42 ICm 2290/2012
Číslo jednací: 42 ICm 2290/2012-29 ( KSHK 42 INS 9599/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Secapital S.á.R.L., 2 avenue Charles de Gaulle 2, L-1653, Lucembursko, zastoupenému JUDr. Peterem Beňem, bytem Ďumbierska 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika, proti žalovanému IREKON, v.o.s. se sídlem Palackého 211, Turnov, jako insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího Jansíka, RČ: 571220/1044, bytem Nový Svět 467, Harrachov o určení pohledávky ve výši 201.354,49 Kč a ve výši 38.194,73 Kč

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Jiřím Jansíkem pohledávky v celkové výši 239.549,22 Kč, se zamítá pro předčasnost.

II. Žalobci se ukládá, aby ve lhůtě 30 dnů odstranil vady přihlášky, spočívající v tom, že přihláška nebyla podepsána osobou oprávněnou žalobce zastupovat v insolvenčním řízení.

III Žalovaný je povinen uhradit žalobci z majetkové podstaty dlužníka Jiřího Jansíka na nákladech řízení částku 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 3. srpna 2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že je má za dlužníkem Jiřím Jansíkem pohledávky v celkové výši 239.549,22 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že tyto nevykonatelné pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení a že tyto pohledávky byly insolvenčním správcem popřeny s odůvodněním, že přihláška pohledávky nebyla řádně za věřitele podepsána, respektive že nebyla podepsána osobou oprávněnou věřitele zastupovat. Žalovaný insolvenční správce se k žalobě včas nevyjádřil.

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení vedeného na majetek pana Jiřího Jansíka bylo zjištěno, že přihláškou ze dne 22. května 2012 přihlásil věřitel-žalobce za dlužníkem pohledávky v celkové výši 239.549,22 Kč. Přihlášku pohledávky podepsala paní Ing. Hana Balcarová s odkazem na plnou moc. Z připojené plné moci ze dne 10. února 2012 bylo zjištěno, že žalobce udělil plnou moc k zastupování společnosti KRUK international, s.r.o. se sídlem v Praze, IČ: 24785199. Dále byla připojena plná moc, kterou společnost KRUK international, s.r.o. zmocnila k zastupování před soudy Ing. Hanu Balcarovou. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že obě pohledávky byly popřeny insolvenčním správcem s odůvodněním, že přihláška pohledávky byla podána osobou, jež k tomu není oprávněna. Z vyrozumění sepsaného insolvenčním správcem dne 18. 7. 2012 bylo zjištěno, že insolvenční správce vyrozuměl o výsledku přezkumného jednání věřitele- žalobce a vyzval jej podání žaloby na určení pravosti přihlášených pohledávek. Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr: Podle ust. § 24 o.s.ř., které se přiměřeně použije i pro insolvenční řízení, platí, že účastník se může dát v řízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. Nejedná-li se o zastupování podle § 26 nebo podle § 26a o.s.ř. (což není posuzovaný případ), může být zvoleným zástupcem účastníka jen fyzická osoba. Tedy věřitel nemohl být zastoupen při podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení právnickou osobou, obchodní společností KRUK international, s.r.o.. Podle ustálené judikatury (například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. května 2011, sp.zn. KSBR 44 INS 15484/2010, 3 VSOL 302/2011-P 2-B-29) platí, že nedoložení průkazu plné moci osoby, která podala za věřitele přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, nebo nedostatek v předložené plné moci, je za použití § 7 odst. 1 IZ na základě přiměřené aplikace § 104 a odst. 2 o.s.ř. odstranitelný nedostatek podmínky řízení. Nepodaří-li se vhodným opatřením tento nedostatek odstranit, soud řízení o přihlášce pohledávky zastaví. Za daného stavu dospěl insolvenční soud k závěru, že předmětem přezkumného jednání se stala přihláška pohledávky žalobce předčasně, neboť byla v době přezkoumání vadná. Insolvenční správce namísto toho, aby činil úkony směřující odstranění vady přihlášky spočívající v nedostatku řádné plné moci k podání přihlášky, nesprávně zařadil přihlášenou pohledávku na přezkumné jednání a z důvodů nedostatečného podpisu přihlášky pohledávku nesprávně popřel a následně vyzval nositele popřené nevykonatelné pohledávky k zahájení incidenčního sporu. Insolvenční soud tedy žalobu o určení pohledávky ve výši 239.549,22 Kč zamítl pro předčasnost. Současně žalobci uložil, aby odstranil vady přihlášky, spočívající v tom, že nebyla podepsána oprávněnou osobou, respektive osobou oprávněnou v rámci občanského soudního řízení věřitele zastupovat. O nákladech řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že žalobce byl nucen podat incidenční žalobu o určení pravosti přihláškou uplatněné pohledávky na základě nesprávného postupu insolvenčního správce. Žalobce tak marně vynaložil náklady řízení spočívající v zaplaceném soudním poplatku ve výši 5.000,-Kč. Pro úplnost insolvenční soud dodává, že již do vyhotovení tohoto soudního rozhodnutí předložil žalobce plnou moc udělenou Ing. Balcarové pro účely insolvenčního

řízení. Tato plná moc bude připojena k přihlášce a předložena znovu insolvenčnímu správci k provedení kroků nezbytných k přezkoumání pohledávky na zvláštním přezkumném jednání. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 11. října 2013

JUDr. Jolana Maršíková,v.r.

soudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová