42 ICm 1665/2011
Číslo jednací: 42 ICm 1665/2011-26 ( KSHK 42 INS 5510/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Šárky Veskové se sídlem Palackého 359, 500 03 Hradec Králové jako insolvenční správkyně dlužníka NMKH s.r.o., IČ: 26000067, se sídlem Tomkova 911, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému Ing. Bc. Jaroslavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Tabulkách 335, 711 00 Ostrava, o popření pohledávky ve výši 1.271.161,21 Kč

t a k t o:

I. Řízení o určení, že žalovaný nemá za dlužníkem NMKH s.r.o., IČ: 26000067, se sídlem Tomkova 911, 500 03 Hradec Králové pohledávku ve výši 295.228,33 Kč přiznanou mu pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové čj. 18C 72/2008-63 ze dne 21.1.2010, se zastavuje. II. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem NMKH s.r.o., IČ: 26000067, se sídlem Tomkova 911, 500 03 Hradec Králové pohledávku ve výši 975.932,88 Kč přiznanou mu pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové čj. 18C 72/2008-63 ze dne 21.1.2010. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 28.6.2011 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem NMKH s.r.o., IČ: 26000067, se sídlem Tomkova 911, 500 03 Hradec Králové pohledávku ve výši 1.271.161,21 Kč přiznanou mu pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové čj. 18C 72/2008-63 ze dne 21.1.2010.

Při soudním jednání dne 11.10.2012 žalobce sdělil soudu, že dodatečně uznává část pohledávky žalovaného ve výši 200.000,-Kč na jistině a ve výši 95.228,33 Kč na příslušenství. Z tohoto důvodu vzal žalobce žalobu částečně zpět. Podle částečného zpětvzetí žaloby rozhodl insolvenční soud podle ust. § 96 o.s.ř. o zastavení řízení o popření pohledávky ve výši 295.228,33 Kč.

S ohledem na částečně zpětvzetí žaloby pak žalovaný prohlásil, že popěrný úkon insolvenčního správce po jeho omezení uznává. Aniž by bylo tedy provedeno dokazování, rozhodl insolvenční soud ve věci rozsudkem pro uznání podle ust. § 153a o.s.ř., jak je uvedeno v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o dohodu stran, podle které ponesou účastníci náklady řízení každý ze svého.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Odvolacím důvodem proti rozhodnutí v bodě II. výroku jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Hradci Králové dne 11. října 2012

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa