42 ICm 1244/2013
Číslo jednací: 42 ICm 1244/2013-21 ( KSHK 42 INS 11213/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY p ro u zná ní

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Jana Malého, Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenčního správce dlužníků Daniela Hudce, RČ: 550314/0896 a Květoslavy Hudcové, RČ: 556126/7107, oba bytem Dobrá Voda u Hořic č.p. 142, zastoupeného JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253, Hradec Králové, proti žalovanému CAGNONE a.s., IČ: 27418774, se sídlem Husitská 344/63, Praha 3, zastoupenému Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem Boušova 792, 190 14 Praha 9 -Klánovice, o popření vykonatelné pohledávky ve výši 30.504,-Kč

takto:

I. Určuje se, že část vykonatelné pohledávky žalovaného za dlužníkem Danielem Hudcem a Květoslavou Hudcovou ve výši 30.504,-Kč není po právu.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 8.228,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710, VS 4242124413 soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 3. dubna 2013 se domáhal žalující insolvenční správce vydání rozhodnutí, že část vykonatelné pohledávky žalovaného za dlužníky Danielem Hudcem a Květoslavou Hudcovou ve výši 30.504,-Kč není po právu.

Žalobu odůvodnil tím, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení spolu s jistinou příslušenství pohledávky z titulu smluveného úroku z prodlení. Vzhledem k tomu, že vztah mezi dlužníky a žalovaným byl založen spotřebitelskou smlouvou, je jednání o výši úroků z prodlení v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s ust. § 517 odst. 2 občanského zákoníku, proto je absolutně neplatné. Popřená částka odpovídá rozdílu mezi přihláškou uplatněným smluvním úrokem z prodlení a insolvenčním správcem uznaným zákonným úrokem z prodlení.

Žalovaný věřitel ve vyjádření k žalobě popěrný úkon žalujícího insolvenčního správce a tedy i nárok uplatněný insolvenčním správcem touto žalobou uznal.

Insolvenční soud tedy rozhodl podle ustanovení § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání, aniž by bylo třeba nařídit ve věci jednání.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalujícímu insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení za zastoupení advokátem ve výši 8.228,-Kč. Náklady sestávají ze 2 úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. (převzetí věci a sepis žaloby) a 2 paušálních náhrad po 300,-Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., obojí navýšeno o 21% DPH, když advokát žalobce je plátcem této daně.

Vzhledem k tomu, že žalující insolvenční správce, který je podle ust. § 11 odst. 2) písm. q) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění od placení soudního poplatku za žalobu osvobozen, měl ve věci úspěch, zavázal insolvenční soud k zaplacení soudního poplatku podle ust. § 2 odst. 3 citovaného zákona neúspěšného žalovaného. Soudní poplatek činí podle položky 13 písm. a) Sazebníku, který tvoří přílohu k citovanému zákonu, částku 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 30. srpna 2013 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová