42 ICm 1845/2012
Číslo jednací: 42 ICm 1845/2012-57 ( KSHK 42 INS 18164/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Šárka Vesková, Palackého 359, 500 03 Hradec Králové jako insolvenční správce dlužníka Vladislava Hanuše, nar. 8. března 1964, bytem Jungmannova 107, Hronov, zast. JUDr. Helenou Vorlovou, advokátkou se sídlem Palackého 359, Hradec Králové proti žalované Renatě Nouzové, nar. 4. února 1966, bytem Heřmánkovice u Broumova 217, zast. Mgr. Petrem Hájkem, advokátem se sídlem Michalská 4, Litoměřice, o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalovaná nemá za dlužníkem Vladislavem Hanušem vykonatelnou pohledávku ve výši 1.325.544,-Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 19. června 2012 se domáhala žalující insolvenční správkyně vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaná nemá za dlužníkem Vladislavem Hanušem vykonatelnou pohledávku ve výši 1.325.544,-Kč. Žalobu odůvodnila tím, že žalovaná uplatnila nárok na zaplacení pohledávky sestávající z jistiny poskytnuté půjčky ve výši 600.000,-Kč a z příslušenství ve výši 725.544,-Kč. Pohledávka je vykonatelná podle notářského zápisu sepsaného notářkou JUDr. Helenou Součkovou dne 5. května 2011. Žalující insolvenční správkyně pokládá předložené listiny (smlouvu o půjčce uznávací prohlášení dohodu o uznání dluhu sepsanou ve formě

notářského zápisu) za nevěrohodné a účelově vytvořené. Poskytnutí půjčky ve výši 600.000,-Kč nebylo nijak prokázáno.

Žalovaná ve vyjádření k žalobě namítla, že převzetí půjčené částky 600.000,-Kč potvrdil dlužník podpisem smlouvy o půjčce. Dlužník svůj dluh vůči žalované opakovaně uznal, naposledy dne 5. května 2011 v notářském zápise. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby.

Z přihlášky pohledávky žalované do insolvenčního řízení vedeného na Vladislava Hanuše bylo zjištěno, že žalovaná přihlásila za dlužníkem částku 600.000,-Kč jako nesplacenou jistinu ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. listopadu 1999. Jako příslušenství přihlásila částku 725.544,-Kč sestávající ze smluvního úroku 10% p.a. a to za období od 25. listopadu 1999 do 31. prosince 2009, ze zákonného úroku prodlení za období od prvého ledna 2010 do rozhodnutí o úpadku a z nákladů exekučního řízení ve výši 15.720,-Kč. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná a zajištěná majetkem dlužníka.

Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že insolvenční správkyně popřela pravost pohledávky.

Ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 25. listopadu 1999 mezi Vladislavem Hanušem jako dlužníkem a Renatou Nouzovou jako věřitelkou bylo zjištěno, že Renata Nouzová poskytla dlužníkovi půjčku ve výši 600.000,-Kč: částku 300.000,-Kč na rekonstrukci a zařízení kuchyně a částku 300.000,-Kč na nákup nemovitosti; smlouvou byl sjednán úrok v sazbě 10 % ročně dlužník se zavázal vrátit půjčku nejpozději do 31. prosince 2009.

Z předložené směnky vlastní vystavené dne 25. listopadu 1999 bylo zjištěno, že pohledávka ze smlouvy o půjčce ve výši 600.000,-Kč byla zajištěna směnkou vlastní vystavenou dlužníkem Vladislavem Hanušem, splatnou dne 31. prosince 2009.

Z dohody o uznání dluhu ze dne 1. března 2011 bylo zjištěno, že dlužník svůj dluh ze smlouvy o půjčce ve výši 600.000,-Kč s příslušenstvím uzná a zavázal se uhradit jej spolu s úrokem z prodlení v náhradní lhůtě do 30 dnů od uzavření této dohody.

Z dohody o uznání dluhu ze dne 5. května 2011 bylo dále zjištěno, že dlužník uznal, že ke dni 5. května 2011 dluží věřitelce Renatě Nouzové z titulu nesplacené půjčky celkem 1.205.918,-Kč s tím, že tento dluh sestává z nezaplacené jistiny ve výši 600.000,- Kč a ze smluvního úroku z prodlení vyčísleného do 31. prosince 2009 ve výši 605.918,- Kč. Dlužník se zavázal uhradit tento dluh v náhradní lhůtě do 10. května 2011.

Z notářského zápisu NZ 72/2011 sepsaného dne 5. května 2011 notářkou JUDr. Helenu Součkovou o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti bylo zjištěno, že dlužník uznal svůj dluh vůči věřitelce Renatě Nouzové ve výši 1.205.918,-Kč. Zároveň dlužník svolil, aby pro případ, že sám řádně a včas v náhradní lhůtě do 10. května 2011 nesplní svůj dluh vůči Renatě Nouzové, byl podle tohoto notářského zápisu proti němu jako osobě povinné nařízen a proveden výkon rozhodnutí.

Usnesením Okresního soudu v Náchodě č.j. 7 E 97/2011-26 bylo zjištěno, že Okresní soud v Náchodě nařídil podle vykonatelného notářského zápisu ze dne 5. května

2011 výkon rozhodnutí, kterým zřídil soudcovské zástavní právo k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě nabylo právní moci dne 14. září 2011.

Z výslechu svědka Vladislava Hanušem bylo zjištěno, že v roce 1999 podnikal v pohostinství a peníze potřeboval na rekonstrukci kuchyně restaurace a nákup nemovitosti. Peníze mu půjčila jeho sestra Renata Nouzová, když banka nechtěla dlužníkovi v té době půjčku poskytnout. Renata Nouzová poskytla půjčku dlužníkovi v hotovosti, k poskytnutí půjčky došlo v domě sestry za přítomnosti sestřina manžela a rodičů. Sestra předala dlužníkovi peníze, ty byly přepočítány a dlužník podepsal smlouvu. Dlužník půjčku do účetnictví nezahrnul, podstatnou část peněz použil na rekonstrukci kuchyně v restauraci, většinu plateb prováděl v hotovosti bez dokladů; i ostatní peníze byly nakonec použity v podnikání. Dlužník půjčku v termínu splatnosti nevrátil, se sestrou se kvůli tomu opakovaně pohádal, přestali se stýkat, celá záležitost skončila sepsáním notářského zápisu.

Z výslechu svědka pana Vladislava Hanuše, nar. 8. března 1932 (otec dlužníka), bylo zjištěno, že svědek byl přítomen poskytnutí peněz a viděl, že dcera vzala peníze a předala je synovi.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Provedeným dokazováním se nepodařilo zpochybnit pravost listin (smlouvy o půjčce a uznávacích prohlášení), jak se o to pokusila popírající insolvenční správkyně. Samotným textem smlouvy o půjčce a svědeckými výpověďmi bylo prokázáno, že žalovaná dlužníkovi půjčku ve výši 600.000,-Kč skutečně poskytla a že půjčené prostředky nebyly dlužníkem žalované věřitelce vráceny.

Pohledávka byla žalovanou věřitelkou přihlášena jako vykonatelná, jiné námitky než neposkytnutí půjčky popírající insolvenční správkyně nevznesla. Za daného stavu byla žaloba na popření přihlášené pohledávky jako nedůvodná zamítnuta.

O nákladech řízení mezi žalobcem a žalovaným bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 2 IZ, když úspěšný věřitel nemá proti popírajícímu insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 29. září 2013

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová