42 ICm 1453/2015
č.j.: 42 ICm 1453/2015-40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl dne 30.6.2015 samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Wüstenrot-stavební spořitelna, a.s., IČ 47115289, Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, proti žalovaným 1) Miroslav Maršík, IČ 47246987, 394 03 Hříběcí 49, 2) Věra Maršíková, IČ 01954971, 394 03 Hříběcí 49, o určení popřené pohledávky, rozsudkem pro uznání, t a k t o :

I. Určuje se, že pohledávka P15 přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 INS 30845/2014, je v popřené výši 148.658,51 Kč po právu.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů tohoto řízení částku ve výši 5.000,-Kč, a to ve stejném pořadí jako pohledávka žalobce P15, přihlášená žalobcem do insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 INS 30845/2014.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že jeho shora označená pohledávka byla v popřené výši 148.658,51 Kč přihlášena do shora označeného insolvenčního řízení po právu.

V žalobě uvedl žalobce, že do insolvenčního řízení přihlásil za žalovanými svou pohledávku v celkové výši 202.249,-Kč, když u přezkumného jednání žalovaní popřeli tuto pohledávku co do výše 148.658,51 Kč s odůvodněním, že tato pohledávka byla již v této výši uhrazena. Žalobce s popěrným úkonem nesouhlasil s odůvodněním, že tato pohledávka uhrazena nebyla a pohledávka byla tak uplatněna ve správné výši.

Přezkumné jednání se konalo dne 11.2.2015, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 8.4.2015 a žaloba byla podána k soudu dne 15.4.2015 a je tedy žalobou včasnou, uplatněnou ve lhůtě dle ust. § 198 odst. 1 IZ.

Žalovaní poté, co jim byla doručena žaloba, uznali písemně nárok žalobce v této žalobě uplatněný.

Podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem k tomu, že žalovaní uznali uplatněný nárok, soud rozhodl podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalobce má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšným žalovaným. Náklady řízení žalobce představují zaplacený soudní poplatek. O lhůtě k plnění rozhodl soud ve smyslu ust. § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 30. června 2015

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová