42 ICm 1369/2015
Číslo jednací: 42 ICm 1369/2015-18 ( KSHK 42 INS 37201/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Kateřiny Moťovské, RČ: 785120/3382, bytem Václavské náměstí 821/39, 110 00 Praha 1, zastoupené Mgr. Michaelou Zdvihalovou Lorencovou, advokátkou se sídlem Na Čihadle 61, 160 00 Praha 6, proti žalovanému Lukášovi anonymizovano , anonymizovano , bytem Rašova 837/8, 149 00 Praha, o popření pohledávky

t a k t o:

I. Určuje se, že Lukáš Novák nemá za dlužníkem PETROL TRADE, s.r.o. pohledávku č. P2/1ve výši 293.793,-Kč.

II. Žalobci se vrací složená jistota na náklady řízení ve výši 10.000,-Kč prostřednictvím podepsaného soudu.

III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 20.009,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Popěrným úkonem učiněným na předepsaném formuláři a doručeným insolvenčnímu soudu dne 4. 4. 2015 popřela věřitelka Kateřina Moťovská jinému přihlášenému věřiteli Lukášovi anonymizovano přihlášenou pohledávku číslo P2/1 co do její pravosti a výše, a to s následujícím odůvodněním: Jedná se o neuhrazenou odměnu jednatele společnosti PETROL TRADE, s.r.o. Romana Moťovského, když tato pohledávka byla postoupena přihlášenému věřiteli-žalovanému. Roman Moťovský jako bratr Jana Moťovského, který v roce 2008 zmizel a později byl prohlášen za mrtvého, byl na základě generálních plných mocí jmenován do funkce jednatele dlužníka PETROL TRADE, s.r.o. dne 4. 9. 2008. Zároveň Roman Moťovský uzavřel s dlužníkem smlouvu o výkonu funkce. Popírající věřitelka se domnívá, že smlouva nebyla schválena valnou hromadou dlužníka. Dále věřitelka namítla, že jednatel Roman Moťovský za dobu výkonu své funkce jednatele společnost dlužníka připravil o majetek; nároky dlužníka z titulu náhrady škody, kterou Roman Moťovský dlužníkovi ve výši 3.367.550,-Kč způsobil, jsou vymáhány soudně u Městského soudu v Praze.

Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání, jež se konalo dne 13. 4. 2015, bylo zjištěno, že pohledávka věřitelé Lukáše Nováka pod pořadovým číslem P2/1 byla insolvenčním správcem uznána, pohledávka však byla popřena věřitelem pod pořadovým číslem P1-paní Kateřinou Moťovskou.

Ve smyslu ust. § 200 odst. 5 IZ se popěrný úkon věřitele po uplynutí 10 dnů od skončení zvláštního přezkumného jednání stal žalobou, když popírající věřitel řádně a včas složil jistotu na náklady vedení incidenčního sporu ve výši 10.000,-Kč.

Žalovaný věřitel se k žalobě vyjádřil až při nařízeném soudním jednání dne 3. prosince 2015. Uvedl, že pohledávku získal postoupením od pana Romana Moťovského, který vykonával funkci jednatele u dlužníka PETROL TRADE, s.r.o.. Pohledávka je pohledávkou z titulu odměny jednatele za výkon funkce podle předložené a jediným společníkem odsouhlasené smlouvy o odměňování. Proto má žalovaný za to, že pohledávka byla přihlášena důvodně, a navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedeného dokazování zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky pohledávky věřitele Romana Moťovského do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že věřitel Roman Moťovský přihlásil pod pořadovým číslem P2/1 pohledávku ve výši 220.000,-Kč z titulu nezaplacené odměny za výkon funkce jednatele za období od 4. 9. 2008 do 9. 3. 2009 a zároveň přihlásil zákonný úrok za prodlení od 9. 3. 2009 do 23. 12. 2013 ve výši 73.793,-Kč. K přihlášce pohledávky připojil smlouvu o odměňování statutárního zástupce. Ze smlouvy bylo zjištěno, že byla uzavřena dne 1. září 2008 mezi společností PETROL TRADE, s.r.o., zastoupenou Romanem Moťovským na straně jedné a Romanem Moťovským jako jednatelem na straně druhé. Tedy za obě smluvní strany podepisovala smlouvu o odměňování statutárního zástupce jediná fyzická osoba-Roman Moťovský. Ve smlouvě se konstatuje, že Roman Moťovský s účinností od 27. 8. 2008 vykonává u společnosti PETROL TRADE, s.r.o. funkci jednatele, a to za měsíční odměnu ve výši 35.000,-Kč. Rovněž bylo připojeno potvrzení o stavu dluhu vystavené dne 30. 1. 2009 společností PETROL TRADE, s.r.o., o tom, že jednatelská odměna pana Romana Moťovského nebyla dosud uhrazena. I toto potvrzení však vystavil sám Roman Moťovský jako jednatel. Dodatečně byla insolvenčnímu soudu předložena plná moc vystavená dne 30. 1. 2008 Janem Moťovským, RČ:700220/0051, kterou byl JUDr. Miroslav Nippert, advokát se sídlem Areál Výstaviště č.p. 67, Praha 7, zmocněn k tomu, aby Jana Moťovského zastupoval při výkonu funkce jediného společníka firmy PETROL TRADE, s.r.o., včetně práva vykonávat působnost valné hromady v rozsahu ust. § 125 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, a to na dobu od udělení plné moci do jejího odvolání. Předložena byla rovněž listina nadepsaná jako Souhlas se smlouvou o odměňování statutárního zástupce vystavená dne 3. 9. 2008 JUDr. Miroslavem Nippertem jako zástupcem Jana Moťovského, kterou se uděluje souhlas se smlouvu o odměňování statutárního zástupce podepsanou dne 1. 9. 2008.

Usnesením č.j. KSHK 42 INS 37201/2013-P2-3 ze dne 6. srpna 2014 insolvenční soud rozhodl tak, že vyhověl návrhu Romana Moťovského, aby na jeho místo do insolvenčního řízení vstoupil nabyvatel pohledávky Lukáš Novák. Rozhodnutí bylo vydáno na základě ověření, že původní věřitel Roman Moťovský postoupil svoje přihlášené pohledávky smlouvou ze dne 5. 8. 2014 na Lukáše Nováka.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Nárok, který je předmětem sporu, byl přihláškou uplatněn jako odměna za výkon funkce jednatele v obchodní společnosti za období od 1. září 2008 do 9. března 2009, a to podle smlouvy ze dne 1. září 2008. Podle ust. § 66 obchodního zákoníku v tehdy platném znění platilo, že smlouva o výkonu funkce musela mít písemnou formu a musela být schválena valnou hromadou nebo písemně všemi společníky, kteří ručí za závazky společnosti neomezeně. Podle ust. § 132 obchodního zákoníku v tehdy platném znění platí, že má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem.

Z výpisu z Obchodního rejstříku společnosti PETROL TRADE s.r.o., bylo zjištěno, že jako jediný společník této obchodní společnosti se stoprocentním obchodním podílem byl zapsán od 27. prosince 2005 do 2. dubna 2009 pan Jan Moťovský, nar. 20. února 1970. Pan Roman Moťovský, nar. 28. června 1966, byl zapsán v obchodním rejstříku jako jednatel se dnem vzniku funkce ke dni 27. srpna 2008 a dnem zániku funkce ke dni 9. března 2009.

Aby byla smlouva o výkonu funkce jednatele platnou smlouvou, musela být schválena, jak to ukládalo ust. § 66 obchodního zákoníku v tehdy platném znění, valnou hromadou společnosti PETROL TRADE, s.r.o., resp. rozhodnutím jediného společníka učiněným v písemné podobě. Byť byla insolvenčnímu soudu předložena listina nadepsaná jako Souhlas se smlouvou o odměňování statutárního zástupce, podepsaná JUDr. Miroslavem Nippertem, s odkazem na plnou moc ze dne 30. 1. 2008, dospěl insolvenční soud k závěru, že smlouva o odměňování statutárního zástupce není platnou smlouvou, neboť nebyla valnou hromadou, respektive jediným společníkem PETROL TRADE, s.r.o. panem Janem Moťovský schválena, a to z následujících důvodů:

Podle ust. § 122 obchod. zák. v tehdy platném znění platilo, že společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách. Společníci mají zejména právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce.

Je otázkou, zda výkon svých práv společníka, popř. jediného společníka v působnosti valné hromady je vůbec možno ve společnosti s ručením omezeným přenést na zástupce na základě plné moci.

Zatímco pro akciovou společnost to ustanovení § 184 obchod. zák. výslovně připouštělo (akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci), příslušná ustanovení upravující výkon práva společníka společnosti s ručením omezeným o tom mlčí.

K povaze plné moci udělené akcionářem pro zastupování na valné hromadě se vyjádřil v usnesení sp. zn. 29 Odo 215/2002 ze dne 27. 11. 2002 Nejvyšší soud České republiky tak, že výkon práv akcionáře podle § 180 ObchZ není právním úkonem podle § 34 ObčZ. Nejedná se proto o plnou moc k zastoupení při právním úkonu (§ 31 odst. 1 ObčZ), ale o plnou moc k výkonu práva. Výslovná úprava v § 184 odst. 1 ObchZ v rozhodném znění odstraňuje veškeré předchozí pochybnosti o možnosti zastoupení akcionáře na valné hromadě. Protože občanský zákoník nemá (kromě zcela obecného ustanovení § 22) bližší úpravu pro zastupování při jednání, které není právním úkonem, je třeba použít úpravu nejbližší. Pro udělení plné moci k zastupování na valné hromadě tak lze aplikovat-s určitými modifikacemi-ustanovení § 31 a násl. ObčZ. Pro zastupování na valné hromadě proto nelze využít obecné (generální) plné moci udělené akcionářem zmocněnci. To platí i opačně-speciální plné moci udělené pro zastupování na valné hromadě nelze využít k jinému účelu, než právě k takovému zastupování.

I kdyby se podepsaný soud přichýlil k výkladu, že společník se může jednání valné hromady společnosti s ručením omezeným účastnit prostřednictvím zástupce, kterému k tomu bude udělena plná moc (přestože o této možnosti zákon mlčí), pak má za to, že by se muselo nutně jednat o plnou moc, jež by zmocňovala zástupce k zastupování společníka na konkrétní valné hromadě, jež byla svolána s konkrétním předem avizovaným programem a zástupce by byl společníkem instruován, jak má práva zastoupeného společníka prosazovat či hájit. Nelze připustit, aby společník (navíc jediný) na výkon svých práv zcela rezignoval tím, že výkon funkce jediného společníka firmy PETROL TRADE, s.r.o., včetně práva vykonávat působnost valné hromady v rozsahu ust. § 125 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku bez jakýchkoliv limitů svěří třetí osobě, byť je tato osoba advokátem. Takto udělenou plnou moc vyhodnotil insolvenční soud jako neplatnou pro rozpor se zákonem podle ust. § 39 občan.zák.

Protože smlouva o výkonu funkce jednatele nebyla řádně schválena podle ust. § 66 obchodního zákoníku v tehdy platném znění, nevzniklo jednateli právo na odměnu a popření pohledávky jiným věřitelem proto důvodným.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a úspěšnému žalobci bylo přiznáno právo na náhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč a právo na náhradu nákladů právního zastoupení ve výši 15.009,-Kč (4× úkon po 3.100,-Kč, 4× paušál po 300,-Kč a náhrada za promeškaný čas při cestě k soudnímu jednání ve výši 600,-Kč, vše podle vyhl.č. 177/1996 v platném znění, dále cestovné k soudnímu jednání za použití osobního vozidla při spotřebě pohonných hmot 8,9 l/100km a překonané vzdálenosti 190 km v celkové výši 809,-Kč).

S ohledem na to, že žalobce měl ve věci úspěch a nebyl zavázán k úhradě nákladů řízení straně žalované, rozhodl insolvenční soud o vrácení zaplacené jistoty na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč žalobci, jak je uvedeno v bodě II výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 3. prosince 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků