42 ICm 2262/2013
Číslo jednací: 42 ICm 2262/2013-16 ( KSHK 42 INS 4542/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY p ro u zná ní

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Česká insolvenční v.o.s., IČ: 28810341, se sídlem Frání Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčního správce dlužníka Jiřího Kutifela, RČ: 550810/0213 a dlužnice Zdeňky Kutifelové, RČ: 555905/1894, oba byte m Náměstí 20, 543 71 Hostinné, zastoupeného Mgr. Terezou Karáskovou, advokátkou se sídlem Frání Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému UniCredit Bank Czech Republic a.s., IČ: 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 žalovaného přihlášená ve výši 64.841,89 Kč za dlužníkem Jiřím Kutifelem, RČ: 550810/0213 a dlužnicí Zdeňkou Kutifelovou, RČ: 555905/1894, přiznaná žalovanému vykonatelným platebním rozkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 čj. 48 Ro 145/2004-6 ze dne 7.7.2004 je po právu toliko ve výši 31.360,64 Kč.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 6.800,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710, VS 4242226213 soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 17.6.2013 se domáhal žalující insolvenční správce vydání rozhodnutí, že pohledávka č. 1 žalovaného přihlášená ve výši

64.841,89 Kč za dlužníkem Jiřím Kutifelem, RČ: 550810/0213 a dlužnicí Zdeňkou Kutifelovou, RČ: 555905/1894, přiznaná žalovanému vykonatelným platebním rozkazem Obvodního soudu pro Prahu 1 čj. 48 Ro 145/2004-6 ze dne 7.7.2004 je po právu toliko ve výši 31.360,64 Kč.

Žalobou odůvodnil tím, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení spolu s jistinou příslušenství pohledávky z titulu smluveného úroku z prodlení. Vzhledem k tomu, že vztah mezi dlužníky a žalovaným byl založen spotřebitelskou smlouvou, je ujednání o výši úroků z prodlení v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s ust. § 517 odst. 2 občanského zákoníku, proto je absolutně neplatné. Zjištěná pohledávka odpovídá nesplacené jistině a zákonnému úroku z prodlení.

Žalovaný věřitel ve vyjádření k žalobě popěrný úkon žalujícího insolvenčního správce a tedy i nárok uplatněný insolvenčním správcem touto žalobou uznal.

Insolvenční soud tedy rozhodl podle ustanovení § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání, aniž by bylo třeba nařídit ve věci jednání.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalujícímu insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení za zastoupení advokátem ve výši 6.800,-Kč. Náklady sestávají ze 2 úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. (převzetí věci a sepis žaloby) a ze 2 paušálních náhrad po 300,-Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.,

Vzhledem k tomu, že žalující insolvenční správce, který je podle ust. § 11 odst. 2) písm. q) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění od placení soudního poplatku za žalobu osvobozen, měl ve věci úspěch, zavázal insolvenční soud k zaplacení soudního poplatku podle ust. § 2 odst. 3 citovaného zákona neúspěšného žalovaného. Soudní poplatek činí podle položky 13 písm. a) Sazebníku, který tvoří přílohu k citovanému zákonu, částku 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 6. září 2013

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová