42 ICm 1243/2013
Číslo jednací: 42 ICm 1243/2013-27 ( KSHK 42 INS 30260/2012 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY p ro u zná ní

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce JUDr. Ing. Tomáše Matouška, Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenčního správce dlužníka Milana Mizery, RČ: 750116/3241, byte m Palackého 81, 503 15 Nechanice, zastoupeného Mgr. Vladimírem Matysem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému GE Money Bank, a.s. se sídle m Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, IČ: 25672720, o popření vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Milanem Mizerou, RČ: 750116/3241 přiznaná mu vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou čj. 18 Ro 609/2007-22 ze dne 17.4.2007 činí na příslušenství toliko 11.852,54 Kč.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 6.800,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710, VS 4242124313 soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 3. dubna 2013 se domáhal žalující insolvenční správce vydání rozhodnutí, že pohledávka žalovaného za dlužníkem Milanem Mizerou, RČ: 750116/3241 přiznaná mu vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou čj. 18 Ro 609/2007-22 ze dne 17.4.2007 činí na příslušenství toliko 11.852,54 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení spolu s jistinou příslušenství pohledávky z titulu smluveného úroku z prodlení. Vzhledem k tomu, že vztah mezi dlužníkem a žalovaným byl založen spotřebitelskou smlouvou, je ujednání o výši úroků z prodlení v rozporu se zákonem, a to konkrétně v rozporu s ust. § 517 odst. 2 občanského zákoníku, proto je absolutně neplatné. Uznaná částka 11.852,54 Kč odpovídá zákonnému úroku z prodlení.

Žalovaný věřitel ve vyjádření k žalobě popěrný úkon žalujícího insolvenčního správce a tedy i nárok uplatněný insolvenčním správcem touto žalobou uznal.

Insolvenční soud tedy rozhodl podle ustanovení § 153a o.s.ř. rozsudkem pro uznání, aniž by bylo třeba nařídit ve věci jednání.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 142 odst. 1 o.s.ř.. Úspěšnému žalujícímu insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení za zastoupení advokátem ve výši 6.800,-Kč. Náklady sestávají ze 2 úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb. (převzetí věci a sepis žaloby) a ze 2 paušálních náhrad po 300,-Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Vzhledem k tomu, že žalující insolvenční správce, který je podle ust. § 11 odst. 2) písm. q) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění od placení soudního poplatku za žalobu osvobozen, měl ve věci úspěch, zavázal insolvenční soud k zaplacení soudního poplatku podle ust. § 2 odst. 3 citovaného zákona neúspěšného žalovaného. Soudní poplatek činí podle položky 13 písm. a) Sazebníku, který tvoří přílohu k citovanému zákonu, částku 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 30. srpna 2013 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová