42 ICm 1328/2016
Číslo jednací: 42 ICm 1328/2016-90

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích činný rozhodl samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobce LINKSKATERS LIMITED, Michalakopoulou 12, 1075, Nikósie, Kyperská republika, zast.: Mgr. Marek Vojáček, Týn 1049/3, 110 00, Praha 1, proti žalovanému AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 28490738, Široká 36/5, 110 00, Praha 1, zast.: JUDr. Zbyněk Petr, Široká 36/5, Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, takto:

I. Návrh na vyloučení jednoho kusu hromadné akcie na jméno v celkové jmenovité hodnotě 386.000.000,--Kč, emitované dne 24.3.2014 společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ: 00011789, série H, číslo 2077171, nahrazující 772.000 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500,-Kč každá, série A, pořadová čísla 2077171-2849170, emitovaných společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, IČ: 00011789, ze soupisu majetkové podstaty dlužníka provedeného v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 28 INS 1350/2014 se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: Žalobce se domáhal vyloučení shora označené akcie z majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že insolvenční správce zahrnul dne 17.3.2016 do majetkové podstaty dlužníka akcie emitenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., a to bez jakéhokoliv bližšího určení a uvedl pouze, že má jít o akcie, které byly převedeny smlouvou ze dne 30.4.2012 na společnost KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Žalobce je však vlastníkem 772.000 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500,--Kč emitenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. s číselným označením 2077171-2849170, které byly nahrazeny jedním kusem hromadné akcie na jméno v celkové jmenovité hodnotě 386 mil.Kč emitované dne 24.3.2014, série H, č. 2077171, které nabyl na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené mezi žalobcem a společností TARTASOM Praha s.r.o. dne 12.12.2014. Žalovaný s podanou žalobou nesouhlasil s odůvodněním, že z důkazů předložených žalobcem nevyplývá, že by hromadná akcie, jejíž vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá, nahrazovala akcie, které byly sepsány do majetkové podstaty dlužníka. Ze šetření insolvenčního správce vyplývá, že akcie Spolku pro chemickou hutní výrobu, které jsou sepsány v majetkové podstatě pod položkou č. 1001-2 měly být na základě rozhodnutí představenstva Spolku pro chemickou a hutní výrobu nahrazeny novými akciemi spolku a bude tak nutné rozklíčovat, jakými konkrétními akciemi byly nahrazeny akcie sepsané do majetkové podstaty dlužníka. Žalovaný dále uvedl, že je přesvědčen o skutečnosti, že žalobce nabyl jím tvrzenou hromadnou akcii na základě neplatné smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 12.12.2014. Státní zastupitelství s podanou žalobou nesouhlasilo s ohledem na skutečnost, že v řízení bude muset být zodpovězena otázka, zda došlo k platnému převodu převáděných akcií na žalobce, když Státní zastupitelství se domnívá, že převodní smlouvy, kterými byly v akcie v minulosti převáděny, jsou neplatné. Mezi účastníky je nesporné, že vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty dlužníka bylo žalobci doručeno až po podání žaloby a žaloba je tedy včasná a uplatněná ve lhůtě dle ustanovení § 225 odst. 2 IZ. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka zjistil soud, že v majetkové podstatě dlužníka je pod položkou 1001-1 sepsáno celkem 8 ks hromadných akcií série H na jméno dlužníka, které nahradily předchozí akcie na jméno dlužníka, když tyto akcie představují podíl na základním kapitálu Spolku pro chemickou výrobu a.s. 33,1181474%. Pod bodem 1001-2 soupisu majetkové podstaty, zveřejněného jako B-256 v insolvenčním rejstříku, jsou pak zahrnuty 1.144.250 ks akcií na jméno (bez uvedení na které jméno, či jiné specifikace akcionáře a bez uvedení číselného označení akcií) ve jmenovité hodnotě 500,--Kč emitenta Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., s podílem na základním kapitálu 29,499814 %. U těchto akcií je poznámka, že se jedná o akcie, které měly být ke dni 30.4.2012 převedeny na společnost KINGWATER HOLDINGS LIMITED. Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ze dne 12.2.2014 uzavřenou mezi žalobcem a společností TARTASOM Praha s.r.o., kterou měla být převedena shora ve výroku tohoto rozhodnutí označená akcie a předávací protokol k této smlouvě o úplatném převodu cenných papírů soud nehodnotil co do platnosti této smlouvy a skutkové zjištění z této smlouvy učinil soud pouze takové, že na základě této smlouvy odvozuje žalobce své vlastnické právo k ve výroku tohoto rozhodnutí o označené akcii. Z kopie akcie na jméno, série H č. 2077171 zjistil soud, že tato hromadná akcie nahradila 772.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, a sice akcie série A č. 2077171-2849170 v celkové jmenovité hodnotě 386 mil. Kč a je vedena na jméno

TARTASOM Praha s.r.o. Ze smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mezi dlužníkem a společnosti KINGWATER HOLDINGS LIMITED ze dne 30.4.2012 zjistil soud, že tohoto dne převedl dlužník akcie emitenta Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. v počtu kusů 1.144.250 ks, když tyto převáděné kmenové akcie byly specifikovány v příloze této smlouvy. Platnost uzavřené smlouvy soud nehodnotil, neboť to díky neurčitosti soupisu majetkové podstaty nebylo potřebné (viz dále). U soudního jednání konaném dne 15.9.2016 sdělil žalovaný jako insolvenční správce, že doplňuje označení sepsaných akcií v soupisu majetkové podstaty s tím, že se jedná o akcie s označením shodným s přílohou ke smlouvě o úplatném převodu cenných papírů uzavřené mezi dlužníkem a společnosti KINGWATER HOLDINGS LIMITED dne 30.4.2012, když takto doplněné označení sepsaných akcií v soupisu majetkové podstaty ke dni rozhodování soudu o této vylučovací žalobě nebylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Z označené přílohy pak vyplývá, s ohledem na to, které kmenové akcie měla nahrazovat žalobcem označená hromadná akcie, že touto smlouvou nebyly převáděny kmenové akcie série A č. 2079001-2279000 a akcie série A č. 2439001-2849170. Soud zamítl návrh na doplnění dokazování smlouvami o převodu akcií mezi společností KINGWATER HOLDINGS LIMITED a BLACKPROPERTIES LIMITED a mezi BLACKPROPERTIES LIMITED a TARTASOM s.r.o., stejně tak, jako související důkazy předávacími protokoly akcií, důkazy o vypořádání kupních cen za tyto akcie, účetnictvím společnosti dlužníka, výslechy Petra Sisáka, Jakuba Malicha, Iva Haly, účetními závěrkami společnosti Monte Bravia, Via Chem Group za rok 2014 a 2015 a znaleckým posudkem k ocenění majetku Via Chem Group v insolvenčním řízení či smluvní dokumentací mezi dlužníkem a společnosti Monte Bravia, neboť tyto důkazy jsou ve věci nadbytečné. V insolvenčním řízení nebyl doposud proveden dostatečně určitý sepis majetkové podstaty dlužníka (týkající se projednávaných akcií), aby z něj bylo seznatelné, které akcie jsou sepsány. Ze stejného důvodu soud zamítl důkaz provedením historickým seznamem akcionářů a podotýká, že není účelem soudního řízení opatřovat pro insolvenčního správce tvrzení a důkazy, na základě kterých by mohl upravit doposud neurčité označení akcií. Dle ustanovení § 218 odst. 1 IZ majetek náležející do majetkové podstaty se zapisuje do soupisu samostatnými položkami. Není-li to vyloučeno jeho povahou, musí být sepisovaný majetek v soupisu označen způsobem, který umožňuje jeho identifikaci; to neplatí, jde-li o majetek nepatrné hodnoty. Je-li zde překážka dočasné povahy bránící řádné identifikaci sepisovaného majetku, doplní insolvenční správce označení tohoto majetku neprodleně po jejím odpadnutí. Dle ustanovení § 222 IZ soupis a doplněný soupis zveřejnění insolvenční soud v insolvenčním rejstříku neprodleně po jeho sestavení nebo doplnění. Dle ustanovení § 259 odst. 1 ZOK akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, d) označení formy akcie, ledaže akcie byla vydána jako zaknihovaný cenný papír a e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře, f) údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. Dle ustanovení § 260 odst. 1 ZOK akcie obsahuje číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění. Dle ustanovení § 262 ZOK byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Soud žalobu na vyloučení zamítl s odůvodněním, že tak jak jsou označeny sepsané akcie v soupisu majetkové podstaty pod položkou 1001-2 v oddíle B-256 insolvenčního rejstříku, jsou tyto akcie sepsány neurčitě, neboť nejsou označeny způsobem, který umožňuje jejich přesnou identifikaci, která vychází ze shora citovaného ust. § 259 odst. 1 písm e) ZOK a § 260 odst. 1 ZOK. V tomto soupisu chybí jednoznačné identifikace akcionáře (je uvedeno jen: akcie na jméno ) a absentuje zde i číselné označení akcií, které jsou sepsány. Vzhledem ke skutečnosti, že v soupisu majetkové podstaty pod položkou 1001-1 a 1001-2 je sepsáno pouze 62,62% ze základního kapitálu emitenta Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. je zřejmé, že zde existují ještě i jiné akcie, než ty, které jsou sepsány do majetkové podstaty dlužníka, a není tak zřejmé, že akcie, o kterých žalobce tvrdí, že je jejich vlastníkem, jsou právě těmi akciemi, které jsou sepsány do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Doplnění soupisu majetkové podstaty provedené insolvenčním správcem u soudního jednání nemohlo na závěrech soudu ničeho změnit, neboť se soud domnívá, že doplnění soupisu majetkové podstaty je účinné až dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku a proto rozhodnutí soudu vychází ze stavu soupisu majetkové podstaty uveřejněného v insolvenčním rejstříku pod položkou B-256. Nadto nutno podotknout, že ani doplnění soupisu neodstranilo vadu v chybějícím označení akcionáře (tak jak je např. uvedeno u akcií sepsaných pod položkou 1001-1- akcie na jméno dlužníka ). I za situace nesprávných závěrů soudu, že 1) lze vycházet jen ze soupisu majetkové podstaty tak, jak je zveřejněn v insolvenčním rejstříku 2) a že je překážkou chybějící identifikace akcionáře u akcií na jméno (obé viz výše), musela být žaloba zamítnuta z důvodu, že ze stavu sepisu majetkové podstaty po doplnění je zřejmé, že ne všechny kmenové akcie, které nahrazuje hromadná akcie označená žalobcem, jsou v současné době sepsány v majetkové podstatě dlužníka. V majetkové podstatě (v době rozhodování soudu v nezveřejněné podobě) dlužníka jsou sepsány pouze kmenové akcie A č. 2077171-2079000 a A č. 2279001-2439000 tak, jak jsou číselně označeny v doplnění soupisu majetkové podstaty. Obecně lze připustit možnost sepisu akcií jak s odkazem na číselné označení kmenových akcií, tak s odkazem na číselné označení hromadné akcie, neboť akcie představují jen podíl, jakým se jejich vlastník majetkově podílí na dané akciové společnosti a obě označení jsou dostatečně individualizující, avšak v dané věci se žalobce domáhá vyloučení právě jednoho kusu hromadné akcie, která nahrazuje kmenové akcie, z nichž některé nejsou sepsány v majetkové podstatě. Na tuto skutečnost bude muset žalobce případně v budoucnu (pokud dojde k řádnému sepisu akcí do majetkové podstaty) reagovat zněním petitu své žaloby. Soud proto ze všech těchto důvodů žalobu jako nedůvodnou zamítl. O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ustanovení § 163 IZ ve spojení s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. a ustanovením § 150 o.s.ř., když plně procesně úspěšný žalovaný má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalobci, avšak v řízení se vyskytly skutečnosti, které odůvodňují závěry soudu o nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení žalovanému. Žalovaný jako insolvenční správce svým neurčitým soupisem majetkové podstaty u předmětných akcií provedeným pod bodem B-256 insolvenčního rejstříku vzbudil u žalobce důvodnou pochybnost o tom, zda nebyly sepsány též akcie, u kterých se žalobce domnívá, že je jejich vlastníkem a žaloba tak byla zamítnuta primárně nikoli z důvodu, že by žalobce neunesl své břemeno tvrzení a důkazní ohledně vlastnictví k sepsanému majetku v majetkové postatě dlužníka, ale ohledně nemožnosti určit, zda jeho majetek je v majetkové podstatě dlužníka skutečně sepsán či nikoliv.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze, a to prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud v Českých Budějovicích dne 15.9.2016 JUDr. Ondřej Ludvík v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: J. Havlenová