42 ICm 1510/2015
Číslo jednací: 42 ICm 1510/2015-32 ( KSHK 42 INS 30500/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobců a) Pavel Neužil, rodné číslo a b) Iva Neužilová, rodné číslo , oba bytem Libeňská 871/37, 181 00 Praha 8, oba zastoupeni Mgr. Zuzanou Hájkovou, advokátkou se sídlem Slavíkova 1568/23, Praha 2, proti žalovanému, JUDr. Janu Štanglovi, advokátu se sídlem Vysoké Mýto, Bratří Škorpilů 43, jako insolvenčnímu správci dlužníka Martina Přibyla, rodné číslo 70052/2974, bytem nad Skalkou 3687, Havlíčkův Brod, zastoupenému Mgr. Karolínou Páchovou, advokátkou se sídlem Bratří Škorpilů 44, Vysoké Mýto, o vyloučení nemovitého majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

I. Z majetkové podstaty dlužníka Martina Přibyla se vylučují následujících nemovitostí: pozemek parcelní číslo st. 6795-zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č. p. 3687-rodinný dům, a pozemek p. č. 407/4-orná půda, jak je zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod. II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 19.798,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku. Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 17. 4. 2015 domáhali manželé Neužilovi vydání rozhodnutí, kterým by byly z majetkové podstaty dlužníka Martina Přibyla vyloučeny nemovité věci uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Žalobu odůvodnili tím, že dne 29. 4. 2014 se konala nedobrovolná veřejná dražba tohoto majetku prostřednictvím elektronického systému dražeb. Žalobci učinili v dražbě nejvyšší nabídku a dne 29. 4. 2014 vydal JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ usnesení č. j. 156 EX 855/14-33 o udělení příklepu žalobcům jakožto vydražitelům k výše specifikovaným nemovitostem. Vzhledem k tomu, že dražba nemovitého majetku byla provedena v době, kdy zde nebyly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, soudní exekutor vydal usnesení o příklepu v době, kdy zde nebyly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, usnesení Pokračovánío příklepu nabylo právní moci a žalobci zaplatili nejvyšší podání, stali se s účinky ke dni 29. 4. 2014 vlastníky tohoto majetku. Proto žalobci mají za to, že soupis majetku do majetkové podstaty dlužníka Martina Přibyla je nedůvodný, a ve lhůtě stanovené insolvenčním správcem ve vyrozumění ze dne 31. 3. 2015 podali vylučovací žalobu.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že po zahájení insolvenčního řízení nemohlo díky účinkům zahájeného insolvenčního řízení usnesení o příklepu nabýt právní moci a vydražitel se tak nemohl stát vlastníkem předmětných nemovitostí; rovněž tak kupní cena byla uhrazena až po zahájení insolvenčního řízení. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z úřední činnosti je insolvenčnímu soudu známo, že insolvenční řízení ve věci dlužníka Martina Přibyla je vedeno u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn. KSHK 42 INS 30500/2013. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 31. 10. 2013; stejného dne, okamžikem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku, odstartovaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ustanovení § 109 IZ. Insolvenční návrh byl odmítnut pro vady dne 7. 11. 2013. Dle § 142 IZ ve spojení s § 146 IZ zveřejněním usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku zanikly účinky zahájení insolvenčního řízení. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu bylo napadeno odvoláním. Odvolací soud usnesením ze dne 12. 5. 2014 změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že insolvenční návrh se neodmítá; stejného dne bylo usnesení o neodmítnutí insolvenčního návrhu zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Zveřejněním tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku se obnovily účinky zahájení insolvenčního řízení uvedené v ustanovení § 109 IZ.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z vyrozumění insolvenčního správce o soupisu předmětných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka Martina Přibyla ze dne 31. 3. 2015 insolvenční soud zjistil, že insolvenční správce vyrozuměl oba žalobce o sepsání předmětného majetku do majetkové podstaty a stanovil jim 30 denní lhůtu k podání vylučovací žaloby. Žaloba byla podána v zákonem stanovené lhůtě, tedy včas.

Z usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse č. j. 156 EX 855/14-16 ze dne 25. 4. 2014 bylo zjištěno, že soudní exekutor nařídil na den 29. 4. 2014 opakovanou elektronickou dražbu.

Z usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse č. j. 1569 EX 855/14-33 ze dne 29. dubna 2014 bylo zjištěno, že soudní exekutor udělil vydražitelům-manželům Neužilovým příklep na vydražených nemovitých věcech, jak jsou specifikovány v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí.

Z výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že manželé Neužilovi jsou vedeni na LV číslo 7224 pro obec a katastrální území Havlíčkův Brod jako spoluvlastníci majetku, když jako nabývací titul je označeno usnesení soudního exekutora o udělení příklepu, které nabylo právní moci dne 30. 5. 2014.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud následující právní závěr:

Usnesení, kterým soudní exekutor nařídil opakovanou dražbu nemovitého majetku, a usnesení, kterým exekutor udělil příklep, byla vydána v době, kdy nepůsobily ve věci insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka Martina Přibyla účinky zahájeného insolvenčního řízení. Pokračování

Podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ nelze po zahájení insolvenčního řízení provést výkon rozhodnutí nebo exekuci, jež by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty. K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s těmito omezeními se v insolvenčním řízení nepřihlíží.

Jak je patrno z citovaného ustanovení, se zahájením insolvenčního řízení nespojuje insolvenční zákon v ustanovení § 109 a ani v jiném ustanovení přerušení či stavění běhu lhůt, s výjimkou lhůt k uplatnění práv dle § 109 odst. 3 IZ, když toto ustanovení na posuzovanou problematiku nedopadá.

Jak odůvodnil Vrchní soud v Praze ve svém usnesení sp. zn. MSPH 93 INS 18201/2014, 1 VSPH 16 48/2014 ze dne 9. října 2014 stanoví-li tedy IZ v § 109 odst. 1 písm. c), že výkon rozhodnutí lze nařídit nebo zahájí, nelze jej však provést, má tím především na mysli procesní úkony (obvykle rozhodnutí k tomu povolaných subjektů-například soudu či exekutora) směřující k vymožení pohledávky. Neznamená to ale, že by rozhodnutí dříve vydaná nemohla nabýt právní moci. To je zřejmé právě z textu § 109 odst. 6 IZ, podle něhož se k rozhodnutím a opatřením vydaným v rozporu s omezením dle odst. 1 písm. c) nepřihlíží, tedy jen k těm, která byla vydána až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

Insolvenční soud tedy uzavírá, že usnesení o příklepu, vydané v době, kdy nepůsobily účinky zahájeného insolvenčního řízení, mohlo nabýt právní moci v době, kdy účinky zahájeného insolvenčního řízení znovu začaly působit.

Vzhledem k tomu, že žalobcům svědčí pravomocné usnesení o příklepu a že doplatili nejvyšší podání, což rovněž nelze posoudit jako nedovolený úkon při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce, dospěl insolvenční soud k závěru, že vylučovací žaloba je důvodná, když žalobci jsou spoluvlastníky předmětných nemovitých věcí.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobcům, kteří měli ve věci úspěch, bylo přiznáno právo zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč a právo na náhradu nákladů za právní zastoupení advokátem 14.798,-Kč, když tyto náklady sestávají ze 4 úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč a 4x paušálů po 300,-Kč, obojí podle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění, dále z cestovného k soudnímu jednání autobusem ve výši 198,-Kč a z náhrady za ztrátu času stráveného na cestě ve výši 1.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 10. září 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Marcela Veselá