42 ICm 2065/2016
Číslo jednací: 42 ICm 2065/2016-56

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce TARTASOM PRAHA, s. r. o., IČ 24763748, Italská 1583/24, 120 00, Praha 2, zast.: JUDr. Jan Pavelka, Jugoslávská 620/29, Praha 2, proti žalovanému AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 28490738, Široká 36/5, 110 00, Praha 1, zast.: JUDr. Zbyněk Petr, Široká 36/5, 110 00 Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, takto:

I. Žaloba na vyloučení jednoho kusu hromadné akcie na jméno LINKSKATERS LIMITED v celkové jmenovité hodnotě 386.000.000,-- Kč emitované dne 24.3.2014 Spolkem pro chemickou a hutní výrobu akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ: 00011789, série H, č. 2077171 nahrazující 772.000 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500,--Kč každá, série A, pořadové číslo 2077171-2849170 emitovaných společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu akciová společnost se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ 000111789 ze soupisu majetkové podstaty dlužníka provedené v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 28 INS 1350/2014, se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení vůči žalobci. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vyloučení shora označené akcie z majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že dne 10. 5. 2016 mu bylo doručeno vyrozumění žalovaného o soupisu majetkové podstaty dlužníka s tím, že žalovaný ho informoval o soupisu 1.144.250 ks akcií emitenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Žalobce nabyl na základě smlouvy o úplatném převodu akcií uzavřené se společností BLAKE´S PROPERTIES LIMITED dne 5.6. 2014 772.000 ks listinných akcií na majitele emitenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., které následně předložil emitentovi dne 11.12. 2014 k výměně za 1 ks hromadné akcie (výše uvedeného označení). Dne 12.12. 2014 žalobce akcie na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodal společnosti LINKSKATERS LIMITED. Žalovaným v majetkové podstatě sepsané akcie však nejsou nijak blíže specifikovány a je pouze uveden odkaz, že by se mělo jednat o akcie, které emitent převedl na společnost KINGWATER HOLDINGS LIMITED, přičemž žalobci není známo, kdo byl vlastníkem předmětných akcií před společností BLAKE´S PROPERTIES LIMITED a tak žalobce není schopen rozpoznat, zda-li se týká soupis majetkové podstaty i akcií které dříve vlastnil. Žalobce je přesvědčen, že není aktuálně vlastníkem sepsaných akcií a je mu známo, že svá práva k akciím uplatňuje společnost LINKSKATERS LIMITED, jejíž práva žalobce nijak nerozporuje a žalobu podává jen z opatrnosti, kdyby z jakéhokoli důvodu byla zjištěna neplatnost či neúčinnost převodu akcií žalobcem na společnost LINKSKATERS LIMITED. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil a uvedl, že žalobce není aktivně legitimován k podání žaloby, neboť netvrdí, že by byl vlastníkem sepsaných akcií, jejichž sepis žalovaný považuje za dostatečně určitý, neboť probírané dispozice s akciemi považuje za neplatné a dlužník je tak stále vlastníkem odpovídající části akcií emitenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Státní zastupitelství s podanou žalobou nesouhlasilo, neboť žalobce není vlastníkem akcií a ani to netvrdí a zároveň dle státního zastupitelství nemůže být vlastníkem, neboť veškeré převody akcií v minulosti uskutečněné, jsou neplatné. Z vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty dlužníka včetně doručenky zjistil soud, že žalobci bylo doručeno vyrozumění dne 10.5. 2016, žaloba pak byla podána dne 9.6. 2016 a je tedy včasná, uplatněná ve lhůtě dle ustanovení § 225 odst. 2 IZ. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka zjistil soud, že v majetkové podstatě dlužníka je pod položkou 1001-1 sepsáno celkem 8 ks hromadných akcií série H na jméno dlužníka, které nahradily předchozí akcie na jméno dlužníka, když tyto akcie představují podíl na základním kapitálu Spolku pro chemickou výrobu a.s. 33,1181474%. Pod bodem 1001-2 soupisu majetkové podstaty, zveřejněného jako B-256 v insolvenčním rejstříku, je pak zahrnuto 1.144.250 ks akcií na jméno (bez uvedení na které jméno, či jiné specifikace akcionáře a bez uvedení číselného označení akcií) ve jmenovité hodnotě 500,--Kč emitenta Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., s podílem na základním kapitálu 29,499814 %. U těchto akcií je poznámka, že se jedná o akcie, které měly být ke dni 30.4.2012 převedeny na společnost KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Z doplnění soupisu majetkové podstaty (B-327) pak zjistil soud číselné označení převáděných akcií smlouvou mezi dlužníkem a společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Ze smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mezi dlužníkem a společnosti KINGWATER HOLDINGS LIMITED ze dne 30.4.2012 zjistil soud, že touto smlouvou bylo převáděno vlastnické právo k 1.144.250 ks listinných kmenových akcií na majitele (číselné označení je pak shodné v příloze této smlouvy se zveřejněným soupisem majetkové podstaty). Platnost uzavřené smlouvy soud nehodnotil, neboť to díky neurčitosti soupisu majetkové podstaty nebylo potřebné (viz dále). Soud zamítl návrh na doplnění dokazování smlouvou o úplatném převodu akcií uzavřené mezi žalobcem a společností BLAKE´S PROPERTIES LIMITED dne 5.6. 2014, předávacím protokolem mezi emitentem a žalobce ze dne 11.12. 2014, smlouvou o úplatném převodu cenných papírů mezi žalobcem a společností LINKSKATERS LIMITED ze dne 12.12. 2014, včetně předávacího protokolu, neboť tyto důkazy nemohly žalobci (s ohledem na znění žalobních tvrzení-viz dále) přivodit úspěch ve věci. Soud též zamítl návrh na doplnění dokazování účetnictvím společnosti dlužníka, výslechy Petra Sisáka, Jakuba Malicha, Iva Haly, účetními závěrkami společnosti Monte Bravia, Via Chem Group, doklady o započtení kupních cen za prodávané akcie, neboť tyto důkazy jsou ve věci nadbytečné. V insolvenčním řízení nebyl doposud proveden dostatečně určitý sepis majetkové podstaty dlužníka (týkající se projednávaných akcií), aby z něj bylo seznatelné, které akcie jsou sepsány. Ze stejného důvodu soud zamítl důkaz provedením seznamu akcionářů Spolku pro chemickou a hutní výrobu od 30.4.2012 do současnosti a podotýká, že není účelem soudního řízení opatřovat pro insolvenčního správce tvrzení a důkazy, na základě kterých by mohl upravit doposud neurčité označení akcií. Dle ustanovení § 218 odst. 1 IZ majetek náležející do majetkové podstaty se zapisuje do soupisu samostatnými položkami. Není-li to vyloučeno jeho povahou, musí být sepisovaný majetek v soupisu označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci; to neplatí, jde-li o majetek nepatrné hodnoty. Je-li zde překážka dočasné povahy bránící řádné identifikaci sepisovaného majetku, doplní insolvenční správce označení tohoto majetku neprodleně po jejím odpadnutí. Dle ustanovení § 222 IZ soupis a doplněný soupis zveřejnění insolvenční soud v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění. Dle ustanovení § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který by neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle ustanovení § 259 odst. 1 ZOK akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír a e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře, f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. Dle ustanovení § 260 odst. 1 ZOK akcie obsahuje číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Dle ustanovení § 262 ZOK byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

Soud zamítl žalobu s odůvodněním, že pro úspěšnost vylučovací žaloby je nutné, aby byla podána osobu, která k zapsanému majetku disponuje právem, který vylučuje soupis tohoto majetku do insolvenčního řízení. V tomto řízení však žalobce od počátku tvrdí, že není vlastníkem předmětných akcií, neboť je převedl na společnost LINKSKATERS LIMITED a soud tak nemusel provádět dokazování k vlastnictví předmětných akcií, neboť v souvislosti s ustanovením § 101 o.s.ř. je žalobce povinen tvrdit rozhodující skutečnosti (které mu mohou přivodit úspěch ve věci), které je následně povinen prokázat. Při zjištění, že prokázání žalobcem vylíčeného skutkového stavu mu nemůže přivodit úspěch ve věci, je pak nadbytečné tyto důkazy skutečně provádět. V tomto řízení žalobce tvrdí, že není vlastníkem akcií a vlastníkem akcií je společnosti LINKSKATERS LIMITED a své vlastnictví by tvrdil pouze podmíněně skutečností, že by se ukázalo, že společnosti LINKSKATERS LIMITED není vlastníkem předmětných akcií. Soud však k tomuto podmíněnému tvrzení ve smyslu ustanovení § 41a odst. 2 o.s.ř. nepřihlížel a vycházel ze základního tvrzení, že žalobce není vlastníkem předmětných akcií.

Žalobu však bylo nutné zamítnout i na základě závěru, že z doplněného soupisu majetkové podstaty je zřejmé, že žalovaný sepsal akcie na jméno bez označení identifikace akcionáře s odkazem, že se jedná o ty akcie, které byly převáděny smlouvou mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Z této smlouvy však plyne, že byly převáděny akcie na majitele. Při znění sepisu majetkové podstaty akcie na jméno je odkaz na smlouvu, která převáděla akcie na majitele zmatečný. Je zde tedy zásadní rozpor v tom, které akcie jsou sepsány v majetkové podstatě dlužníka-zda akcie na majitele jak by napovídal odkaz na smlouvu dlužníka se společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED, nebo na jméno jak zní soupis podstaty? I za situace, že by soud měl za vyhovující sepis s takto popsaným rozporem, je zřejmé, že jsou akcie sepsány neurčitě, neboť nejsou označeny způsobem, který umožňuje jejich přesnou identifikaci, která vychází ze shora citovaného ust. § 259 odst. 1 písm. e) ZOK. V tomto soupisu chybí jednoznačná identifikace akcionáře (je uvedeno jen: akcie na jméno ). Je tedy na insolvenčním správci, aby pokud přijme závěr, že do majetkové podstaty patří akcie na jméno, doplnil identifikaci akcionáře a označení akcií na jméno odpovídalo znění § 259 ZOK. Správnost soupisu nemůže způsobit ani výzva insolvenčního soudu k žalovanému jako insolvenčnímu správci, zda-li žalobce splnil své povinnosti danému zákonem v ustanovení § 224 IZ a zaslal vyrozumění o soupisu osobám, které k sepisovanému majetku uplatňovali svá práva, neboť tuto výzvu insolvenčního soudu nelze hodnotit jako úkon, kterým by byla přezkoumána správnost sepisu majetkové podstaty dlužníka.

I za situace nesprávného závěru soudu, že 1) žalobu lze zamítnout již proto, že žalobce netvrdí, že by mu svědčilo právo k sepsaným akciím či 2) a že je překážkou chybějící identifikace akcionáře u akcií na jméno (obé viz výše), musela být žaloba zamítnuta z důvodu, že ze stavu sepisu majetkové podstaty po doplnění je zřejmé, že ne všechny kmenové akcie, které nahrazuje hromadná akcie označená žalobcem, jsou v současné době sepsány v majetkové podstatě dlužníka. V majetkové podstatě dlužníka jsou sepsány pouze kmenové akcie A č. 2077171-2079000 a A č. 2279001-2439000 tak, jak jsou číselně označeny v doplnění soupisu majetkové podstaty. Obecně lze připustit možnost sepisu akcií jak s odkazem na číselné označení kmenových akcií, tak s odkazem na číselné označení hromadné akcie, neboť akcie představují jen podíl, jakým se jejich vlastník majetkově podílí na dané akciové společnosti, a obě označení jsou dostatečně individualizující, avšak v dané věci se žalobce domáhá vyloučení právě jednoho kusu hromadné akcie, která nahrazuje kmenové akcie, z nichž některé nejsou sepsány v majetkové podstatě. Na tuto skutečnost by žalobce musel reagovat příslušným zněním petitu své žaloby. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. a ustanovením § 150 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalovaný má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalobci, avšak v řízení se vyskytly skutečnosti, které odůvodňují závěry soudu o nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení žalovanému. Žalovaný jako insolvenční správce zasláním vyrozumění o soupisu majetkové podstaty s upozorněním na možnost podání žaloby v žalobci vzbudil neurčitým soupisem majetkové podstaty u předmětných akcií, provedeným pod bodem B-256 a B-327 insolvenčního rejstříku, důvodnou pochybnost o tom, zda nebyly sepsány též akcie, ke kterým by žalobce mohl případně uplatňovat svá práva.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 4.10.2016

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce