42 ICm 1057/2015
č.j.: 42 ICm 1057/2015-42

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl dne 28.7.2015 samosoudcem JUDr. Ondřejem Ludvíkem v právní věci žalobkyně Lenka anonymizovano , anonymizovano , 382 01 Dolní Třebonín 101, zast. JUDr. Jaroslav Adam, advokát, Rooseveltova 37, 381 01 Český Krumlov, proti žalovanému Ing. Milan Jároš BA, IČ 02046105, Nádražní 189, 544 01 Trutnov, insolvenční správce Josefa anonymizovano , o vyloučení věci z majetkové podstaty, rozsudkem pro uznání, t a k t o :

I. Z majetkové podstaty dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , IČ 60637919, trvale bytem Dolní Třebonín 101, se vylučuje:

-spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na bytové jednotce č. 101/2, nacházející se v budově čp. 101, která stojí na pozemku označeném jako stavební parcela parc. č. 178 v k.ú. Dolní Třebonín, a tomu odpovídající 1/2 spoluvlastnického podílu ve výši 242/1175 na společných částech domu, a spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na jednotce (garáž) č. 101/5 nacházející se v budově čp. 101, která stojí na pozemku označeném jako stavební parc. č. 178 v k.ú. Dolní Třebonín, a tomu odpovídající 1/2 vlastnického podílu na společných částech domu 181/3525, vše evidováno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, na LV č. 399 pro obec a k.ú. Dolní Třebonín.

-spoluvlastnický podíl ve výši 907/7050 vzhledem k celku na budově čp. 101 v obci Dolní Třebonín, postavené na pozemku označeném jako stavební parcela č. parc. 178 v k.ú. Dolní Třebonín, který je evidován v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský

kraj, Katastrálním pracovištěm Český Krumlov, na LV č. 358 pro obec a k.ú. Dolní Třebonín.

-spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1402/40 nacházející se v k.ú. Dolní Třebonín, který je evidován Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Český Krumlov, na LV č. 413 pro obec a k.ú. Dolní Třebonín.

II. Žalovaný je povinen žalobkyni na náhradě nákladů soudního řízení částku 6.800,-Kč, k rukám právního zástupce žalobkyně, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala vyloučení shora označeného majetku z majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že žalovaný jako insolvenční správce dlužníka zahrnul předmětný majetek do majetkové podstaty, avšak vlastnické právo žalobkyně zahrnutí tohoto majetku do majetkové podstaty vylučuje, neboť na základě rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 6.8.2014, č.j. 9C 265/2010-551, který nabyl právní moci dne 23.9.2014, se stala žalobkyně výlučným vlastníkem shora uvedených nemovitostí.

Dne 17.2.2015 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn soupis majetkové podstaty, když žaloba byla doručena soudu dne 13.3.2015 a je žalobou včasnou, podanou ve lhůtě dle ust. § 225 odst. 2 IZ.

Žalovaný poté, co mu byla doručena žaloba, uznal nárok žalobkyně v plné výši.

Podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal uplatněný nárok žalobkyně v základě, i co do jeho výše, soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání.

O náhradě nákladů soudního řízení rozhodl soud ve smyslu ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ust. § 163 IZ, když plně procesně úspěšná žalobkyně má právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému žalovanému. Náklady řízení představují odměnu právního zástupce žalobkyně ve smyslu ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 13 vyhl. č. 177/1996 za 2 procesní úkony včetně příslušných režijních paušálů.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není odvolání přípustné. Odvolání lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existující skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení

k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 28. července 2015

JUDr. Ondřej Ludvík v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Kottová