zjistil, že nad rámec výše uvedených částek uhradila dlužnice k rukám exekutora ještě 4.000,-Kč, a to v období od 11.9.2007 do 11.12.2007, a že celkem zaplatila dlužnice tak 22.000,-Kč. Exekutor vyplatil oprávněnému (žalovanému) celkem 13.932,-Kč, a to dne 23.3.2009 , dne 22.7.2009 a dne 20.11.2009 vždy částku 2.000,-Kč, dne 6.4.2011 pak částku 7.500,-Kč a dne 1.8.2011 částku 432,-Kč. Zbytek vymožených prostředků použil exekutor k úhradě nákladů exekuce podle příkazů uvedených níže.

Z příkazu k úhradě nákladů exekuce čj. 083 EX 346/07-27 ze dne 12.2.2008, jež nabyl právní moci dne 28.2.2008, soud zjistil, že náklady exekuce byly určeny částkou 3.868,-Kč. Z příkazu k úhradě nákladů exekuce čj. 083 EX 346/07-41 ze dne 1.4.2011, jež nabyl právní moci dne 13.5.2011, soud zjistil, že náklady exekuce byly určeny částkou 4.200,-Kč.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Podle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ nelze od zahájení insolvenčního řízení výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek dlužníka, provést. Provedeném exekuce je nutno rozumět úkony exekutora bezprostředně směřující k uspokojení pohledávky oprávněného, v posuzovaném případě se jednalo o výplatu prostředků, které ve splátkách dlužnice na účet exekutora plnila, k rukám oprávněného. Přesto bylo prokázáno, že po datu 30.3.2011 plnil exekutor v rozporu s ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ oprávněnému dne 6.4.2011 částku 7.500,-Kč a dne 1.8.2011 částku 432,-Kč. Tato částka neměla být exekutorem vyplacena oprávněnému, ale do majetkové podstaty dlužnice Andrey Baborákové.

Po zahájení insolvenčního řízení vydal dne 1.4.2011 exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce čj. 083 EX 346/07-41, jež nabyl právní moci dne 13.5.2011, a jímž byly náklady exekuce určeny částkou 4.200,-Kč. neboť má za to, že se nejedná o úkon bezprostředně směřující k provedení exekuce. Vytýká však exekutorovi, že částku 4.200,-Kč použil k uspokojení svého nároku, když i tato část plnění měla být vydána do majetkové podstaty dlužnice a exekutor měl svůj nárok ( případně i jako vykonatelný) přihlásit do insolvenčního řízení, což se nestalo.

Nesprávnost popsaného postupu soudního exekutora lze dovodit např. i z odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 20 Cdo 3845/2011 ze dne 24. ledna 2012: Exekuce tedy nemůže být provedena podle § 109 odst. 1 písm. c) citovaného zákona poté, kdy bylo zahájeno http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bonfxhg33mozsw4y3onfpxe2l2mvxgs &conversationId=307997insolvenční řízení (anebo podle § 267 odst. 1 téhož zákona prohlášením konkursu). V takovém případě je exekutor povinen do majetkové podstaty vydat insolvenčnímu správci podle § 206 tohoto zákona všechny věci a práva, které exekutor zajistil. Svou pohledávku na nákladech exekuce pak exekutor přihlásí jako věřitel do insolvenčního řízení. Pokud exekutor majetek povinného již v exekuci zpeněžil (v dražbě) a má výtěžek na svém účtu a dosud jej nepředal oprávněnému, přiznává mu § 46 odst. 6 exekučního řádu právo zajistit z výtěžku náklady exekuce odpovídající rozsahu zpeněženého majetku. V takovém případě exekutor vydá usnesení, ve výroku kterého rozhodne, že insolvenčnímu správci se vydává výtěžek ve stanovené výši, neboť náklady exekuce činí stanovenou výši. V odůvodnění usnesení uvede exekutor výši dosaženého výtěžku ze všech způsobů exekuce a výpočet nákladů exekuce podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení se doručí oprávněnému, povinnému a insolvenčnímu správci, neboť se týká práv k majetkové podstatě. Proti usnesení je přípustné odvolání . V posuzované věci bylo zjištěno, že v daném případě prováděl soudní exekutor exekuci proti třetímu povinnému srážkami z jeho mzdy, že usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 3. 2011, č. j. KSPL 29 INS 1189/2011-A-7, byl zjištěn úpadek třetího povinného, že před tím, než nastaly insolvenční účinky (dne 26.1. 2011), vymohl soudní exekutor třemi srážkami ze mzdy třetího povinného (v období od 22. 11. 2010 do 20. 1. 2011) částku 12.971,-Kč a že soudní exekutor jako věřitel nepřihlásil svoji pohledávku na nákladech exekuce do insolvenčního řízení. Jestliže tedy pověřený soudní exekutor neprováděl exekuci proti třetímu povinnému prodejem movitých věcí, nemovitostí nebo prodejem podniku a majetek tohoto povinného nezpeněžil v dražbě, nýbrž exekuci prováděl až do zjištění úpadku povinného srážkami z jeho mzdy, pak je zřejmé, že aplikace § 46 odst. 6 exekučního řádu nepřicházela v daném případě v úvahu. Neuplatní se tudíž (analogicky) ani závěry uvedené v usnesení Krajského soudu v Praze uveřejněném pod číslem 86/2005 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž byl přijat závěr, že byl-li prohlášen konkurs na majetek povinného poté, co v řízení o výkon rozhodnutí byla jeho nemovitost pravomocným usnesením o příklepu prodána, soud po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem usnesením rozhodne o uspokojení pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové dražby nebo další dražby a o vydání zbytku rozdělované podstaty správci konkursní podstaty; toto usnesení má účinky rozvrhového usnesení (§ 337h o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že částku 4.200,-Kč, kterou si po zahájení insolvenčního řízení vyplatil exekutor a náhradu nákladů exekuce, nelze z vysvětlených důvodů považovat za plnění na dluh vůči žalované, rozhodl insolvenční soud, jak je uvedeno v bodě I. výroku. k tomu, že žalované, která měla ve věci úspěch, žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 19. dubna 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa