42 ICm 1329/2016
Číslo jednací: 42 ICm 1329/2016-45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce Taliatella Belgique, Esplanade Heysel 1, 1020, PB 94, B- 1020 Brussels, Belgie, zast.: JUDr. Filip Behenský, Kropáčkova 563/14, 149 00, Praha 4, proti žalovanému AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČO 28490738, Široká 36/5, 110 00, Praha 1, zast.: JUDr. Zbyněk Petr, Široká 36/5, Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Návrh na vyloučení 1 ks hromadné akcie na jméno žalobce č. 2875025 série H v celkové jmenovité hodnotě 107.055.000,--Kč emitované dne 24.3.2014 emitentem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ 00011789 ze soupisu majetkové podstaty dlužníka provedené v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 28 INS 1350/2014 se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení vůči žalobci. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vyloučení shora označené akcie z majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že insolvenční správce zahrnul dne 17.3.2016 do majetkové podstaty dlužníka akcie emitenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., a to blíže neidentifikované akcie a uvedl pouze, že má jít o akcie, které byly převedeny dlužníkem smlouvou ze dne 30.4.2012 na společnost KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Obsah této smlouvy je však žalobci znám z veřejných zdrojů a žalobce porovnáním zjistil, že je v současnosti vlastníkem některých akcií, které měly být převedeny předmětnou smlouvou, ačkoli žalobce tyto akcie nenabyl od společnosti KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Tyto akcie žalobce nabyl od společnosti BLAKE´S PROPERTIES LIMITED smlouvou o převodu akcií (AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES) ze dne 15.5.2014. Touto smlouvou bylo převáděno 214.110 ks kmenových akcií na majitele, které byli následně nahrazeny 1 ks hromadné akcie na jméno žalobce č. 2875025 série H v celkové jmenovité hodnotě 107.055.000,--Kč emitované dne 24.3.2014 emitentem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ 00011789. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil a uvedl, že je přesvědčen o skutečnosti, že žalobce nabyl jím tvrzenou hromadnou akcii na základě neplatné smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, když i předchozí smlouvy o převodu cenných papírů byly neplatné a žalobce se tak nemohl stát vlastníkem tvrzených akcií. Žalovaný vychází z přesvědčení, že nebyl platný žádný převod akcií a nemohlo tak dojít k platné emisi hromadných akcií na jméno (např. v tomto sporu žalobce). Státní zastupitelství s podanou žalobou nesouhlasilo s ohledem na skutečnost, že v řízení bude muset být zodpovězena otázka, zda došlo k platnému převodu převáděných akcií na žalobce, když Státní zastupitelství se domnívá, že převodní smlouvy, kterými byly v akcie v minulosti převáděny, jsou neplatné. Mezi účastníky je nesporné, že vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty dlužníka bylo žalobci doručeno až po podání žaloby a žaloba je tedy včasná a uplatněná ve lhůtě dle ustanovení § 225 odst. 2 IZ. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka zjistil soud, že v majetkové podstatě dlužníka je pod položkou 1001-1 sepsáno celkem 8 ks hromadných akcií série H na jméno dlužníka, které nahradily předchozí akcie na jméno dlužníka, když tyto akcie představují podíl na základním kapitálu Spolku pro chemickou výrobu a.s. 33,1181474%. Pod bodem 1001-2 soupisu majetkové podstaty, zveřejněného jako B-256 v insolvenčním rejstříku, je pak zahrnuto 1.144.250 ks akcií na jméno (bez uvedení na které jméno, či jiné specifikace akcionáře a bez uvedení číselného označení akcií) ve jmenovité hodnotě 500,--Kč emitenta Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., s podílem na základním kapitálu 29,499814 %. U těchto akcií je poznámka, že se jedná o akcie, které měly být ke dni 30.4.2012 převedeny na společnost KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Z doplnění soupisu majetkové podstaty (B-327) pak zjistil soud číselné označení převáděných akcií smlouvou mezi dlužníkem a společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Ze smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mezi dlužníkem a společnosti KINGWATER HOLDINGS LIMITED ze dne 30.4.2012 zjistil soud, že touto smlouvou bylo převáděno vlastnické právo k 1.144.250 ks listinných kmenových akcií na majitele (číselné označení je pak shodné v příloze této smlouvy se zveřejněným soupise majetkové podstaty). Platnost uzavřené smlouvy soud nehodnotil, neboť to díky neurčitosti soupisu majetkové podstaty nebylo potřebné (viz dále). Ze smlouvy uzavřené mezi žalobcem a společností BLAKE´S PROPERTIES LIMITED o převodu akcií (AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES) ze dne 15.5.2014, zjistil soud, že bylo převedeno právo k 214.110 ks akcí na majitele, když z přílohy smlouvy plyne, že se tyto akcie na majitele číselně shodují s akciemi na majitele, které byly převáděny smlouvou mezi dlužníkem a společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED (a které se tedy číselně shodují s doplněním označení akcií v majetkové podstatě). Z předávacího protokolu ze dne 23.3.2016 zjistil soud, že těchto 214.110 ks akcií bylo emitentem vyměněno za 1 ks hromadné akcie, blíže označené ve výroku tohoto rozhodnutí. Platnost uzavřené smlouvy soud nehodnotil, neboť to díky neurčitosti soupisu majetkové podstaty nebylo potřebné (viz dále). Z kopie 1 ks hromadné akcie na jméno č. 2875025 série H v celkové jmenovité hodnotě 107.055.000,--Kč emitované dne 24.3.2014 emitentem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ 00011789, zjistil soud, že tato akcie je vedena na jméno žalobce. Soud zamítl návrh na doplnění dokazování evidencí majetku společnosti žalobce, výslechy osob, které podepisovaly smlouvu mezi Via Chem Group a KINGWATER HOLDINGS LIMITED, včetně souvisejících právních úkonů a úkonů o započtení, neboť tyto důkazy jsou ve věci nadbytečné. V insolvenčním řízení nebyl doposud proveden dostatečně určitý sepis majetkové podstaty dlužníka (týkající se projednávaných akcií), aby z něj bylo seznatelné, které akcie jsou sepsány. Ze stejného důvodu soud zamítl důkaz provedením seznamu akcionářů Spolku pro chemickou a hutní výrobu od 30.4.2012 do současnosti a podotýká, že není účelem soudního řízení opatřovat pro insolvenčního správce tvrzení a důkazy, na základě kterých by mohl upravit doposud neurčité označení akcií. Dle ustanovení § 218 odst. 1 IZ majetek náležející do majetkové podstaty se zapisuje do soupisu samostatnými položkami. Není-li to vyloučeno jeho povahou, musí být sepisovaný majetek v soupisu označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci; to neplatí, jde-li o majetek nepatrné hodnoty. Je-li zde překážka dočasné povahy bránící řádné identifikaci sepisovaného majetku, doplní insolvenční správce označení tohoto majetku neprodleně po jejím odpadnutí. Dle ustanovení § 222 IZ soupis a doplněný soupis zveřejnění insolvenční soud v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění. Dle ustanovení § 259 odst. 1 ZOK akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír a e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře, f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. Dle ustanovení § 260 odst. 1 ZOK akcie obsahuje číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Dle ustanovení § 262 ZOK byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Z doplněného soupisu majetkové podstaty je tak zřejmé, že žalovaný sepsal akcie na jméno bez označení identifikace akcionáře s odkazem, že se jedná o ty akcie, které byly převáděny smlouvou mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Z této smlouvy však plyne, že byly převáděny akcie na majitele. Při znění sepisu majetkové podstaty akcie na jméno je odkaz na smlouvu, která převáděla akcie na majitele zmatečný. Je zde tedy zásadní rozpor v tom, které akcie jsou sepsány v majetkové podstatě dlužníka-zda akcie na majitele jak by napovídal odkaz na smlouvu dlužníka se společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED, nebo na jméno jak zní soupis podstaty? I za situace, že by soud měl za vyhovující sepis s takto popsaným rozporem, je zřejmé, že jsou akcie sepsány neurčitě, neboť nejsou označeny způsobem, který umožňuje jejich přesnou identifikaci, která vychází ze shora citovaného ust. § 259 odst. 1 písm. e) ZOK. V tomto soupisu chybí jednoznačná identifikace akcionáře (je uvedeno jen: akcie na jméno ). Je tedy na insolvenčním správci, aby pokud přijme závěr, že do majetkové podstaty patří akcie na jméno, doplnil identifikaci akcionáře a označení akcií na jméno odpovídalo znění § 259 ZOK. Soud proto ze všech těchto důvodů žalobu jako nedůvodnou zamítl, neboť se žalobce nemůže domáhat vyloučení z majetkové podstaty něčeho, co není dostatečně určitě do majetkové podstaty sepsáno. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. a ustanovením § 150 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalovaný má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalobci, avšak v řízení se vyskytly skutečnosti, které odůvodňují závěry soudu o nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení žalovanému. Žalovaný jako insolvenční správce svým neurčitým soupisem majetkové podstaty u předmětných akcií provedeným pod bodem B-256 a B-327 insolvenčního rejstříku vzbudil u žalobce důvodnou pochybnost o tom, zda nebyly sepsány též akcie, o kterých se žalobce domnívá, že je jejich vlastníkem a žaloba tak byla zamítnuta primárně nikoli z důvodu, že by žalobce neunesl své břemeno tvrzení a důkazní ohledně vlastnictví k sepsanému majetku v majetkové postatě dlužníka, ale ohledně nemožnosti určit, zda jeho majetek je v majetkové podstatě dlužníka skutečně sepsán či nikoliv.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 27.9.2016

JUDr. Ondřej Ludvík samosoudce