42 ICm 1877/2015
č.j.: 42 ICm 1877/2015-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl dne 11.8.2015 samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ 25117483, Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, zast. Mgr. Veronika Nedbalová, LL.M., advokátka, Jáchymova 2, 110 00 Praha 1, proti žalovaným 1) Irena anonymizovano , anonymizovano , 373 84 Habří 30, 2) Josef anonymizovano , anonymizovano , 373 84 Habří 30, oba zast. JUDr. Přemysl Kubíček, advokát, Kasárenská 4, 370 01 České Budějovice, o určení pravosti pohledávky, t a k t o :

I. Určuje se, že pohledávka P12 přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 9463/2014, je po právu.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů soudního řízení částku ve výši 21.276,92 Kč, a to ve stejném pořadí jako pohledávka P12, k rukám právní zástupkyně žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení pravosti jeho shora označené pohledávky.

Z přihlášky pohledávky P12 zjistil soud, že žalobce přihlásil do shora označeného insolvenčního řízení svou pohledávku v celkové výši 58.340,42 Kč s odůvodněním, že se jedná o nesplněné závazky žalované č. 1 ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb u mobilní telefonní stanice č. 605 999 696. Pohledávka žalobce byla přihlášena jako vykonatelná na základě pravomocného vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Jihočeskou oblast, ze dne 19.11.2003, č.j. 92567/2003-633-Zbor, když v přihlášce uvedl žalobce, že na předmětnou pohledávku byla též vedena exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu v Prachaticích ze dne 17.12.2009, č.j. 7Nc 3145/2009-8, v rámci které nebylo z pohledávky ničeho vymoženo.

Z protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že pohledávka žalobce P12 byla přezkoumána jako nevykonatelná a byla popřena žalovanými s odůvodněním, že žalovaná č. 1 neuzavřela s mobilním operátorem žádnou smlouvu o poskytnutí telekomunikačních služeb, žádné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu neobdržela a uvedla, že došlo ke zneužití jejích odcizených dokladů.

Žalobce s popřením své pohledávky nesouhlasil a v žalobě setrval na svých přihláškových tvrzeních a uvedl, že se domnívá, že pohledávka, přestože byla přezkoumána jako nevykonatelná, je pohledávkou vykonatelnou.

Žalovaní taktéž setrvali na svých popěrných argumentech z přezkumného jednání, když doplnili svou právní argumentaci o námitku promlčení s odůvodněním, že ode dne splatnosti závazku proběhla 10letá promlčecí lhůta, která proběhla také ode dne právní moci rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

V řízení se soud předně musel zabývat otázkou, zda uplatněná pohledávka je pohledávkou vykonatelnou či nevykonatelnou. Z výpisu z centrální evidence obyvatel zjistil soud, že žalovaná č. 1 měla evidovaný trvalý pobyt na adrese Nová Pec, Nové Chalupy 81, v období od 29.7.1994 do 11.2.2005. V tomto předmětném období došlo k zahájení správního řízení, což zjistil soud z návrhu na zahájení správního řízení, ze správního spisu Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro Jihočeskou oblast, sp. zn. 92567/2003. Správní orgán zaslal žalované vyrozumění o zahájení správního řízení ze dne 25.9.2003 na adresu trvalého pobytu Nové Chalupy 81, Nová Pec, když zásilka se mu vrátila se sdělením České pošty, že se žalovaná z této adresy odstěhovala bez udání adresy. Správní úřad provedl pátrání po pobytu žalované a dotázal se Obecního úřadu v Nové Peci na informace o pobytu žalované, jak zjistil soud z odpovědi Obecního úřadu v Nové Peci, když Obecní úřad v Nové Peci sdělil správnímu orgánu ještě další jemu známou adresu Mánesova 44, České Budějovice. Na této adrese však dle sdělení pošty byla žalovaná neznámá. Správní orgán tak přistoupil k ustanovení opatrovníka žalované z důvodu neznámého pobytu, jak zjistil soud z příslušného rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, když opatrovníkem byla ustanovena Hana Koptová, zaměstnankyně Českého telekomunikačního úřadu. Z rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 19.11.2003, č.j. 92567/2003-633-Zbor, pak zjistil soud, že toto rozhodnutí bylo doručeno opatrovníku žalované a nabylo tak právní moci dne 23.12.2003 a vykonatelnosti dne 7.1.2004. Vzhledem k tomu, že Český telekomunikační úřad správným postupem dle ust. § 16 tehdy platného zákona č. 71/1967 o správním řízení ustanovil žalované ve správním řízení opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a opatrovníku doručil příslušné rozhodnutí, toto rozhodnutí nabylo právní moci a pohledávka je tak vykonatelná a žalovaní jsou tak ve smyslu ust. § 198 odst. 3 IZ ve spojení s ust. § 410 odst. 3 IZ povinni prokázat důvody popření. Důvod pro popření pohledávky, a sice neuzavření smlouvy s operátorem však není důvodem který by se dal podřadit pod důvody uvedené v ust. § 410 odst. 3 IZ, neboť se nejedná o důvod, který by mohl vést k zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, neboť by docházelo k nepřípustné revizi pravomocného správního rozhodnutí. Důvod pro popření pohledávky s argumentací, že předmětné rozhodnutí nebylo žalované doručeno, a pohledávka je nevykonatelná, byl dokazováním vyvrácen.

Žalovaná však uplatnila v řízení ještě právní námitku promlčení daných pohledávek, když z přihlášky pohledávky vyplývá, že tato byla uplatněna u soudu dne 15.8.2014 a předmětné správní rozhodnutí bylo vykonatelné dne 7.1.2004. Z návrhu na nařízení exekuce a exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Ingrid Švecové ze dne 8.12.2010, č.j. 091 EX 09110/09-017, pak vyplývá pravdivost přihláškových tvrzení o vedení exekuce na předmětný exekuční titul u Okresního soudu v Prachaticích pod č.j. 7Nc 3145/2009-8, když z datace exekučního příkazu, v souvislosti s návrhem na podání exekuce, který nutně musel předcházet dni nařízení exekuce 17.12.2009, vyplývá, že exekuce byla vedena nejméně po dobu 1 roku. V tomto světle se pak jeví jako nadbytečný důkaz exekutorským spisem, neboť bylo prokázáno stavění promlčecí lhůty po dobu téměř 12 měsíců.

Dle ust. § 110 odst. 1 obč. zák. bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Dle ust. § 112 obč. zák. uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí.

Na základě výše zjištěného skutkového stavu, po aplikaci příslušných právních ustanovení, soud dochází k závěru, že námitka promlčení žalobcova nároku není správná, neboť žalobce disponující pravomocným a vykonatelným exekučním titulem uplatnil právo na splnění tohoto exekučního titulu u soudu v rámci exekučního řízení. Ve věci je pak nerozhodná námitka žalovaných, že toto právo bylo uplatněno u místně nepříslušného Okresního soudu v Prachaticích, kde žalovaná č. 1 neměla v době zahájení exekučního řízení trvalý pobyt, když ke stavění promlčecí doby dojde již okamžikem dojití návrhu, byť i k místně nepříslušnému soudu. Uplatněná pohledávka tak promlčena není.

Ze všech výše zmíněných důvodů soud žalobě na určení pravosti pohledávky vyhověl.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšným žalovaným. Náklady řízení žalobce pak představují zaplacený soudní poplatek, odměnu právního zástupce žalobce ve smyslu ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 13 vyhl. č. 177/1996 za 3 procesní úkony včetně příslušných režijních paušálů, cestovné právní zástupkyně ze sídla advokátní kanceláře v Praze k soudu do Českých Budějovic a zpět včetně promeškaného času, a příslušné 21% DPH, neboť právní zástupkyně žalobce osvědčila, že je plátkyní DPH.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 11. srpna 2015

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová