42 ICm 1408/2016
Číslo jednací: 42 ICm 1408/2016-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Insolvenční v.o.s., IČ 02564866, Sokolovská 266/145, 180 00, Praha 8, insolvenční správce dlužnice Petra anonymizovano , anonymizovano , Nad Lomnicí 1102, Blatná, proti žalovanému Petr anonymizovano , anonymizovano , Nad Lomnicí 1102, 388 01, Blatná, zast.: Mgr. Dušan Havlena, Nad Vdovečkem 1206, Blatná, o vypořádání společného jmění manželů, takto:

I. Ze společného jmění manželů dlužnice a žalovaného se přikazuje do výlučného vlastnictví dlužnice -bytová jednotka č.1102/14 v budově č.p. 1102 zapsána na LV 4718 a související spoluvlastnický podíl ve výši 101/1550 na budově č.p. 1102 a pozemku parc. č. st. 2019 zapsáno na LV 4014 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm Strakonice, pro obec a k.ú. Blatná, včetně všech součástí a příslušenství, -závazek ze smlouvy o úvěru č. 42014-2804 ze dne 3.8.2014 uzavřené s JET Money s.r.o., IČ: 25858246, Hněvotínská 241/52, Olomouc, v celkové výši 31.043,--Kč, -závazek ze smlouvy o půjčce č. DFH071398 ze dne 22.11.2013 uzavřené se společností DOOR Financial, a.s., IČ: 29016126, Vyskočilova 1481/4, Praha 4, ve výši 9.509,17 Kč, -závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru č. 002539560R ze dne 25.9.2007 uzavřené s Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 1350, Radlická 333/150, Praha 5, ve výši 279.281,83 Kč. isir.justi ce.cz

II. Na vypořádacím podílu je dlužnice povinna uhradit žalovanému částku 200.083,--Kč, když tato pohledávka bude uspokojena v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 44 INS 21555/2014 společně s ostatními přihlášenými pohledávkami.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění: Žalobce se domáhal vypořádání společného jmění dlužnice a žalovaného s odůvodněním, že žalobcem je insolvenčním správcem shora označené dlužnice, když úpadek dlužnice je na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3.7.2015, č.j. 25 INS 21555/2014-B-9 řešen konkursem. Dlužnice a žalovaný jsou manželé a prohlášením konkursu zaniklo jejich společné jmění manželů, když insolvenčnímu správci se nepodařilo se žalovaným uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů. Za trvání manželství nabyli dlužnice a žalovaný shora ve výroku I. označený byt a za trvání manželství též vznikly shora ve výroku I. označené závazky. Shora označená bytová jednotka byla oceněna znaleckým posudkem soudního znalce ing. Tomáše Uhra na částku 720.000,--Kč a je tedy zřejmé, že společné jmění manželů dlužnice a žalovaného není předluženo. Žalobce se tak domáhá, aby soud aktiva i pasiva společného jmění manželů přikázal dlužnici a žalovanému přikázal odpovídající vyrovnávací podíl. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že závazek vůči Československé obchodní bance vznikl bez vědomí žalovaného a tento závazek přesahuje míru obvyklého hospodaření obou manželů v rámci užívání společných prostředků ze společného jmění manželů, a proto se žalovaný domnívá, že tento závazek není ve společném jmění manželů. Žalovaný taktéž nesouhlasil se způsobem vypořádání společného jmění manželů a navrhoval, aby soud přikázal každému z manželů do jeho výlučného vlastnictví ideální polovinu předmětné bytové jednotky, která postačí k uhrazení závazků přihlášených věřitelů do insolvenčního řízení a soud by měl zohlednit skutečnost, že žalovaný v této bytové jednotce bydlí. Z usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.11.2014 č.j. 25 INS 21555/2014-A-9 zjistil soud, že bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice a insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce. Z rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 25 INS 21555/2014-B-9 ze dne 3.7.2015, zjistil soud, že na majetek dlužnice byl prohlášení konkurs. Mezi účastníky je nesporná existence a výše závazků u společnosti JET Money s.r.o. a Door Financial, když mezi účastníky je též nesporné, že předmětné závazky vznikly za trvání manželství. Z přihlášky P3 a připojených listin, včetně protokolu o přezkumném jednání zjistil soud, že pohledávka společnosti Československá obchodní banka, a.s. byla ve shora označené výši přihlášena do insolvenčního řízení jako zajištěná shora označenou bytovou jednotkou a v tomto insolvenčním řízení byla zjištěna. Z přihlášky a k ní připojených důkazů též plyne, že tato pohledávka vznikla v roce 2007, když mezi účastníky je nesporné, že vznikla za trvání manželství. Soud poskytl žalovanému s poučení dle ustanovení § 118a odst. 1, odst. 3 o.s.ř., aby soudu poskytl skutková tvrzení a důkazy, které by soud vedly k vyvrácení tzv. vyvratitelné právní domněnky stanovené v ustanovení § 144 obč.zák. (viz dále) a sice, aby dotvrdil, jaké byly majetkové poměry manželů v roce 2007, aby soud mohl uzavřít, že uzavření předmětné smlouvy přesahuje obvyklou správu majetku manželů a aby též žalovaný navrhl důkazy o tom, že mu nebylo ničeho známo o uzavírání této smlouvy, když mezi účastníky je nesporné, že smlouva o úvěru byla uzavírána na straně dlužníků jednak dlužnicí a také s dcerou žalovaného a dlužnice. Zároveň byl žalovaný poučen o tom, že pokud příslušná skutková tvrzení a důkazy soudu nedoplní, bude mít soud za to, že neunesl své břemeno tvrzení a důkazní ohledně skutečnosti, že závazek vůči společnosti Československá obchodní banka a.s. netvoří společné jmění manželů. Žalovaný však ani po poučení soudu žádné skutkové tvrzení a důkazy soudu nedoplnil. Ze znaleckého posudku soudního znalce Ing. Tomáše Uhra, č. 911/165/2015 zjistil soud, že obvyklá cena bytové jednotky k rozhodnému datu (zániku společného jmění manželů na základě usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužnice) činí částku 720.000,--Kč. Dle ustanovení § 268 odst. 1 IZ prohlášením konkursu zaniká společně jmění dlužníka a jeho manžela. Dle ustanovení § 268 odst. 2 písm. b) IZ po prohlášení konkursu se provede vypořádání společného jmění manželů, které zaniklo podle odstavce 1 § 268 IZ. Dle ustanovení § 270 odst. 1 IZ prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo navrhnout jeho vypořádání u soudu. Rozsah společného jmění manželů posuzoval soud ve smyslu ustanovení § 3028 odst. 2 OZ dle právní úpravy platné do 31.12.2013. Vypořádání společného jmění manželů pak soud prováděl podle současné právní úpravy dle ustanovení § 736 a násl. OZ. Dle ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) obč.zák. společné jmění manželů tvoří se zákonem stanovenými výjimkami majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství a dle ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) obč. zák. společné jmění manželů též tvoří závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého. Dle ustanovení § 144 obč.zák., pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Dle ustanovení § 737 odst. 1 OZ vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. V ust. § 742 odst. 1 písm. a) OZ) je stanoveno pravidlo, že podíly obou manželů na vypořádané jmění jsou stejné. Při vypořádání společného jmění manželů soud postupoval na základě shora citovaných právních ustanovení, na které aplikoval zjištěný skutkový stav. Co do rozsahu společného jmění manželů a hodnoty tohoto společného jmění manželů je mezi účastníky nesporné, že účastníci za trvání manželství nabyli předmětnou bytovou jednotku a vznikl jim závazek vůči společnosti JET Money a Door Financial. Hodnota z těchto závazků je mezi účastníky nesporná. Výši hodnoty bytové jednotky zjistil soud ze shora označeného znaleckého posudku. Mezi účastníky je též nesporný vznik závazku vůči společnosti ČSOB a.s. za trvání manželství. Vzhledem k této skutečnosti je na základě aplikace ustanovení § 144 obč.zák. stanovena vyvratitelná právní domněnka o tom, že i tento závazek tvoří společné jmění manželů. Tuto vyvratitelnou právní domněnku žalovaný v řízení nevyvrátil a proto se má za to, že i tento závazek tvoří společné jmění manželů. Výše tohoto závazku pak byla zjištěna z přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, která byla v tomto insolvenčním řízení zjištěna, přičemž výše závazku nebyla žalovaným ani rozporována. Při vypořádání společného jmění manželů soud přihlédl ke skutečnosti, že bytová jednotka tvoří předmět zajištění přihlášky pohledávky P3 společnosti Československá obchodní banka, a.s. a přikázáním jedné poloviny této bytové jednotky žalovanému, by došlo k vyvedením majetku z majetkové podstaty dlužnice a byl by tak poškozen věřitel Československá obchodní banka a.s. Zároveň by též dle soudu došlo k dramatickému poklesu hodnoty bytové jednotky, neboť je zřejmé, že prodejní cena poloviny bytové jednotky za situace, že by k druhé polovině bytové jednotky svědčilo vlastnické právo další osobě, by byla jistě nižší, než pokud bude prodávána bytová jednotka jako celek. Lze tak uzavřít, že přikázáním každému z manželů poloviny bytové jednotky by došlo k poškození ostatních věřitelů, což zákon ve shora citovaném ustanovení § 737 OZ zapovídá. Soud proto veškerá aktiva a pasiva přikázal dlužnici a zavázal jí též uhradit příslušný vypořádací podíl žalovanému, když výši vypořádacího podílu zjistil soud matematickým propočtem aktiv a pasiv manželů a jejím rozdělením na polovinu (720 minus 31.043 minus 9.509,17 minus 279.281,83 = 400.166 ÷ 2 = 200.083). Ve smyslu ustanovení § 275 IZ se pak pohledávka žalovaného z titulu vypořádacího podílu považuje za přihlášenou pohledávku v tomto insolvenčním řízení, neboť vznikla až na základě tohoto rozhodnutí v době, která následuje po prohlášení konkursu na majetek dlužnice. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř., když každému z účastníků se dostalo stejného podílu ze společného jmění manželů a proto žádný z nich nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 6.10.2016

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce