42 ICm 1692/2012
Číslo jednací: 42 ICm 1692/2012-294 (KSHK 42 INS 6153/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Leoše Materny, se sídlem Zahradní 999, 507 11 Valdice jako insolvenčního správce dlužníka GT STUPNA, spol. s r.o., IČ: 25919121, se sídlem Stupná 5, 507 82 Vidochov, zastoupeného JUDr. Kamilem Podroužkem, advokátem se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, proti žalovanému Jan Hendrik Gijsbertsen, nar. 18.2.1945, Molenweg 91, 3781 Voorhuizen, Nizozemské království, zastoupenému Mgr. Janou Pivoluskovou, advokátkou se sídlem Na Kovárně 472/8, 101 00 Praha 10-Vršovice, o odpůrčí žalobě

t a k t o:

I. Určuje se, že právně neúčinná je kupní smlouva, uzavřená dne 29.1.2010, kterou dlužník GT STUPNA, s.r.o. jako prodávající, prodal kupujícímu Janu Hendriku Gijsbertsenovi, nar. 18.2.1945 následující nemovitosti: -pozemek st. parc. č. 66/1 -pozemek st. parc. č. 115 -pozemek parc. č. 917/2 -pozemek parc. č. 1105/7 -pozemek parc. č. 1105/8 -pozemek parc. č. 1218 -pozemek parc. č. 123 -pozemek parc. č. 917/1 -pozemek parc. č. 920 -pozemek parc. č. 915/1 -pozemek parc. č. 925 -pozemek parc. č. 927/1 -pozemek parc. č. 927/2 -pozemek parc. č. 928 -pozemek parc. č. 929 isir.justi ce.cz

-pozemek parc. č. 933 -pozemek parc. č. 934 -pozemek parc. č. 1048 -pozemek parc. č. 1049/1 -pozemek parc. č. 1049/3 -pozemek parc. č. 1138 -pozemek parc. č. 1141 -budovu č. p. 4 na pozemku st.p. 115 -budovu č. p. 5 na pozemku st. p. 66/1 vše zapsáno na LV 297 pro obec Vidochov, katastrální území Stupná u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci, k rukám jeho advokáta, na nákladech řízení částku 31.037,-Kč a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 11. 6. 2012 se domáhal insolvenční správce dlužníka GT STUPNA s.r.o., vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že neúčinnou je kupní smlouva ze dne 29. ledna 2010, kterou dlužník GT STUPNA, s.r.o. prodal žalovanému soubor nemovitostí v katastrálním území Stupná, obec Vidochov za kupní cenu 3.530.000,-Kč. V návrhu uvedl, že zmíněná kupní cena měla být započtena vůči půjčce, kterou údajně žalovaný na základě smlouvy o půjčce z 12. ledna 1999 poskytl dlužníkovi, tedy dlužníkovi se nedostalo z titulu zaplacení kupní ceny žádného protiplnění. Žalovaný je otcem jednatele dlužníka, tedy osobou dlužníkovi blízkou, má se tedy za to, že dlužník se v okamžiku uzavření kupní smlouvy nacházel v úpadku.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že kupní cena ve výši 3.530.000,-Kč, za kterou byly předmětné nemovitosti žalovanému prodány, byla cenou přiměřenou. Za účelem uspokojení pohledávky oprávněného-Finančního úřadu v Nové Pace soudním prodejem zástavy provedl soudní znalec ocenění podstatné části převedených nemovitostí a stanovil obvyklou cenu částkou 3.500.000,-Kč. Odhad znalce byl tedy sice o 30.000,-Kč nižší než sjednaná kupní cena, nicméně znalec neoceňoval pozemky vedené tehdy ve zjednodušené evidenci. Žalovaný nepovažuje kupní smlouvu za neúčinnou, proto navrhl zamítnutí žaloby.

U Krajského soudu v Hradci Králové probíhalo pod sp.zn. 42 ICm 196/2012 řízení o vyloučení předmětných nemovitostí za majetkové podstaty, když tyto nemovitosti sepsal insolvenční správce do majetkové podstaty s tvrzením, že posuzovaná kupní smlouva z 29. ledna 2010 je neplatná, protože kupní cena nebyla stanovena na základě posudku soudního znalce. Řízení bylo pravomocně skončeno, když insolvenční soud rozsudkem ze dne 17. 7. 2015 vyloučil z majetkové podstaty předmětné nemovitosti, neboť shledal kupní smlouvu za platně uzavřenou.

Vzhledem k tomu, že posuzovaná kupní smlouva byla shledána platnou, lze vést řízení o vyslovení její neúčinnosti.

O úpadku dlužníka GT STUPNA, s.r.o., rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením č.j. KSHK 42 INS 6153/2011-A-13 dne 28. června 2011, insolvenční správce tedy podal odpůrčí žalobu včas ve lhůtě jednoho roku od rozhodnutí o úpadku, jak tuto lhůtu stanoví ust. § 239 odst. 3 IZ. Insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno dne 13. 4. 2011, posuzovaná kupní smlouva byla předložena katastrálnímu úřadu k zavkladování dne 1. února 2010. Úkon napadený odpůrčí žalobou byl učiněn ve lhůtě 3 let od zahájení insolvenčního řízení, když relevantním datem je den předložení posuzované kupní smlouvy katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Vzhledem k tomu, že žalovaný kupující je osobou dlužníkovi blízkou, je možno napadené kupní smlouvě ve smyslu ust. § 240 IZ odporovat.

Podle ust. § 240 IZ by bylo možno dospět k závěru, že posuzovaná kupní smlouva je neúčinným právním úkonem, pokud by bylo prokázáno že a) se jednalo o právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší, než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník, a zároveň že b) právní úkon dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku; pokud jde o úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké, má se za to, že jde o úkon, který učinil dlužník v době, kdy se v úpadku nacházel.

Insolvenční soud se tedy zabýval nejprve otázkou, zda posuzovaná kupní smlouva ze dne 29. 10. 2010 je smlouvou bez přiměřeného protiplnění.

Z kupní smlouvy uzavřené dne 29. 1. 2010 mezi společnosti GT STUPNA, s.r.o. jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím insolvenční soud zjistil, že kupující koupil od prodávajícího soubor nemovitostí v obci Vidochov, katastrální území Stupná. Kupní cena byla sjednána částkou 3.530.000,-Kč. V článku IV/2 smlouvy bylo ujednáno, že kupní cena se započítává na poskytnutou půjčku a že podpisem kupní smlouvy veškeré nároky na zaplacení kupní ceny a veškeré nároky na vrácení půjčky zanikají. V článku III. kupní smlouvy se konstatuje, že ke dni podpisu smlouvy je předmět prodeje zatížen zástavním právem z rozhodnutí Finančního úřadu v Nové Pace. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, povolil vklad vlastnického práva rozhodnutím ze dne 12. 2. 2010 s účinky ke dni 1. 2. 2010.

Ze znaleckého posudku číslo 653-19/2011 vypracovaného v lednu 2012 znalcem Ing. Evou Šmídovou pro účely řízení o výkon rozhodnutí vedeného u Okresního soudu v Jičíně pod sp.zn. 7E 61/2011 bylo zjištěno, že znalec stanovil obvyklou cenu posuzovaných nemovitostí částkou 3.500.000,-Kč, když nebyly oceňovány veškeré pozemky, které jsou předmětem tohoto sporu. Z usnesení Okresního soudu v Jičíně č.j. 7E 61/2011-62 z 5. dubna 2012 insolvenční soud zjistil, že ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Finančního úřadu v Nové Pace pro pohledávky ve výši 4.890.953,-Kč a ve výši 835.900,-Kč, bylo na 30. května 2012 nařízeno dražební jednání s tím, že předmětem dražby byly nemovitosti ve vlastnictví žalovaného v obci Vidochov a katastrálním území Stupná. Z usnesení č.j. 7E 61/2011-72 ze dne 30. května 2012 bylo zjištěno, že dražební jednání bylo skončeno proto, že se k němu nedostavil žádný ze zájemců a nebylo učiněno nejnižší podání.

Z úřední činnosti insolvenčního soudu je známo, že žalovaný předložil v rámci projednávání žaloby vedené pod sp.zn. 42 ICm 196/2002 znalecký posudek číslo 2497-19/14 ze dne 1. 4. 2014 zpracovaný znalcem Ing. Vladimírem Mošnou. Znalec stanovil obvyklou cenu souboru nemovitostí převedených kupní smlouvou ke dni 29. ledna 2010 na částku 3.600.000,-Kč. Znalecký posudek byl vybaven znaleckou doložkou soudního znalce a splňoval náležitosti předepsané pro tento listinný důkaz v ust. § 127 a o.s.ř..

Ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 8. května 1999 bylo zjištěno, že žalovaný jako věřitel půjčil společnosti GT STUPNA, s.r.o., částku 3.200.000,-Kč; smluvní úrok byl sjednán sazbě v 7,7 % p.a. Dlužník se zavázal vrátit půjčku do 30. května 2006, pro případ prodlení byl sjednán úrok z prodlení v sazbě 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Z knihy analytické evidence dlužníka za rok 2007 bylo zjištěno, že dlužník o půjčce poskytnuté žalovaným účtoval a v roce 2007 jí evidoval ve výši 3.425.000,-Kč.

K přiměřenosti protiplnění dospěl insolvenční soud k následujícímu právnímu závěru:

Již v rozsudku č.j. 42 ICm 196/2012-389 ze dne 17. července 2015 dospěl insolvenční soud k závěru, že kupní cena ve výši 3.530.000,-Kč v podstatě odpovídá kupní ceně v místě a čase obvyklé zjištěné znalecky, a to navíc za stavu, kdy znalec se nezohlednil ve znaleckém posudku závadu spočívající v zatížení předmětných nemovitostí zástavním právem zřízeným rozhodnutím Finančního úřadu v Nové Pace.

Na zřetel je ovšem nutno vzít i ujednání o tom, jakým způsobem měla být kupní cena dlužníkovi zaplacena. Účastníci smlouvy sjednali, že pohledávka z titulu kupní ceny zaniká započtením. Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4886/2007 (C 10161) dospěl k závěru, že jestliže, dlužník, který nemá jiný majetek postačující k uspokojení svých věřitelů, poté, co jako prodávající uzavřel se svým věřitelem jako kupujícím kupní smlouvu o prodeji movitých věcí, uzavřel s kupujícím dohodu o započtení kupní ceny proti pohledávce kupujícího, byla kupní smlouva právním úkonem zkracujícím dlužníkovy věřitele, neboť v době účinnosti kupní smlouvy se dlužníku za prodaný majetek nedostalo žádného skutečného (reálného) protiplnění, z nějž by mohli dlužníkovi věřitelé uspokojit své pohledávky.

Pokud si tedy účastníci v kupní smlouvě sice sjednali v místě a čase obvyklou kupní cenu, nicméně k jejímu reálnému zaplacení nedošlo, když zároveň bylo ujednáno započtení pohledávky kupujícího z titulu půjčky oproti pohledávce dlužníka z titulu kupní ceny, dospěl insolvenční soud k závěru, že se jednalo o smlouvu bez přiměřeného protiplnění; dlužník za své plnění žádnou majetkovou hodnotu, kterou by mohl použít k uspokojení svých věřitelů, neobdržel.

Dále tedy insolvenční soud zkoumal, zda kupní smlouva byla uzavřena v době, kdy se dlužník nacházel v úpadku, případně zda uzavření kupní smlouvy k úpadku dlužníka vedlo.

Z přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka GT STUPNA, s.r.o., zjistil insolvenční soud, že v době uzavření kupní smlouvy dne 29. ledna 2010 měl dlužník nejméně tyto dluhy: vůči věřiteli JPK, s.r.o. jednak dluh na jistině ve výši 213.873,-Kč splatný od 5. 8. 2005 pravomocně přisouzený rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 33 Cm 172/2005, jednak nevykonatelnou zjištěnou pohledávku ve výši 2.328.559,16 Kč z titulu bezdůvodného obohacení z nesplněných smluv o dílo z roku 2003,

vůči věřiteli LIVAX, s.r.o., dluh ze smlouvy o dílo ve výši 259.171,-Kč splatný od 25. 12. 2009, vůči věřiteli VNUČKO, s.r.o., jednak dluh na jistině ve výši 1.430.945,10 Kč ze smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2006 splatný od 31. 8. 2008 a přiznaný pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové čj. 41 Cm 6/2010-32, jednak dluh na jistině ve výši 1.465.212,-Kč ze smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2010 splatný dne 3. 8. 2008 a přiznaný pravomocným platebním rozkazem č.j. 41 Cm 5/2010-17, vůči věřiteli ČEZ prodej s.r.o. dluh na jistině ve výši 170.872,-Kč splatný od 11. 8. 2009, dluh na jistině ve výši 5.725,-Kč splatný od 7. 12. 2009 a dluh na jistině ve výši 363,-Kč splatný od 31. 3. 2009, vůči věřiteli Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Jičíně, dluh na daních splatných do konce roku 2009 v objemu 1.968.558,-Kč, když tento věřitel přihlásil pohledávky v celkové výši 6. 961.471,-Kč; rozdíl představují daňové pohledávky vzniklé či splatné až po uzavření kupní smlouvy, vůči věřiteli MARESTA, s.r.o., dluh v celkové výši 319.998,-Kč splatný v letech 2007 až 2009, vůči věřiteli Jaroslavu Vackovi dluh ve výši 108.041,-Kč splatný v letech 2007 až 2008 a vůči věřiteli SIZ, s.r.o., dluh ve výši 300.000,-Kč splatný 14. 9. 2008.

Jak plyne z výše uvedeného přehledu, měl dlužník v době uzavření posuzované kupní smlouvy více věřitelů a dluhy delší dobu po splatnosti. To, že nebyl schopen tyto dluhy uhradit, by bylo možno dovodit již z prostého faktu, že tyto dluhy zůstaly neuspokojeny až do zahájení insolvenčního řízení a věřitelé tak museli do insolvenčního řízení svoje pohledávky přihlásit. Podle výše uvedeného přehledu jde minimálně o částku 8.571.317,-Kč pouze na jistinách, pohledávky byly v insolvenčním řízení zjištěny. Sám dlužník nesporoval z této částky dluhy ve výši 4.477.546,-Kč.

Přesto žalující insolvenční správce označil majetek, který vlastnil dlužník v době, kdy došlo k uzavření posuzované kupní smlouvy, s tvrzením, že dlužník neměl dostatek majetku k uspokojení všech pohledávek svých věřitelů. Jednalo se o pozemkovou parcelu st.č. 59/2, jejíž součástí je stavba č.p. 101 v obci Vidochov, katastrální území Stupná, v hodnotě cca 1,4 mil. Kč; majetek však zajišťuje pohledávku věřitele Versluis in Hendriksen Real Estate Group ve výši 6.199.291,95 Kč, pozemkové parc. č. 121/1, 121/2, 121/3, 911/2, 923/2, 923/16, 923/19, 923/20, 923/21, 923/22 a 923/23 v obci Vidochov, katastrální území Stupná v hodnotě cca 1,2 mil. Kč, vozidlo Suzuki Vitara, rok výroby 1996, které bylo následně prodáno za 25.000,-Kč, vozidlo Volvo, rok výroby 2007, které bylo následně prodáno za 12.000,-EUR, tedy za částku 314.760,-Kč, pohledávky za dlužníkem COTTAGE, s.r.o., IČ 25950801 ve výši 132.560,-Kč, za dlužníkem Snezka Resort, s.r.o., IČ 27403882 ve výši 6.228.634,-Kč a za dlužníkem Arkadian Development Company, s.r.o., ve výši 2.761.169,-Kč, o těchto pohledávkách insolvenční správce prohlásil, že jsou nevymahatelné, nebyly zjištěny dohledány žádné prostředky na účtu či hotovost v pokladně, dlužník byl 75% společníkem společnosti COTTAGE, s.r.o., IČ 25950801, a 100% společníkem Snezka resort, s.r.o.; i tento majetek označil insolvenční správce za majetek nulové hodnoty.

Dlužník měl vzájemné dluhy a pohledávky se společností RaVa Investment, s.r.o., spory byly ukončeny až dohodou o narovnání v roce 2013, na základě které bylo zaplaceno na účet majetkové podstaty 3.300.000,-Kč.

Žalovaný rozsah zjištěného majetku nesporoval, další majetek, který by dlužníku patřil v době uzavření kupní smlouvy, neoznačil.

Insolvenční soud provedl dokazování k tvrzení o dobytnosti či nedobytnosti výše uvedených pohledávek a zjistil následující: K pohledávkám za společností COTTAGE, s.r.o., z titulu půjčky ve výši 132.560,-Kč insolvenční soud z úplného výpisu z obchodního rejstříku této společnosti, ze sbírky listin obchodního rejstříku, z přílohy k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2007, z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2012, č.j. 32 Cm 53/2012-12 a z usnesení ze dne 31. 7. 2013, č.j. KSHK 40 INS 17158/2013-A-5 zjistil, že společnost COTTAGE, s.r.o., nezakládala výsledky hospodaření do obchodního rejstříku již od roku 2007, v roce 2010 byla již zcela neaktivní, nevlastnila žádný majetek a nevyvíjela činnost. Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 12. 2012 bylo rozhodnuto o likvidaci této společnosti, ustanovený likvidátor Ing. Václav Špůr nedohledal žádný majetek společnosti a pro nedostatek majetku nemohlo proběhnout ani insolvenční řízení. Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku dne 19. 9. 2013. K pohledávkám za společností Snezka Resort, s.r.o., z titulu půjčky ve výši 6.228.634,-Kč insolvenční soud zjistil z úplného výpisu z obchodního rejstříku, z výpisu z katastru nemovitostí, ze sbírky listin obchodního rejstříku a z emailové komunikace ze dne 22. 11. 2011 mezi Ing. Markem Ružičem a žalobcem, že společnost nevlastnila žádný nemovitý majetek, nezakládala výsledky hospodaření do obchodního rejstříku již od roku 2006, neměla k dispozici účetnictví a již za rok 2010 nebylo možno sestavit účetní závěrku; společnost byla v té době již předlužena. K pohledávkám za společností Arkadian Development Company, s.r.o., z titulu půjčky ve výši 2.761.069,-Kč bylo z úplného výpisu z obchodního rejstříku, a z insolvenčního spisu KSHK 45 INS 21907/2011 (zejména ze seznamu přihlášených pohledávek a ze soupisu majetkové podstaty) zjištěno, že na majetek této společnosti bylo dne 28. 11. 2001 zahájeno insolvenční řízení, do něhož přihlásili pohledávky věřitelé v celkové výši 69.652.401,31 Kč; majetková podstata společnosti je odhadnuta částkou 27.142.503,80 Kč s tím, že hodnota tohoto majetku nepostačí ani k uspokojení pohledávek zajištěného věřitele. Navíc zajištěný věřitel Volksbank CZ měl za společností Arkadian Development Company s.r.o. pohledávku splatnou již 30. 4.2010.

Podle ustálené soudní praxe platí, že pokud dlužník tvrdí, že se v úpadkové situaci nenachází, neboť má dostatečný majetek k uspokojení pohledávek svých věřitelů, musí se jednat o takový majetek, který je okamžitě likvidní (majetek zpeněžitelný, pohledávky dobytné), aby tak mohl být použit bez prodlení k uspokojení splatných pohledávek věřitelů za dlužníkem. O takové majetkové hodnoty se však v případě obtížně dobytných pohledávek dlužníka za jeho věřiteli, v případě jeho obchodních podílů ve výše uvedených společnostech či v případě nemovitého majetku, který je předmětem zajištění pro jiného věřitele, nejedná.

Stejně tak je třeba nahlížet i na pohledávky dlužníka za společností RaVa Investment s.r.o., když dlužník se s touto společností o úhradu pohledávek soudil ve sporech zahájených v letech 2011 a 2012 a soudní spory by ukončeny až v průběhu insolvenčního řízení dohodou o narovnání uzavřenou dne 8. 8. 2013 mezi společností RaVa Investment, s.r.o. na straně jedné a v insolvenčním správcem dlužníka na straně druhé.

Insolvenční soud tedy dospěl k závěru, že dlužník se nacházel v době, kdy uzavíral posuzovanou kupní smlouvu, v úpadkové situaci. Měl více věřitelů a nebyl schopen ze svého zbývajícího majetku jejich splatné pohledávky uspokojit.

Pokud se žalovaný bránil rovněž argumentem, že prodané nemovitosti byly předmětem zajištění pro pohledávky věřitele Finanční úřad v Nové Pace (nyní Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Jičíně) a že věřitel usiloval o uspokojení své pohledávky za dlužníkem z tohoto majetku, pak tato námitka není relevantní, neboť dluh vůči tomuto věřiteli na kupujícího nepřešel a v insolvenčním řízení je i nadále vymáhán za dlužníkem.

Za daného stavu shledal insolvenční soud žalobu za důvodnou.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a úspěšnému insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů za zastoupení advokátem, a to za 7 úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč a 1 úkon po 1.550,-Kč a za 8 paušálních náhrad po 300,-Kč, vše podle vyhl.č. 177/19 96 Sb. v platném znění a vše navýšeno o 21% DPH, když advokát žalobce je plátcem této daně.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 22. dubna 2016

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková