42 ICm 1701/2015
č.j.: 42 ICm 1701/2015-16

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl dne 28.7.2015 samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Martin anonymizovano , anonymizovano , Ženíškova 3173/1, 400 11 Ústí nad Labem, zast. JUDr. Filip Štípek, advokát, Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem, proti žalované JUDr. Daniela Urbanová, IČ 66240484, Opletalova 5, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně Expres Hypotéka s.r.o. v likvidaci, o určení pravosti pohledávky, t a k t o :

I. Určuje se, že pohledávka P24 přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 28 INS 33030/2014, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označená pohledávka je do insolvenčního řízení přihlášena po právu.

Z přihlášky pohledávky P24 včetně doplnění přihlášky zjistil soud, že účastníci uzavřeli dne 7.11.2008 smlouvu o půjčce, na základě které žalobce poskytl dlužníku částku 440.000,-Kč, splatnou do 30.10.2013, s úrokem ve výši 20 %. Vzhledem k tomu, že dlužník nezaplatil žalobci na půjčce ničeho, byla pohledávka přihlášena v celkové výši 878.071,-Kč sestávající se z jistiny ve výši 440.000,-Kč a z úroku ve výši 438.071,-Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání včetně vyrozumění o popření pohledávky soud zjistil, že pohledávka žalobce P24 byla popřena co do pravosti s odůvodněním, že u těchto pohledávek již uplynula promlčecí lhůta.

Žalobce s popřením pohledávek nesouhlasil a v žalobě setrval na svých přihláškových tvrzeních, ke kterým doplnil, že k promlčení pohledávek v popřené výši nemohlo dojít, neboť dlužník dne 12.4.2013 písemně uznal pohledávky ze smlouvy o půjčce, a proto začala plynout od data 12.4.2013 nová promlčecí lhůta, která ještě neproběhla.

Žalovaná s podanou žalobou nesouhlasila a uvedla, že uznání závazku jí v době přezkumného jednání nebylo známo, a proto posuzovala pohledávku žalobce jako bezdůvodné obohacení, neboť v přihlášce nebyl připojen jakýkoli důkaz, že by půjčka byla skutečně poskytnuta.

Přezkumné jednání se konalo 7.4.2015, žaloba doručena soudu dne 30.4.2015 a je žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Soud ve věci rozhodl ve smyslu ust. § 115a o.s.ř. ve spojení s ust. § 101 odst. 4 o.s.ř. bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem soudu vyslovili souhlas.

Z příkazu k úhradě u společnosti UniCredit Bank zjistil soud, že dne 11.11.2008 žalobce poskytl dlužníkovi částku 440.000,-Kč, když o uzavření smlouvy o půjčce ve stvrzených parametrech, co se týče úročení, svědčí i sjednaná zástavní smlouva mezi žalobcem a žalovaným ze dne 13.2.2009, ve které je sjednáno zajištění pohledávky ze smlouvy o půjčce tak, jak je tvrzeno v přihlášce, ve výši 440.000,-Kč se sjednaným 20% ročním úrokem a splatností k 30.10.2013. Z uznání dluhu ze dne 12.4.2013 zjistil soud, že dlužník své pohledávky plynoucí mu z této smlouvy uznal, a to jak co do jistiny, tak co do úroku.

Dle ust. § 110 odst. 1 obč. zák. bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno, co do důvodu i výše, promlčuje se za 10 let ode dne, kdy k uznání došlo.

Soud žalobě jako důvodné vyhověl, neboť z provedeného dokazování vyplynul závěr, že popřené pohledávky, co se jistiny a uplatněného úroku týče, promlčeny nejsou, neboť tyto pohledávky byly dlužníkem dne 12.4.2013 uznány a počala běžet nová promlčecí doba. Uznání dluhu pak splňuje veškeré zákonné nároky na tento jednostranný projev vůle dlužníka, neboť je dostatečně určité, jsou zde označeny konkrétní smlouvy o půjčce i konkrétní povinnosti na zaplacení jistiny i smluvního úroku.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ, když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. V tomto řízení však žalobci právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému jako insolvenčnímu správci nelze přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 28. července 2015

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová