42 ICm 196/2012
Číslo jednací: 42 ICm 196/2012-389 (KSHK 42 INS 6153/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Jan Hendrik Gijsbertsen, nar. 18. 2. 1945, bytem Molenweg 91, 3781 VB, Voorhuizen, Nizozemské království, zástupce: Mgr. Jana Pivolusková, advokátka, Na Kovárně 472/8, 101 00 Praha, proti žalovanému: JUDr. Leoš Materna, se sídlem Zahradní 999, 507 11 Valdice, insolvenční správce úpadce GT STUPNA, spol. s r. o., Stupná 5, Pecka, IČ 25919121, zástupce: JUDr. Kamil Podroužek, advokát, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, o vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty úpadce

takto:

I. Z majetkové podstaty dlužníka GT Stupna, spol. s r. o. se vylučují: pozemek parc. č. st. 66/1, jehož součástí je stavba: Stupná, č. p. 5, stojící na pozemku parc. č. 66/1, pozemek parc. č. st. 115, jehož součástí je stavba: Stupná, čp. 4, stojící na pozemku č. 115, pozemek parc. č. st. 917/2, pozemek parc. č. 1105/7, pozemek parc. č. 1105/8, pozemek parc. č. 1218, pozemek parc. č. 123, pozemek parc. č. 617/1, pozemek parc. č. 920, pozemky ve zjednodušené evidenci: pozemek parc. č. 915/1, pozemek parc. č. 925, pozemek parc. č. 927/1, pozemek parc. č. 927/2, pozemek parc. č. 928, pozemek parc. č. 929, pozemek parc. č. 923, pozemek parc. č. 934, pozemek parc. č. 1048, pozemek parc. č. 1049/1, pozemek parc. č. 1049/3, pozemek parc. č. 1138, pozemek parc. č. 1141, pozemek parc. č. 925/2, vše zapsáno na LV 927 pro obec Vidochov, kat. území Stupná.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na náhradu nákladů řízení (složené zálohy na znalečné) částku 946,50 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

III. Žalovaný je povinen uhradit České republice z majetkové podstaty dlužníka GT Stupna, spol. s r.o., IČ: 25919121 část vyplaceného znalečného ve výši 8.107,-Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 11. ledna 2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by z majetkové podstaty dlužníka GT STUPNA s.r.o. byly vyloučeny nemovitosti uvedené v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí. Žalobu odůvodnil tím, že předmětné nemovitosti žalobce koupil od dlužníka kupní smlouvou ze dne 29. ledna 2010 a je tedy vlastníkem sepsaných nemovitostí.

Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě namítl, že žalobce je otcem jednatele dlužníka, který kupní smlouvu za dlužníka jako jediný jednatel podepsal. Protože žalobce byl vůči jednateli dlužníka osobou blízkou a hodnota prodávaných nemovitostí byla zjevně vyšší než 1/10 základního kapitálu dlužníka, mělo být při uzavření kupní smlouvy postupováno podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku; tedy měl být vypracován znalecký posudek o ceně převáděných nemovitostí znalcem jmenovaným soudem. Protože se tak nestalo, je kupní smlouva absolutně neplatná, předmětné nemovitosti jsou i nadále ve vlastnictví dlužníka, a proto byly oprávněně sepsány do majetkové podstaty.

Mezi účastníky je nesporným, že jednatel dlužníka je synem žalobce, tedy kupujícího, rovněž, že mezi účastníky řízení nesporným, že před uzavřením kupní smlouvy nebyly prodávané nemovitosti oceněny znalcem jmenovaným k tomu účelu soudem.

Z vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty ze dne 8. prosince 2011 bylo zjištěno, že insolvenční správce dlužníka GT STUPNA s.r.o. vyrozuměl žalobce o soupisu nemovitostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí do majetkové podstaty s odůvodněním, že kupní smlouva ze dne 29. ledna 2010 je absolutně neplatná, když v rozporu s ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku nebylo provedeno ocenění převáděného majetku posudkem znalce jmenovaného soudem. Jednatel dlužníka, který zároveň jedná za jediného společníka dlužníka, převáděl předmětný nemovitý majetek na žalobce, který je jeho otcem, tedy na osobu blízkou. Ve vyrozumění byl žalobce poučen o možnosti podat ve třicetidenní lhůtě ode dne doručení vyrozumění vylučovací žalobu. Žaloba byla podána včas.

Z kupní smlouvy uzavřené dne 29. 1. 2010 mezi žalobcem jako kupujícím a společností GT STUPNA s.r.o. jako prodávajícím bylo zjištěno, že prodávající prodal kupujícímu nemovitosti uvedené v bodě I. výroku tohoto rozsudku (vyjma pozemkové parcely č. 925/2 o výměře 1547 m-trvalý travní porost) za kupní cenu 3.530.000,-Kč. Kupní smlouva obsahuje ujednání o tom, že kupní cena bude zaplacena započtením, když kupující má za prodávajícím pohledávku z titulu nevrácené půjčky. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín povolilo vklad vlastnického práva svým rozhodnutím ze dne 12. 2. 2010 s právními účinky vkladu ke dni 1. 2. 2010.

Usnesením č.j.-194 ze dne 4. 6. 2014 byl ve věci ustanoven znalcem Ing. Martin Nykl a znalci bylo uloženo, aby zjistil obvyklou cenu nemovitostí, jejichž vyloučení je předmětem tohoto sporu, a to k datu prodeje dne 29. 1. 2010.

Ze znaleckého posudku o ceně obvyklé číslo 3021/2014 ze dne 11. prosince 2014 bylo zjištěno, že znalec Ing. Martin Nykl stanovil obvyklou cenu označeného souboru nemovitostí ke dni 29. ledna 2010, částkou 4.000.000,-Kč. V průvodním dopise k předkládanému znaleckému posudku znalec Ing. Martin Nykl upozornil insolvenční soud a účastníky řízení na to, že na základě zadání insolvenčního soudu bylo provedeno ocenění souboru nemovitostí a to včetně pozemku p.č. 925/2 o výměře 1547 m-trvalý travní porost, ačkoliv tento pozemek nebyl předmětem převodu na základě kupní smlouvy ze dne 29. 1. 2010, nýbrž byl předmětem kupní smlouvy ze dne 30. 1. 2008. Ze znaleckého posudku pak vyplývá, že obvyklá cena pozemku p.č. 925/2 o výměře 1547 m představuje částku 185.640,-Kč..

Dále bylo z kupní smlouvy ze dne 30. 1. 2008 uzavřené mezi společností GT STUPNA s.r.o. jako prodávajícím a žalobcem jako kupujícím zjištěno, že pozemková parc. č. 925/2 byla prodána žalobcem touto jinou smlouvou, a to spolu s dalšími převáděnými nemovitostmi.

Žalobce předložil v průběhu soudního jednání insolvenčnímu soudu znalecký posudek číslo 2497-19/14 zpracovaný dne 1. 4. 2014 znalcem Ing. Vladimírem Mošnou. Znalec stanovil obvyklou cenu souboru nemovitostí převedených kupní smlouvou ke dni 29. 1. 2010 na částku 3.600.000,-Kč. Z tohoto znaleckého posudku plyne, že předmětem ocenění v tomto případě nebyl pozemek p.č. 925/2 o výměře 1547 m . Znalecký posudek je vybaven znaleckou doložkou soudního znalce a splňuje náležitosti předepsané pro tento listinný důkaz dle ust. § 127a o.s.ř..

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

V době, kdy insolvenční správce prováděl soupis majetkové podstaty a kdy na základě vyrozumění insolvenčního správce podával žalobce vylučovací žalobu, platil ustálený názor podporovaný rovněž judikaturou vyšších soudů, že nedodržení požadavků předepsaných v ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku působí absolutní neplatnost kupní smlouvy.

V rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. února 2012, sp.zn. 31 Cdo 3986/2009 Nejvyšší soud zmírnil svůj výklad v tom směru, že závěr o absolutní neplatnosti právního úkonu (převodu majetku) bez předchozího zpracování znaleckého posudku za účelem stanovení kupní ceny, se vztahuje bez dalšího pouze na situaci, kdy společnost by byla takovým převodem majetku poškozená. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že pokud byla ve smlouvě podléhající režimu § 196a odst. 3 obchodního zákoníku sjednána cena tržní, tj. cena v daném místě a čase obvyklá, ačkoliv cena, za kterou byl majetek převeden, nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, bylo účelu sledovaného uvedeným zákonným příkazem dosaženo, byť nikoliv postupem předpokládaným v § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. V takovém případě pak není žádný důvod dovozovat absolutní neplatnost uzavřené smlouvy jen proto, že nebyl dodržen mechanismus zabezpečující, aby cena za převod majetku nebyla sjednána na úkor společnosti. Novým předpokladem pro závěr o absolutní neplatnosti smlouvy není pouze nedodržení požadavků, aby hodnota převáděného majetku byla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, ale současně i zjištění, že cena sjednaná ve smlouvě je pro společnost méně výhodná, než cena v daném místě a čase obvyklá.

Znalec Ing. Vladimír Mošna stanovil obvyklou cenu převáděných nemovitostí částkou 3.600.000,-Kč. Znalec Ing. Martin Nykl stanovil obvyklou cenu nemovitostí, které byly předmětem soupisu a předmětem této vylučovací žaloby, částkou 4.000.000,-Kč. V průběhu soudního řízení však bylo zjištěno, že insolvenční správce mimo jiné sepsal do majetkové podstaty i pozemkovou parcelu číslo 925/2 o výměře 1547 m argumentací, že i tuto s pozemkovou parcelu převedl dlužník na základě absolutně neplatné kupní smlouvy ze dne 29. ledna 2010, ačkoliv k jejímu převodu na žalobce došlo dříve jinou smlouvou. Ve svém znaleckém posudku znalec ocenil tuto pozemkovou parcelu částkou 185.640,-Kč. Obvyklá cena nemovitostí prodávaných smlouvou ze dne 29. 1. 2010 pak představuje částku 4.000.000,-Kč sníženou o 185.640,-Kč; tedy obvyklá cena nemovitostí převáděných kupní smlouvou ze dne 29. 1. 2010 pak představuje dle tohoto posudku částku 3.814.360,-Kč.

Za daného stavu, kdy kupní cena byla sjednána kupní smlouvou ve výši 3.530.000,-Kč, dospěl insolvenční soud k závěru, že cena znalecky zjištěná se od skutečné kupní ceny neliší natolik, aby byl insolvenční soud nucen konstatovat absolutní neplatnost kupní smlouvy ze dne 29. 1. 2010. Nadto insolvenční soud nepřehlédl, že ke dni podpisu kupní smlouvy byly prodávané nemovitosti zatíženy zástavním právem zřízeným rozhodnutím Finančního úřadu v Nové Pace a tato závada nebyla v žádném z posudků zohledněna.

Vzhledem k tomu, že insolvenční soud nevyhodnotil kupní smlouvu ze dne 29. ledna 2010 jako absolutně neplatnou, dospěl k závěru, že vylučovací žaloba podaná vlastníkem koupených nemovitostí je důvodná. Důvodnou je rovněž žaloba i ve vztahu k pozemkové parcele číslo 925/2 o výměře 1547 , když d m ůvodem soupisu této pozemkové parcely do majetkové podstaty nemohla být insolvenčním správcem tvrzená absolutní neplatnost kupní smlouvy ze dne 29. 1. 2010, neboť tato pozemková parcela byla převedena na žalobce na základě jiné kupní smlouvy.

V závěru insolvenční soud konstatuje, že u Krajského soudu v Hradci Králové je pod sp.zn 42 ICm 1692/2012 vedena odpůrčí žaloba, ve které žalující insolvenční správce namítá neúčinnost kupní smlouvy ze dne 29. ledna 2010. Konečná příslušnost, případně nepříslušnost majetku k majetkové podstatě dlužníka GT STUPNA s.r.o. bude tedy vyřešena až v okamžiku právní moci rozhodnutí o zmíněné odpůrčí žalobě, když podle ustanovení § 239 odst. 4 IZ platí, že dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty až právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Teprve v rámci projednávání odpůrčí žaloby může být relevantním tvrzení insolvenčního správce o tom, že předmětné nemovitosti byly převáděny v době, kdy se dlužník nacházel v úpadku, a že kupní smlouva je neúčinným právním úkonem proto, že nedošlo k zaplacení kupní ceny, nýbrž k započtení pohledávek kupujícího oproti kupní ceně, důsledku čehož se nedostalo dlužníkovi přiměřeného protiplnění.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že náklady ponesou účastníci řízení ze svého. Insolvenční soud přihlédl k tomu, že k zásadní změně rozhodovací praxe v důsledku závěrů obsažených v rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp.zn. 31 Cdo 3986/2009 došlo až poté, co insolvenční správce sepsal soubor nemovitostí do majetkové podstaty, a poté, kdy žalobce podal na základě vyrozumění insolvenčního správce vylučovací žalobu. Žalovaný insolvenční správce se tak stal ve sporu neúspěšným právě v důsledku změny rozhodovací praxe v posuzování důsledků nerespektování postupu předepsaného v ust. § 196a odst. 3 obchodního zákoníku.

Za vypracování znaleckého posudku bylo usnesením č.j.-310 ze dne 19. prosince 2014 přiznáno znalci na znalečném celkem 18.107,-Kč. Z výše vysvětlených důvodů rozhodl insolvenční soud tak, že každý ze účastníku ponese jednu polovinu těchto nákladů, tedy částku 9.053,50 Kč. Vzhledem k tomu, že žalobce složil zálohu na znalečné ve výši 10.000,-Kč, a že znalečné bylo z části uhrazeno z této zálohy, rozhodl insolvenční soud tak, že jednak žalovanému uložil, aby žalobci k rukám jeho advokáta nahradil část znalečného ve výši 946,50 Kč, jednak žalovanému uložil, aby zbytek znalečného ve výši 8.107,-Kč uhradil České republice na účet podepsaného soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 17. července 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková