42 ICm 1140/2012
Číslo jednací: 42 ICm 1140/2012 _ 25 (KSHK 42 INS 23139/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou V incidenčním sporu žalobce MULTIRENT a.s., IČ: 25304526 se sídlem Ptašínského 8, 612 00 Brno, zastoupeného Mgr. Jakubem Sigmundem, advokátem se sídlem Krkoškova 2, 613 00 Brno, proti žalovanému INKOS HK-TURNOV v.o.s., IČ: 28821955 se sídlem Boharynč 70, jako insolvenčnímu správci dlužníka Boženy Koblížkové, RČ: 446001/042, bytem 503 15 Kunčice 54, zastoupenemu JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátem se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, o určení pohledávky ve výši 32.763,5 5 Kč takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Boženou Koblížkovou, RČ: 446001/042, bytem 503 15 Kunčice 54, pohledávku ve výši 26.793,55 Kč.

II. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužnicí Boženou Koblížkovou, RČ: 446001/042, bytem 503 15 Kunčice 54, pohledávku ve výši 5.970,-Kč, se zamítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 17.4.2012 se žalobce domáhal vydání rozhodnuti, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužnicí Boženou Koblížkovou, RČ: 446001/042, bytem 503 15 Kunčice 54, pohledávky ve výši 32.7 63,55 Kč. Žalobu odůvodnil tím, že tyto pohledávky přihlásil do insolvenčního řízení, když částka 26.7 93,55 Kč představuje sjednanou smluvní pokutu (ve výši 0,15% z dlužné částky denně) a částka 5.97 0,-Kč náklady rozhodčího řízení. Při přezkumnem jednání byly co do důvodu a výše popřený insolvenčním správcem, proto byla podána podle poučení insolvenčního správce tato žaloba.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že pohledávku ve Výši 26.793,55 Kč z titulu smluvní pokuty dodatečně uznává. I nadále však trvá na popřeni pohledávky uplatněné z titulu nákladů rozhodčího řízení, když rozhodčí nález pokládá za nicotný V důsledku neplatně sjednané rozhodčí doložky.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení bylo zjištěno, že žalobce za dlužnici Boženou Kobližkovou přihlásil Výkonatelnou pohledávku ve Výši 43.904,73 Kč, a to podle rozhodčího nálezu sp. zn. M 1421/2010-Cha. PohledáVka sestává z nesplacené jistiny půjčky ve Výši 7.212,-Kč, ze smluvní pokuty 26.973,55 Kč, z úroku z prodlení ve Výši 3.929,18 Kč a z nákladů rozhodčího řízení ve Výši 5.970,-Kč.

Při přezkumne'm jednání dne 19.3.2012 popřel insolvenční správce část jistiny ve Výši 3.580,-Kč z důvodu zaplacení (tato popřená část pohledávky není předmětem incidenčního sporu), dále popřel smluvní pokutu a náklady rozhodčího řízení.

Přestože byly pohledávky uplatněný jako Výkonatelne, vyrozuměl insolvenční správce o Výsledku přezkumneho jednání Věřitele jako nositele nevykonatelne pohledávky s poučením o tom, jak má být podána žaloba o určení popřených pohledávek.

Vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 29.3.2012, žaloba byla podána Včas V 30 denní lhůtě od konání přezkumneho jednání.

S ohledem na skutečnost, že insolvenční správce V průběhu řízení pohledávku žalobce z titulu smluvní pokuty ve Výši 26.973,-Kč uznal, rozhodl insolvenční soud o tomto nároku podle uznání žalovaneho, jak je uvedeno V bodě I. Výroku, a dokazování bylo provedeno toliko za účelem ověření existence pohledávky žalobce z titulu nákladů rozhodčího řízení.

Rozhodčí nález rozhodce Mgr. Martina Charváta sp.zn. M 1421/2010-Cha ze dne 17.6.2010 byl vydán na základě rozhodčí doložky sjednané ve smlouVě o půjčce č. 0890452008 uzavřené mezi dlužnicí a žalobcem jako Věřitelem V tomto znění .' Veškeré spory z této smlouvy a vsouvislosti s ní budou projednány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností vrozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž s.r.o., IČ: 27688798. Vřízení bude postupováno ve smyslu ust. § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle rozhodčího řádu vydaného touto společností, a to v jeho znění učinném ke dni sjednání této rozhodčí doložky....

Platnost obdobně koncipovane rozhodčí doložky posuzoval Nejvyšší soud ČR vusnesení sp.zn. 23 Cdo 427/2012 ze dne 27.6.2012, zněhož lze pro účely tohoto řízení ocitovat pasáž z odůvodnění : Ze skutkových zjištění soudů, jimiž je dovolací soud vázán, veškeré spory ze smlouvy uzavřené mezi účastníky měly být rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízením jediným rozhodcem, jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců vedeném Společnosti pro rozhodčí řízení, a. s., identifikační číslo osoby 26421381, při její existenci, a to podle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, Organizačním a kancelářským řádem .

Právní otázky týkající se způsobu jmenování rozhodce ve vztahu k platnosti rozhodčí doložky, byly v judikatuře Nejvyššího soudu řešeny rozporně. K otázce způsobu jmenování rozhodce ve smyslu § 7 zákona o rozhodčím řízení a jeho dopadu na platnost rozhodčí doložky vyjádřil velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sjednocující právní závěr v usnesení ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, dostupném na www. nsoud. cz. V tomto usnesení Nejvyšší soud dovodil, že na rozdíl od ad hoc ustanovených rozhodců mohou stálé rozhodčí soudy vydávat svá vlastní pravidla (statuty a

řády), která mohou určit jak jmenování a počet rozhodců (rozhodci mohou být vybíráni ze seznamu), tak i způsob vedení řízení a též náklady rozhodčího řízení. Uvedená pravidla musí být publikována v Obchodním věstníku. Rozhodováno je pak podle zmíněných pravidel stálého rozhodčího soudu, platných v době zahájení rozhodčího řízení, přičemž nedohodnou-li se učastníci jinak, postupuje stálý rozhodčí soud podle těchto pravidel. Jestliže rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, ale v této souvislosti pouze odkazuje na rozhodčí řád vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem (a nikoliv pro neurčení rozhodce nebo způsobu, jak má být určen).

V posuzované rozhodčí doložce jsou způsob určení rozhodce a procesní praVidla pro rozhodčí řízení nastaveny technický totožně, proto lze rozhodčí doložku prohlásit za absolutně neplatnou se stejným odůvodněním, jako bylo přijato shora Nejvyšším soudem CR.

S ohledem na tento závěr bylo popřeni pohledávky žalobce, uplatněné V insolvenčním řízení ve Výši 5.970,-Kč z titulu nákladů rozhodčího řízení, důvodné a žaloba na určení této pohledávky byla zamítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto s přihlédnutím k ust. § 202 IZ. Žalobce měl ve sporu V podstatné části úspěch, nicméně podle uvedeného ustanovení nemá proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnuti je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu V Praze. V Hradci Králové dne 14. března 2013

JUDr. Jolana Maršiková,V.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová