421 Cm 868/2012
Číslo jednací: 421Cm 868/2012 _ 18 (KSHK 421Ns 18518/2011 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou V incidenčním sporu žalobce Ing. Ivo Schneiderky se sídlem Boharyně 70, 503 15 Boharyně, jako insolvenčního správce dlužníka Libuše Bažantové, RČ: 435908/062, bytem 544 75 Mostek 121, zastoupeného JUDr. Ivanou Velíškovou, advokátkou se sídlem, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, proti žalovanému ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, o popření pohledávky ve výši 12.240,-Kč takto:

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Libuší Bažantovou, RČ: 435908/062, bytem 544 75 Mostek 121, vykonatelnou pohledávku z titulu nákladů rozhodčího řízení ve výši 12.240,-Kč se zamitá, nebot k pohledávce se podle ust. § 198 odst. l IZ nepřihlíží.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 2.861,-Kč dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 28.3.2012 se domáhal žalobce vydání rozhodnuti, kterým by bylo určeno, že žalovaný nemá za dlužníkem Libuší Bažantovou, RČ: 435908/062, bytem 544 75 Mostek 121, vykonatelnou pohledávku z titulu nákladů rozhodčího řízení ve výši 12.240,-Kč, nebot předložený rozhodčí nález vydaný na základě neplatně sjednané rozhodčí doložký je nicotný.

Žalovaný ve vyjádření kžalobě uvedl, že vyrozuměnim ze dne 5.3.2012 byl insolvenčním správcem informován o tom, že pohledávka byla do seznamu přihlášených pohledávek zaevidována jako nevykonatelná a že při přezkumném jednání byla insolvenčním správcem popřena. Zároveň byl žalovaný vyzván k podání žaloby na určení popřené pohledávky. Protože žalovaný shledal popřeni pohledávky důvodným, žalobu nepodal.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Z přihlášky žalovaného do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnice Libuše Bažantové ze dne 19.1.2012 bylo zjištěno, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení pohledávky v celkové výši 22.010,44 Kč, a to jako pohledávky vykonatelné podle rozhodčího nálezu. Takto rovněž přihlásil i náklady rozhodčího řízení ve výši 12.240,-Kč.

Z protokolu o přezkumne'm jednání bylo zjištěno, že insolvenční správce zařadil pohledávky do seznamu jako nevykonatelná s odůvodněnim, že rozhodčí nález je nicotný, a co do důvodu a výše popřel pohledávku z titulu nákladů rozhodčího řízení ve výši 12.240,-Kč.

Z vyrozumění ze dne 5.3.2012 bylo zjištěno, že insolvenční správce o shora uvedeném postupu a výsledku přezkumného jednání žalovaného věřitele vyrozuměl a poučil jej o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky. Vyrozumění bylo žalovanému věřiteli doručeno dne 7.3.2012.

Protože přezkumné jednání proběhlo dne 27.2.2012 a vyrozumění o popřeni pohledávky bylo nositeli popřené pohledávky doručeno dne 7.3.2012, uplynula lhůta k podání žaloby na určení popřené pohledávky dnem 29. března 2012 (uplynutím 30 dnů od konání přezkumného jednání). Žaloba nositelem popřené pohledávky podána nebyla.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil insolvenční soud následující právní závěr:

Podle judikatury (např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.3.2011 sp.zn. KSUL 44 INS 4027/2010, 3 VSPH 1217/2010-P3-7) platí, že prvotní (předběžné) posouzení, zda nárok přihlášený insolvenčním věřitelem je vykonatelný či nikoli, přísluší insolvenčnímu správci, jenž svůj názor vyjádří tim, že v seznamu přihlášených pohledávek dle ustanovení § 189 odst. 1 IZ vyznačí, zda považuje pohledávku za vykonatelnou či nevykonatelnou, a že příslušného věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom písemně vyrozumí. Jestliže tedy insolvenční správce, maj e za to, že přihlášená pohledávka není vykonatelná, insolvenčního věřitele vyrozuměl podle § 197 odst. 2 IZ, měl věřitel jedinou možnost odvrátit případné následky předvídané v ustanovení § 185 IZ jedině tim, že by řádně a včas podal u insolvenčního soudu určovací žalobu.

Protože žalovanému věřiteli marně uplynula lhůta k podání žaloby na určení popřené pohledávky, kpohledávce se podle ust. § 198 odst. 1 IZ nepřihlíží. Proto bude usnesením podle § 185 IZ přihláška pohledávky ve výši 12.240,-Kč insolvenčním soudem odmítnuta.

Na základě výše uvedeného zjištění pak insolvenční soud žalobu insolvenčního správce zamítl pro nedostatek nale'havého právního zájmu na určení, že pohledávka neexistuje.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a žalovanému bylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení. Ty sestávaji z cestovne'ho k soudnímu jednání za použití osobního vozidla při celkem překonané vzdálenosti 492 km ve výši 2.861,-Kč (při paušální sazbě 3,60 Kč za ujetý km a náhradě pohonných hmot při průměrné spotřebě 6,071 nafty na 100 km při ceně 36,50 Kč za 1 litr nafty.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnuti je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplni-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnuti, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 14. března 2013

JUDr. Jolana Maršiková,v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Marie Bažantová