42 ICm 2065/2014
Číslo jednací: 42 ICm 2065/2014-57 (KSHK 42 INS 29281/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY pro zmeškání

Krajský soud v Hradci Králové v rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Institut insolvence v.o.s. se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, jako insolvenčního správce dlužníka Zuzany Ondráčkové, RČ: 685415/1810, bytem Husova 128, Hronov, zast. Mgr. Petrem Veselým, advokátem se sídlem Široká 5, 110 00 Praha 1, proti žalovanému Deal Info, s.r.o., se sídlem U Pentlovky 465/9, 181 00 Praha 8- Trója, IČ 24206288, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 300.129,75 Kč

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného věřitele přihlášená do insolvenčního řízení za dlužnicí Zuzanou Ondráčkovou pod pořadovým č. P15/1 v celkové výši 300.129,75 Kč není po právu. II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 9.720,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet podepsaného soudu soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 17. 6. 2014 se domáhal žalující insolvenční správce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný věřitel nemá za dlužnicí Zuzanou Ondráčkovou vykonatelnou pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení v částce 300.129,75 Kč, neboť popírající insolvenční správce má za to, že tato pohledávka nevznikla. isir.justi ce.cz

Žalovaný věřitel se k žalobě nevyjádřil.

Vzhledem k tomu, že na majetek žalovaného věřitele byl dne 18. 12. 2014 prohlášen konkurs, řízení bylo ze zákona dle ust. § 263 IZ přerušeno. Usnesením ze dne 18. června 2015 vyrozuměl insolvenční soud účastníky o přerušení řízení a stanovil insolvenční správkyní žalovaného věřitele JUDr. Věře Sedloňové třicetidenní lhůtu k podání návrhu na pokračování v řízení Insolvenční správkyně žalovaného věřitelé však návrh na pokračování řízení nepodala a přípisem ze dne 29. ledna 2016 informovala insolvenční soud o tom, že pohledávku za dlužnicí Zuzanou Ondráčkovou nesepsala do majetkové podstaty, neboť v evidenci dlužníka nebyla taková pohledávka dohledána.

Usnesením ze dne 5. února 2016 vyrozuměl insolvenční soud účastníky řízení o tom, že v řízení bude pokračováno s původními účastníky, neboť pro účely insolvenčního řízení ve věci dlužnice Zuzany Ondráčkové je třeba najisto postavit existenci (případně neexistenci) popřené vykonatelné pohledávky žalovaného věřitele.

Jednání ve věci bylo nařízeno na 12. května 2016, v předvolání byl žalovaný věřitel poučen o možnosti vydání rozsudku pro zmeškání v případě, že se žalovaný k jednání bez omluvy nedostaví. Podle ust. § 153b o.s.ř. platí, že zmešká-li žalovaný, kterému bylo řádně doručeno předvolání nejméně 10 dnů přede dnem, kde se jednání má konat, a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které bylo ve věci nařízeno, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout ve věci rozsudkem pro zmeškání. Žalovaný, ač řádně předvolán a řádně poučen, se k jednání nedostavil. K jednání se dostavil pouze žalobce, který postup podle ust. § 153b o.s.ř. navrhl. Soud tedy vyšel ve svém rozhodnutí ze skutkových tvrzení obsažených v žalobě a rozhodl, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a úspěšnému žalobci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení za zastoupení advokátem. Tyto sestávají ze 2 úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč a 2 paušálních náhrad po 300,-Kč a z náhrady za ztrátu času stráveného na cestě k soudnímu jednání ve výši 400,-Kč, vše podle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění a z cestovného k jednání ve výši 1.233,-Kč, vše navýšeno o 21% DPH, když advokát žalobce je plátcem této daně. Pro úplnost insolvenční soud upozorňuje žalobce, že přisouzená náhrada nákladů řízení není v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Deal Info, s.r.o. pohledávkou za majetkovou podstatou, neboť pohledávka, která byla předmětem tohoto sporu, majetkovou podstatu netvoří-proto bylo toto řízení nadále vedeno přímo s dlužníkem.

Vzhledem k tomu, že žalující insolvenční správce, který je podle ust. § 1 odst. 2) písm. q) zák. č. 549/191 Sb., o soudních poplatcích v platném znění od placení soudního poplatku za žalobu osvobozen, měl ve věci úspěch, zavázal insolvenční soud k zaplacení soudního poplatku podle ust. § 2 odst. 3 citovaného zákona neúspěšného žalovaného. Soudní poplatek činí podle položky 13 písm. a) Sazebníku, který tvoří přílohu k citovanému zákonu, částku 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 12. května 2016

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková