42 ICm 1235/2010
Číslo jednací: 42 ICm 1235/2010-79 ( KSHK 42 INS 6308/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 61860069, se sídlem Jindřišská 24/941, 110 00 Praha 1, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem Velké nám. 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému JUDr. Janu Malému, se sídlem Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníků Františka Husáka, RČ: 500822/311 a Ludmily Husákové, RČ: 545918/1156, oba bytem 503 15 Hněvčeves 3, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové, o určení pohledávek ve výši 64.290,-Kč a 118.096,-Kč

takto:

I. Řízení o určení, že žalobce má za dlužníky Františkem Husákem, RČ: 500822/311 a Ludmilou Husákovou, RČ: 545918/1156, oba bytem 503 15 Hněvčeves 3, pohledávku ve výši 118.096,-Kč, se zastavuje.

II. Žaloba o určení, žalobce má za dlužníky Františkem Husákem, RČ: 500822/311 a Ludmilou Husákovou, RČ: 545918/1156, oba bytem 503 15 Hněvčeves 3, pohledávku ve výši 64.290,-Kč, se zamítá pro předčasnost.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 16.9.2010 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníky Františkem Husákem, RČ: 500822/311 a Ludmilou Husákovou, RČ: 545918/1156, oba bytem 503 15 Hněvčeves 3, pohledávku ve výši 64.290,-Kč a pohledávku ve výši 118.096,-Kč.

Před zahájením soudního jednání žalobce vzal žalobu o zjištění pohledávky ve výši 118.096,-Kč zpět. Na základě částečného zpětvzetí žaloby insolvenční soud rozhodl podle ust. § 96 o.s.ř. o částečném zastavení řízení, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí. Předmětem řízení tak zůstalo zjištění pohledávky ve výši 64.290,-Kč

Z přihlášky pohledávek žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalobce přihlásil přihláškou ze dne 30.6.2010 za dlužníkem Františkem Husákem pohledávku ve výši 118.096,-Kč z titulu nedoplatku na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100324804 ve výši 117.247,-Kč a na smluvních pokutách 849,-Kč. Při přezkumném jednání insolvenční správce popřel část nedoplatku na nominální hodnotě ve výši 64.290,-Kč

Dále žalobce přihlásil další přihláškou ze dne 30.6.2010 za dlužníkem Ludmilou Husákovou pohledávku ve výši 118.096,-Kč z titulu nedoplatku na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100324804 ve výši 117.247,-Kč a na smluvních pokutách 849,-Kč. Jednalo se tedy o shodnou pohledávku jako shora. Usnesením ze dne 20.3.2012 insolvenční soud pravomocně řízení o této pohledávce pro duplicitu zastavil.

Vrchní soud v Praze v rozhodnutí čj. 42 ICm 630/2010, 103 VSPH 67/2011-80, KSHK 42 INS 3359/2010 ze dne 22.8.2012 dospěl při posuzování nároků žalobce k závěru, že pokud věřitel jako důvod pohledávky označí nedoplatek na nominální hodnotě smlouvy o revolvingovém úvěru , trpí přihláška vadou, neboť tento důvod je nepřezkoumatelný. Nebylo tedy na místě pohledávku přezkoumat (a popřít ji), ale insolvenční správce měl postupem podle ust. § 188 odst. 2 IZ vyzvat věřitele k odstranění vad přihlášky.

Veden výše uvedeným právním názorem insolvenční soud žalobu o určení pohledávky ve výši 64.290,-Kč pro předčasnost zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že účastníci řízení se práva na náhradu nákladů řízení vzdali.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 27. září 2012 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa