42 ICm 1974/2016
Číslo jednací: 42 ICm 1974/2016-14

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce JUDr. Karel Miča, IČ 01051784, V Holešovičkách 1579/24, insolvenční správce dlužníka Zemědělské stavby Tábor, s.r.o., proti žalovanému Milan Poncar-LUMIAL, nar. 01.11.1960, Kosova Hora 273, 262 91, Kosova Hora, o odpůrčí žalobě, rozsudkem pro uznání, takto:

I. Určuje se, že právní úkon dlužníka, uzavření smlouvy o postoupení pohledávky s žalovaným dne 24.3.2015 je vůči věřitelům přihlášeným do insolvenčního řízení probíhajícího u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 25 INS 9733/2015 právně neúčinný.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

III. Žalobce je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Českých Budějovicích soudní poplatek ve výši 2.000,--Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal určení, že shora označený úkon dlužníka je neúčinným právním úkonem s odůvodněním, že dlužník dne 24.3.2015 uzavřel s žalovaným smlouvu o postoupení části pohledávky ve výši 78.613,--Kč z celkové pohledávky dlužníka ve výši 302.000,--Kč za Tomášem Patákem, když tato část pohledávky byla na žalovaného postoupena za úplatu ve isir.justi ce.cz výši 78.613,--Kč. Cena za postoupení byla vypořádána vzájemným zápočtem závazku a pohledávek účastníků, neboť byla započtena oproti pohledávce žalovaného za dlužníkem v celkové výši 78.613,--Kč. Tento právní úkon učinil dlužník dle žalobce v době, kdy se nacházel v úpadku a zkrátil tak možnost uspokojení ostatních svých věřitelů, neboť se do jeho majetkové podstaty nedostavovalo očekávané plnění v podobě uhrazení části pohledávky dlužníka Tomáše Patáka v rozsahu 78.613,--Kč. Žalovaný poté, co mu byla doručena žaloba písemně uznal nárok žalobce v celém rozsahu. Podle § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal uplatněný nárok žalobce v základu i co do jeho výše, soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání. Po právní stránce soud posoudil věc dle ustanovení § 235 IZ ve spojení s ustanovením § 241 IZ. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce náklady řízení nepožadoval. O přechodu poplatkové povinnosti rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 Zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, když žalobce byl v řízení od soudního poplatku osvobozen a poplatkovou povinnost tak musí splnit procesně neúspěšný žalovaný. Výše soudního poplatku byla pak stanovena dle položky 13 bod 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků. Soudní poplatek uhraďte převodem na účet Krajského soudu v Českých Budějovicích, vedený u ČNB České Budějovice, č. účtu 3703-8920231/0710, VS 4242197416, BIC: CNBACZPP, IBAN: CZ06 0710 0037 0300 0892 0231.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 30.8.2016

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce