42 ICm 136/2016
Číslo jednací: 42 ICm 136/2016-33 (KSHK 42 INS 17953/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Door Financial, a.s., IČ 29016126, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4, proti žalovanému Mgr. Petru Brožovi, advokátu se sídlem Nad Malým Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4, jako insolvenčnímu správci dlužníků Dany Záveské , nar. 11.1.1976 a Aleše anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Vinary 114, 503 53 Smidary, o určení pohledávek

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Alešem Záveským část pohledávky P2-1 ve výši 6.313,33 Kč. II. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem Alešem Záveským část pohledávky P2-1 ve výši 8.321,56 Kč, se zamítá, neboť tato část pohledávky byla zjištěna při přezkumném jednání. III. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Alešem Záveským pohledávku P2-2 ve výši 8.086,67 Kč. IV. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou pohledávku P3-1 ve výši 2.633,80 Kč. V. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou pohledávku P3-2 ve výši 1.170 Kč. VI. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou část pohledávky P3-5 ve výši 1.680 Kč. VII. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou část pohledávky P3-5 ve výši 3.917,85 Kč, se zamítá, neboť tato část pohledávky byla zjištěna při přezkumném jednání. VIII. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou pohledávku P3-6 ve výši 3.120 Kč. isir.justi ce.cz

IX. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou část pohledávky P3-9 ve výši 900 Kč. X. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou část pohledávky P3-9 ve výši 12.887,54 Kč, se zamítá, neboť tato část pohledávky byla zjištěna při přezkumném jednání. XI. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Danou Záveskou pohledávku P3-10 ve výši 8.100 Kč. XII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 7.1.2016 se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníky Danou Záveskou a Alešem Záveským pohledávky ve výši 14.634,89 Kč, ve výši 8.086,67 Kč, ve výši 2.633,80 Kč, ve výši 1.170,-Kč, ve výši 5.597,85 Kč, ve výši 3.120,-Kč, ve výši 13.787,54 Kč a ve výši 8.100,-Kč. Žalobu odůvodnil tím, že přihláškou P2 ze dne 10.9.2015 přihlásil žalobce za dlužníkem pohledávky v celkové výši 24.729,03 Kč, které vznikly ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 134742 ze dne 25.9. 2014 a přihláškou P3 ze dne 10.9.2015 přihlásil žalobce za dlužnicí pohledávky v celkové výši 38.371,86 Kč, které vznikly ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 100186 ze dne 7.6. 2014 , ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 136471 ze dne 4.11. 2014 a ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 149290 ze dne 27.2.2015. Při přezkumném jednání insolvenční správce uznal pohledávky přihlášené z titulu nesplacené jistiny, popřel výše uvedené dílčí nároky s odůvodněním, že ujednání o hotovostním inkasu jsou v rozporu s ust. § 1812 a 1813 občanského zákoníku, neboť představují nepřípustné odchýlení od zákona v neprospěch spotřebitele.

Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě uvedl, že ujednání o poplatku za hotovostní inkaso je v rozporu s § 1812 a § 1813 občanského zákoníku, neboť představují nepřípustné odchýlení od zákona v neprospěch dlužníka coby spotřebitele. Proto insolvenční správce u jednotlivých smluv u zápůjčce popřel jednak část nesplacené jistiny do výše odpovídající částce, kterou dlužníci zaplatili na poplatcích za hotovostní inkaso v průběhu splácení zápůjček, jednak popřel smluvní pokutu dle článku N Smluvních podmínek smluv o zápůjčce odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso.

Z přihlášky P2 žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalobce uplatnil za dlužníkem ve 4 dílčích nárocích pohledávky v celkové výši 24.729,03 Kč, a to všechny ze smlouvy o zápůjčce DFH 134742 ze dne 25.9. 2014. Jako pohledávku P2-1 přihlásil věřitel neuhrazenou část jistiny se zákonným úrokem z prodlení v celkové výši 14.634,89 Kč. Z tvrzení v přihlášce se podává, že na základě smlouvy o zápůjčce poskytl věřitel dlužníkovi částku 24.000,-Kč. V souladu s článkem N smlouvy o zápůjčce se neuhrazená část jistiny stala splatnou ke dni 13. 6. 2015. Dlužník uhradil věřiteli částku 18.940,-Kč, z toho 9.441,04 Kč na jistinu, 3.185,62 Kč na úrok a 6.313,33 Kč na hotovostní inkaso. Jako pohledávku P2-2 přihlásil věřitel smluvní pokutu dle článku N Smluvních podmínek smlouvy o zápůjčce odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso v celkové výši 8.086,67,-Kč. Věřitel uvedl, že v důsledku okamžitého sesplatnění zápůjčky se stala splatnou i smluvní pokuta ve výši rovnající se neuhrazené části odměny za inkaso, kterou by byl dlužník povinen zaplatit v případě, že by k sesplatnění zápůjčky nedošlo. Tato smluvní pokuta dle věřitele odpovídá škodě, která věřiteli vznikla, když za nasmlouvané inkasní služby byl nucen zaplatit. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávku P2-1 do výše 6.313,33 Kč a pohledávku P2-2 zcela popřel insolvenční správce s odůvodněním, že ujednání o odměně za inkaso a ujednání o smluvní pokutě odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso je neplatné.

Z přihlášky P3 žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalobce uplatnil za dlužnicí ve 12 dílčích nárocích pohledávky v celkové výši 38.371,86 Kč, a to ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 100186 ze dne 7.6. 2014 , ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 136471 ze dne 4.11. 2014 a ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 149290 ze dne 27.2.2015. Jako pohledávku P3-1 přihlásil věřitel s odkazem na smlouvu o zápůjčce č. DFH 100186 ze dne 7.6. 2014 neuhrazenou část jistiny se zákonným úrokem z prodlení v celkové výši 2.333,80 Kč. Z tvrzení v přihlášce se podává, že na základě smlouvy o zápůjčce poskytl věřitel dlužnici částku 10.000,-Kč. V souladu s článkem N smlouvy o zápůjčce se neuhrazená část jistiny stala splatnou ke dni 15. 6. 2015. Dlužnice uhradila věřiteli částku 12.000,-Kč, z toho 7.378,86 Kč na jistinu, 1.651,14 Kč na úrok a 3.870 Kč na hotovostní inkaso. Jako pohledávku P3-2 přihlásil věřitel smluvní pokutu dle článku N Smluvních podmínek smlouvy o zápůjčce odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso v celkové výši 1.170,-Kč. Věřitel uvedl, že v důsledku okamžitého sesplatnění zápůjčky se stala splatnou i smluvní pokuta ve výši rovnající se neuhrazené části odměny za inkaso, kterou by byl dlužník povinen zaplatit v případě, že by k sesplatnění zápůjčky nedošlo. Tato smluvní pokuta dle věřitele odpovídá škodě, která věřiteli vznikla, když za nasmlouvané inkasní služby byl nucen zaplatit. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávku P3-1 a pohledávku P3-2 zcela popřel insolvenční správce s odůvodněním, že ujednání o odměně za inkaso a ujednání o smluvní pokutě odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso je neplatné.

Jako pohledávku P3-5 přihlásil věřitel s odkazem na smlouvu o zápůjčce č. DFH 136471 ze dne 4.11. 2014 neuhrazenou část jistiny se zákonným úrokem z prodlení v celkové výši 5.597,85 Kč. Z tvrzení v přihlášce se podává, že na základě smlouvy o zápůjčce poskytl věřitel dlužnici částku 8.000,-Kč. V souladu s článkem N smlouvy o zápůjčce se neuhrazená část jistiny stala splatnou ke dni 7.5. 2015. Dlužnice uhradila věřiteli částku 5.040,-Kč, z toho 2.470,50 Kč na jistinu, 889,49 Kč na úrok a 1.680,-Kč na hotovostní inkaso. Jako pohledávku P3-6 přihlásil věřitel smluvní pokutu dle článku N Smluvních podmínek smlouvy o zápůjčce odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso v celkové výši 3.120,-Kč. Věřitel uvedl, že v důsledku okamžitého sesplatnění zápůjčky se stala splatnou i smluvní pokuta ve výši rovnající se neuhrazené části odměny za inkaso, kterou by byl dlužník povinen zaplatit v případě, že by k sesplatnění zápůjčky nedošlo. Tato smluvní pokuta dle věřitele odpovídá škodě, která věřiteli vznikla, když za nasmlouvané inkasní služby byl nucen zaplatit. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávku P3-5 do výše 1.680,-Kč a pohledávku P3-6 zcela popřel insolvenční správce s odůvodněním, že ujednání o odměně za inkaso a ujednání o smluvní pokutě odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso je neplatné.

Jako pohledávku P3-9 přihlásil věřitel s odkazem na smlouvu o zápůjčce č. č. DFH 149290 ze dne 27.2.2015 neuhrazenou část jistiny se zákonným úrokem z prodlení v celkové výši 13.787,54 Kč. Z tvrzení v přihlášce se podává, že na základě smlouvy o zápůjčce poskytl věřitel dlužnici částku 15.000,-Kč. V souladu s článkem N smlouvy o zápůjčce se neuhrazená část jistiny stala splatnou ke dni 21.6. 2015. Dlužnice uhradila věřiteli částku 2.700,-Kč, z toho 1.262,87 Kč na jistinu, 537,13 Kč na úrok a 900,-Kč na hotovostní inkaso. Jako pohledávku P3-10 přihlásil věřitel smluvní pokutu dle článku N Smluvních podmínek smlouvy o zápůjčce odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso v celkové výši 8.100,-Kč. Věřitel uvedl, že v důsledku okamžitého sesplatnění zápůjčky se stala splatnou i smluvní pokuta ve výši rovnající se neuhrazené části odměny za inkaso, kterou by byl dlužník povinen zaplatit v případě, že by k sesplatnění zápůjčky nedošlo. Tato smluvní pokuta dle věřitele odpovídá škodě, která věřiteli vznikla, když za nasmlouvané inkasní služby byl nucen zaplatit. Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že pohledávku P3-9 do výše 900,-Kč a pohledávku P3-10 zcela popřel insolvenční správce s odůvodněním, že ujednání o odměně za inkaso a ujednání o smluvní pokutě odpovídající neuhrazené části odměny za inkaso je neplatné.

Ve všech čtyřech případech předložil žalobce žádosti o zápůjčku, z nichž bylo zjištěno, že dlužník požádal žalobce o poskytnutí zápůjčky ve výši 24.000,-Kč a dlužnice o poskytnutí zápůjček ve výši 10.000,-Kč, 8.000,-Kč a 15.000,-Kč. V té souvislosti byli zástupcem žalobce informováni o podmínkách spotřebitelského úvěru a při poskytnutí informací byl vyplněn formulář nadepsaný jako Standardní informace o spotřebitelském úvěru . Ve formuláři jsou vyplněny vždy základní vlastnosti spotřebitelského úvěru. Tedy v případě žádosti dlužníka, že je žádána zápůjčka ve výši 24.000,-Kč a že je volena hotovostní varianta-výplata při podpisu smlouvy. Je uvedena celková částka, kterou je třeba podle smlouvy o zápůjčce zaplatit: 24.000,-Kč z titulu jistiny, 4.800,-Kč z titulu úroků a vzhledem k tomu, že dlužník zvolil hotovostní variantu splácení dluhu, potom rovněž 14.400,-Kč jako odměnu za inkaso. Tuto celkovou částku měl dlužník uhradit v 60 týdenních splátkách po 720,-Kč splatných u něho v domácnosti. Rovněž byla dlužníkovi v sekci požadované zajištění poskytnuta informace o smluvních pokutách. Informován byl mimo jiné rovněž o nákladech spotřebitelského úvěru, o možnostech odstoupení od smlouvy či o možnosti předčasného splacení. Na stejném formuláři byly vyplněny stejným způsobem i všechny tři žádosti dlužnice.

Ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 134742 ze dne 25.9. 2014 bylo zjištěno, že žalobce poskytl dlužníkovi v hotovosti zápůjčku ve výši 24.000,-Kč, a to za úrok v celkové smluvené výši 4.800,-Kč. Dlužník se zavázal splatit své závazky v 60 rovnoměrných týdenních splátkách. Pro způsob placení však nezvolil dlužník bezplatnou bezhotovostní variantu, nýbrž hotovostní variantu, ze které vyplývá jednak hotovostní převzetí poskytnutých prostředků, jednak splácení v hotovosti v domácnosti zákazníka do rukou osoby určené věřitelem. Za tuto zvolenou službou se dlužník zavázal zaplatit věřiteli odměnu za inkaso v celkové výši 14.400,-Kč. Celková částka 43.200,-Kč (jistina, úroky, odměna za inkaso) byla tak rozložena do 60 týdenních hotovostních splátek po 720,-Kč. Podle článku K smlouvy byl dlužník oprávněn dohodu o hotovostním inkasu s okamžitou účinností písemně vypovědět a v takovém případě by byl povinen hradit věřiteli pouze alikvótní část odměny za inkaso, a to za dobu trvání dohody o hotovostním inkasu. Možnost vypovědět dohodu o inkasu trvala pouze za předpokladu řádného splácení.

Podle článku N smlouvy platí, že v případě okamžitého zesplatnění v důsledku prodlení je zákazník povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu v částce rovnající se neuhrazené části odměny za inkaso, kterou by byl zákazník povinen společnosti zaplatit v případě, kdyby k okamžitému zesplatnění nedošlo.

Ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 100186 ze dne 7.6. 2014 bylo zjištěno, že žalobce poskytl dlužnici v hotovosti zápůjčku ve výši 10.000,-Kč, a to za úrok v celkové smluvené výši 1.760,-Kč. Dlužnice se zavázala splatit své závazky v 56 rovnoměrných týdenních splátkách. Pro způsob placení však nezvolila dlužnice bezplatnou bezhotovostní variantu, nýbrž hotovostní variantu, ze které vyplývá jednak hotovostní převzetí poskytnutých prostředků, jednak splácení v hotovosti v domácnosti zákazníka do rukou osoby určené věřitelem. Za tuto zvolenou službou se dlužnice zavázala zaplatit věřiteli odměnu za inkaso v celkové výši 5.040,-Kč. Celková částka 16.800,-Kč (jistina, úroky, odměna za inkaso) byla tak rozložena do 56 týdenních hotovostních splátek po 300,-Kč. Ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 136471 ze dne 4.11. 2014 bylo zjištěno, že žalobce poskytl dlužnici v hotovosti zápůjčku ve výši 8.000,-Kč, a to za úrok v celkové smluvené výši 1.600,-Kč. Dlužnice se zavázala splatit své závazky v 60 rovnoměrných týdenních splátkách. Pro způsob placení však nezvolila dlužnice bezplatnou bezhotovostní variantu, nýbrž hotovostní variantu, ze které vyplývá jednak hotovostní převzetí poskytnutých prostředků, jednak splácení v hotovosti v domácnosti zákazníka do rukou osoby určené věřitelem. Za tuto zvolenou službou se dlužnice zavázala zaplatit věřiteli odměnu za inkaso v celkové výši 4.800,-Kč. Celková částka 14.400,-Kč (jistina, úroky, odměna za inkaso) byla tak rozložena do 60 týdenních hotovostních splátek po 240,-Kč. Ze smlouvy o zápůjčce č. DFH 149290 ze dne 27.2.2015 bylo zjištěno, že žalobce poskytl dlužnici v hotovosti zápůjčku ve výši 15.000,-Kč, a to za úrok v celkové smluvené výši 3.000,-Kč. Dlužnice se zavázala splatit své závazky v 60 rovnoměrných týdenních splátkách. Pro způsob placení však nezvolila dlužnice bezplatnou bezhotovostní variantu, nýbrž hotovostní variantu, ze které vyplývá jednak hotovostní převzetí poskytnutých prostředků, jednak splácení v hotovosti v domácnosti zákazníka do rukou osoby určené věřitelem. Za tuto zvolenou službou se dlužnice zavázala zaplatit věřiteli odměnu za inkaso v celkové výši 9.000,-Kč. Celková částka 27.000,-Kč (jistina, úroky, odměna za inkaso) byla tak rozložena do 60 týdenních hotovostních splátek po 450,-Kč. Všechny 3 smlouvy obsahují shodná ujednání (např. čl. K a čl. N) jak je shora uvedeno v případě smlouvy uzavřené s dlužníkem.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Mezi žalobcem jako zapůjčitelem a dlužníkem či dlužnicí jako vydlužitelem byly uzavřeny platné smlouvy o zápůjčkách podléhající režimu ust. § 2390 a následující zákona č. 82/2012 Sb. Pokud jde o smluvní náležitosti, vyhovují smlouvy rovněž příslušným ustanovením zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění, když zapůjčitel před uzavřením smluv o zápůjčce splnil řádně svoji informační povinnost dle tohoto zákona. Žalobce splnil svoji povinnost ze smluv o zápůjčkách a dlužníkovi i dlužnici poskytl hotovostní zápůjčky ve jednané výši. Naopak dlužníci porušili svojí smluvní povinnost hradit sjednané týdenní splátky a v důsledku toho byly zápůjčky v souladu se smluvními ujednáními věřitelem sesplatněny.

V důsledku zahájeného insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku přihlásil žalobce do insolvenčního řízení za dlužníkem a za dlužnicí svoje nároky jednak z titulu nevrácené části jistiny, jednak z titulu vyúčtovaných smluvních pokut, tak jak byly tyto pokuty sjednány ve smlouvách o zápůjčce.

Pokud jde o odměnu za inkaso a smluvní pokutu rovnající se neuhrazené části odměny za inkaso, kterou by byli dlužníci povinni žalobci zaplatit v případě, kdyby k okamžitému zesplatnění zápůjček nedošlo, pak insolvenční soud konstatuje, že ujednání pokládá za platné, a to z následujících důvodů: Dlužníci zvolili hotovostní formu zápůjčky, tedy jak hotovostní převzetí peněz, tak hotovostní splácení, přestože byli nejprve v předsmluvní informaci a následně v samotném návrhu smlouvy o zápůjčce jasným způsobem seznámeni s tím, že za službu hotovostního splácení zaplatí mimo sjednaných úroků ještě značnou tam uvedenou částku. Je třeba konstatovat, že si dlužníci (kteří neměli pravděpodobně peněz nazbyt) volbou této formy splácení počínali nehospodárně, a to dokonce opakovaně, přestože formulářová smlouva nabízela dlužníkům i bezhotovostní poskytnutí a splácení zápůjčky, a to bez poplatků. Nicméně i v průběhu řádného splácení mohli formu změnit na bezhotovostní a dalších výdajů se ušetřit. Odměnu za tuto službu pokládá insolvenční soud za přiměřenou s přihlédnutím k tomu, že služba měla spočívat v 56 či 60 po týdnu se opakujících návštěvách osoby pověřené věřitelem u dlužníků v domácnosti za účelem převzetí týdenní splátky. Neplatným insolvenční soud rovněž neshledává ujednání o smluvní pokutě odpovídající části odměny za inkaso, která měla být dlužníky splacena v budoucích splátkách. Tato smluvní pokuta zajišťuje úplné uhrazení služby za inkaso, kterou si dlužníci sjednali ve smlouvách o zápůjčce a která musela být žalobcem (za úplatu) pro celou dobu trvání smluvního vztahu zajištěna.

Za daného stavu, kdy insolvenční soud neshledal ujednání o odměně za inkaso a ujednání o smluvní pokutě rovnající se neuhrazené části odměny za inkaso neplatným, byly všechny pohledávky uplatněné žalobcem přihláškami P2-1, P2-2, P3-1, P3-2, P3-5, P3-6, P3-9 a P3-10 shledány po právu. Proto bylo žalobě vyhověno vyjma té části, kde se žalobce domáhal zjištění i částí pohledávek, které byly při přezkumném jednání zjištěny.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 IZ s přihlédnutím k tomu, že úspěšný věřitel nemá proti neúspěšnému insolvenčnímu správci ve sporu o pravost výši či pořadí popřené pohledávky právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 27. října 2016

JUDr. Jolana Maršíková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková