42 ICm 1597/2015
Číslo jednací: 42 ICm 1597/2015-96

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem ve věci žalobce: SOS CB s.r.o. v likvidaci, IČ: 28098757, se sídlem Na Lysinách 457/20, Praha 4, právně zastoupeného Mgr. Davidem Štůlou, advokátem se sídlem Pod Beránkou 2469/1, Praha 6, proti žalovanému: Mgr. Pavel Šimák, IČ: 71348026, se sídlem Komenského 319, Písek, insolvenční správce Tomáše anonymizovano , anonymizovano , o určení pohledávky ve výši 201.984,93 Kč,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka P15 přihlášená žalobcem ve výši 201.984,93 Kč do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis.zn. 28 INS 32948/2014, je po právu.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označená pohledávka byla do shora označeného insolvenčního řízení přihlášena po právu.

Z přihlášky pohledávky P15 zjistil soud, že tato pohledávka byla přihlášena ve výši jistiny 200.000,-Kč včetně kapitalizovaného úroku z prodlení s odůvodněním, že se jedná o pohledávku z bezdůvodného obohacení, když na základě neplatné smlouvy o převodu 100 % isir.justi ce.cz obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. uzavřené dne 14.2.2012 mezi dlužníkem jako převodcem a nabyvatelem obchodního podílu společností SOS CB s.r.o. Smlouva o převodu obchodního podílu je absolutně neplatná z důvodu porušení ust. § 196a odst. 3 obch. zák., neboť za nabyvatele obchodního podílu společnost SOS CB s.r.o. jednal Ing. Pavel Hušek, který je otcem převodce obchodního podílu Tomáše anonymizovano , když mezi Tomášem Huškem a Ing. Pavlem Huškem je tak dán vztah blízkosti osob a v tomto případě při převodu obchodního podílu je třeba vyhotovit znalecký posudek na hodnotu obchodního podílu a tato podmínka nebyla splněna. Na straně dlužníka tak vzniklo bezdůvodné obohacení, které je povinen vrátit, když dlužník byl přípisem žalobce ze dne 12.11.2014, 8.1.2015 k vrácení částky jistiny 200.000,-Kč vyzván, avšak neúspěšně.

Z protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že pohledávka žalobce byla žalovaným popřena co do pravosti s odůvodněním, že zde není dáno bezdůvodné obohacení, neboť není doložena neplatnost smlouvy o převodu obchodního podílu a není doloženo uhrazení ceny za převod obchodního podílu. Zároveň též žalovaný u přezkumného jednání tvrdil, že dne 26.3.2012 bylo od smlouvy o převodu obchodního podílu odstoupeno a uzavřena dohoda o narovnání, podle které byla částka 200.000,-Kč společnosti SOS CB s.r.o. vrácena.

Žalobce s popřením pohledávky nesouhlasil a ve své argumentaci setrval na svých přihláškových tvrzeních.

Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil, setrval na svých tvrzeních z přezkumného jednání a doplnil, že dle informací od dlužníka společnost SOS CB s.r.o. nedisponovala v rozhodném období žádnými finančními prostředky a částka 200.000,-Kč za převod obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. dlužníku nebyla ve skutečnosti nikdy zaplacena a taktéž nikdy částka 200.000,-Kč nebyla dlužníkem vrácena z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Přezkumné jednání se konalo dne 24.3.2015, žaloba byla soudu doručena dne 22.4.2015 a je žalobou včasnou, podanou ve smyslu ust. § 198 odst. 1 IZ.

Ze smlouvy o převodu 100 % obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. ze dne 5.1.2012 zjistil soud, že dlužník Tomáš Hušek převedl 100% podíl společnosti TIMEIN s.r.o. na společnost SOS CB s.r.o., když ve smlouvě je zaznamenáno, že kupní cena za obchodní podíl bude uhrazena v hotovosti při podpisu této smlouvy. Je tak zřejmé, že smlouva byla uzavřena mezi Tomášem Huškem a společností, za kterou jednal Ing. Pavel Hušek, který je otcem Tomáše anonymizovano . Z listiny nazvané Odstoupení od smlouvy o převodu 100 % obchodního podílu na společnosti TIMEIN s.r.o. uzavřené dne 5.1.2012 zjistil soud, že Tomáš Hušek od této smlouvy odstoupil a odstoupení bylo potvrzeno společností SOS CB s.r.o. Z listiny nazvané Dohoda o narovnání v souvislosti s odstoupením od smlouvy o převodu 100% obchodního podílu na společnosti TIMEIN s.r.o. ze dne 26.3.2012 zjistil soud, že v této listině je zaznamenáno, že společnost SOS CB s.r.o. Tomáši Huškovi při podpisu této Dohody o narovnání vrátila uhrazenou kupní cenu za převedený obchodní podíl na společnost TIMEIN s.r.o. ve výši 200.000,-Kč a zároveň je zde zaznamenáno, že společnost SOS CB s.r.o. potvrzuje převzetí částky 200.000,-Kč jako vrácení celé kupní ceny v důsledku odstoupení od výše uvedené smlouvy o převodu obchodního podílu. Tato listina není podepsána společností SOS CB s.r.o., ale pouze Tomášem Huškem a je zde i podpis za společnost TIMEIN s.r.o. Mezi účastníky je nesporné, že k 5.12. 2012 byla hodnota obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. nižší, než sjednaná převodní cena 200.000,-Kč a resp. že se dala označit za nulovou či se blížící k nule. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti SOS CB s.r.o. zjistil soud, že tato společnost byla založena dne 2.3. 2009 a Ing. Pavel Hušek byl v rozhodném období společníkem této společnosti s podílem 51 % a byl též jediným jednatelem společnosti. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti TIMEIN s.r.o. zjistil soud, že v rozhodném období byl jediným společníkem a jednatelem této společnosti Tomáš Hušek. Z výpisů z účtů společnosti SOS CB s.r.o. za období od 1.10. do 31.12. 2010 zjistil soud, že v tomto období je zaznamenán na účtu tok finančních prostředků v řádu milionů Kč. Ing. Pavel Hušek ve své svědecké výpovědi uvedl, že není pravdivá informace ze smlouvy o převodu obchodního podílu o předání částky 200.000,-Kč, neboť částku 200.000,-Kč společnost SOS CB s.r.o. Tomáši Huškovi nikdy nepředala, neboť takto vysokou částkou nedisponovala. Záznam o předání částky 200.000,-Kč byl zapříčiněn tím, že svědek vytvářel smlouvu o převodu obchodního podílu ze vzoru, ve kterém omylem toto ustanovení zůstalo. Svědek Tomáš Hušek ve své výpovědi uvedl, že nikdy neobdržel částku 200.000,-Kč na základě smlouvy o převodu obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. a smlouvou o převodu obchodního podílu se záznamem o předání a převzetí částky 200.000,-Kč podepsal jenom z důvodu, že důvěřoval svému otci, který tuto smlouvu vyhotovil a podepisoval za protistranu. Stejným způsobem pak zdůvodňoval svědek svůj podpis na listině Dohoda o narovnání, ve které je opět zaznamenáno předání a převzetí částky 200.000,-Kč při převodu obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o.

Na základě provedeného dokazování zjistil soud následující skutkový stav:

Dne 5.1. 2012 převedl dlužník na společnost SOS CB s.r.o. 100 % obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. za částku 200.000,-Kč, když hodnota obchodního podílu nebyla stanovena na základě znaleckého posudku a v době převodu obchodního podílu se hodnota tohoto obchodního podílu blížila nule. resp. byla výrazně nižší, než převodní částka 200.000,-Kč. K převodu obchodního podílu došlo v době kratší tří let od vzniku společnosti SOS CB s.r.o. Při uzavření této smlouvy předala společnost SOS CB s.r.o. převodci obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. panu Tomáši Huškovi (dlužník) částku 200.000,-Kč, což vyplývá ze samotného znění smlouvy o převodu obchodního podílu a taktéž z návrhu Dohody o narovnání ze dne 26.3. 2012, v nichž Tomáš Hušek svým podpisem stvrzuje převzetí částky 200.000,-Kč. Důkazy svědeckými výpověďmi svědků Tomáše anonymizovano a Ing. Pavla anonymizovano hodnotí soud jako nevěrohodné, neboť jsou motivovány úspěchem insolvenčního správce ve věci, který by znamenal snížení objemu přihlášených pohledávek věřitelů vůči Tomáši Huškovi v tomto insolvenčním řízení a jsou v přímém rozporu s provedenými listinami. Zároveň též z provedeného důkazu výpisem z účtu vyplývá závěr, že společnost SOS CB s.r.o. disponovala finančnímu prostředky v době bezprostředně předcházející době uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, neboť na její účet byly přepisovány částky v rámci jednotek milionů Kč, které byly vybírány v hotovosti a jejichž další osud je již nedohledatelný.

Dle ust. § 196a odst. 1 obch. zák. společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. Dle ust. § 196a odst. 3 obch. zák. jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odst. 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. Dle ust. § 135 odst. 2 obch. zák. se ustanovení § 196a obch. zák. použije přiměřeně i na poměry společnosti s ručením omezeným. Dle ustanovení § 116 obč. zák. osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá pociťovala jako újmu vlastní. Dle ustanovení § 451 odst. 1 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Dle odst. 2 citovaného ustanovení bezdůvodným obohacením majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Na základě výše zjištěného skutkového stavu, po aplikaci příslušných právních ustanovení soud uzavírá, že smlouva o převodu obchodního podílu společnosti TIMEIN s.r.o. ze dne 5.1.2012 je ve smyslu ust. § 39 obč. zák. neplatná pro rozpor se zákonem, a sice s ust. § 196a obch. zák., neboť osoby blízké, a sice Tomáš Hušek a SOS CB s.r.o. (jednající jednatelem-otcem Tomáše anonymizovano -Ing. Pavlem Huškem) uzavřeli smlouvu, na základě které společnost SOS CB s.r.o. nabyla majetek bez toho, aniž by hodnota tohoto majetku byla stanovena na základě posudku znalce a k nákupu obchodního podílu došlo bez souhlasu valné hromady společnosti SOS CB s.r.o. ve které byli v rozhodném období dva společníci. Tato smlouva je tak absolutně neplatná a taktéž je neplatné odstoupení od této smlouvy, neboť nelze odstoupit od neplatné smlouvy. Předání částky 200.000,-Kč, jako kupní ceny za obchodní podíl, pak byla potvrzena v samotné smlouvě o převodu obchodního podílu a taktéž byla prohlášena Tomášem Huškem v dohodě o narovnání v článku 2.2. K vrácení částky dle tvrzení žalovaného (které potvrzují i oba svědci) nikdy nedošlo. Na straně dlužníka tak vzniklo bezdůvodné obohacení z neplatného právního úkonu, které je tento povinen vydat a žalobce se po něm své pohledávky v insolvencím řízení oprávněně domáhá.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 202 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 163 IZ, když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému, náklady řízení však žalobci v tomto incidenčním sporu nelze vůči žalovanému jako insolvenčnímu správci přiznat.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budě jovicích dne 2.2. 2017

JUDr. Ondře j Ludvík, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Alena Linhová