41 INS 25389/2014
r l ł I l l 1 esílateł; Krnmlw suud v Českych BudějovicíchPnhlášnnídumhliídlm ..-. ..4... ., Zátknvn nábřežl 2 :tá IllLa r d dá-. . nan: MMMT " 370 84 České Budéjnvlce mtnłeadmătnehpltasułe Hmmm mem u m, . .-. . nutEHHAnuvLAETHICH numu Typ . . UHLAnAT ' užívané !thránhyü

| :I:

*1

41 IMS 25359.'2014-5-23 usnesení ptMlămHHlJll

111

6*!'IIIB-E-' ľE-'IátStan íslava Žitküvä Husinauká 933 390 DZ Tábnr' Iăm a přijmení Huby. která :isiliu Manila

hmhyjürääsłüumltim

tvrij !Mt-ituáslllq dna

umwmmmm přemla

EHĚĚE .mqu EEE ..šumu 233.33." ... . ,.. . _ ........... ..., a .. .. i E... _ Em _ Ewa _ . ĚĚEE ĚEĚ m ...EE u.; a..an BEEqu m. .. g _. ._ .EEHEE na,... :3:33 Šoăääu :Ě EĚEHE . _ .r s x EE; ...i Euä :33.3% Häcšnääăä .EEEHE Ěämłau ._ !Ě :šumu EH.. .Eau ..u . .. r. 1 .. i ?mužů :Ewäľ a ::EĚHĚ :ĚEÉE .ŠEĚÉ.. .. :..Euuäăăzn Eau? :2:: :ĚEEÉ u.: HEEL u EEE.. :...:me ĚääaĚEEEn iw . .. .sea ::21%. :EĚ EEE...ĚEEE EEE EEE: mäa EE En :EE :m §53... .EwETE Ě...ch p ?EEE 253 _._ EäaE a HĚEEE .Eummăn u... Euä EEE# ::cement mu änmmăn H :ĚEHE .Hama ...Ěa a... a... __:. .E EE. ::EEE Eau uš :EE ..ů m: .Hmm ...EĚEEĚ u É:: .ăäšum w... Em: ME? WE: E m: EĚEĚ u? :u .u Fh w mů-HD5-bm-

EE: EEE sää EE EEE a.:me Esa m. äuEĚ z. EEE? EEG-H :3m EEE 5.5 .E EEÉĚEEÉEE EEE nana: ăĚEĚĚĚ ::EH . . m :äEH ..EE EĚEEE a.:me ?31% ..a Em.. má EEE H-

E Emmucmz má ..aümmnmn mz. ...1

Eoümämm m2. FĚĚHE Ešaä JN a__.m:_1:_ _ u m- _ ą___m. _ ... ._m _..: . _ Eagäšăšššäšš ž _________ _ _______ __________=_________=____=§__=________ ....... ........................ Eau... mm Dum ..2553 055...

._= nh... häüíąť: m ..hm wxmăxmn.: :DESE IU.. 2.51.5 DD ::Human i

?uv-...Ň Mam-Ecg

. .. . .m .m.Ea_ . au ..EE-..F EEEEE . ... .. . .. EEE EE EEE EE uHamann:-. . ...ě maš. z mm h .-q:EĚrhäum..._š...ă.hmmm mvmmuwwnmmunmhmm .::ĚĚ__Ě__: __Ěn_ muša +-. . F Ewuaäzäcücącmmm :EUĚGTUJM . ü%xmm0 .r Uzüm mxämhvm ._mwm_mmm. ... _ =5Ě=Ě_ĚĚĚ .. ..5:32 Ě O. Ů :5:: _._ . ::Eau .xxx ._ q E Š , EEE . Ě Ě.. na.: :EHHNĚFĚ-9 . _ năăw .HEEEm _ šla.. _. . . . ._ I . . .... . .. . Ě 33m .EE Ě. EM.: m Ěä: ?Eau Ěmrää au: o E En ?i z .Em a. šum ?wii _. .3.50. m . EE mnmf ao wăš ňűłůü

...Ě =_.-?Emuäăgă = EEEĚE E E EE. r u u. u. E vším..me naămäräu 2,ng 155111.-. . ...l1.i1!I-L|i.I.1 . 1--...a .. ..4; 1 _ -. .....-. .... u ru: .a ..4., _ 35. a ...? _ ...lp-...". ...u nana.. . ._ r ,u 2 __ ......-r... ...-r ......

.-I.. . u

. . Ě.. mänaă :Na Ě..111.111 . . .J x a ..-... ü..-. _ _ u ._ .. _ . a., .r-..H .-.. A . . . : . D EgmřmáăEĚEĚŠEEĚĚEĚ ...:.m M . . . a. _ ._ Ěnämmääšąmąší Euäľím;ŠEĚŠFEHEEĚĚ .-... .--, . _. ..U---.--. .nmw.... 1 Hamămułaäääă EEEÉĚEEŠESääłmwäšaž . . ÍEEĚEÉĚĚHĚEE :smă 5.273Emmaăăäšmacăä 53mm _.. .q _. ... .. ...J .1.-. ..... ....1. . a Šíma ämąma :Em: Ef Emmaămš EE Emmäăa :Emma ...mam-EE?? .-.-. U. §me ?53:35 EF :EEE ?ŠEŠÉHŠ ?EEE ..nm Emmšăănămšr .---. .. ._ . . .. ._--. Í š-3m Em_ §_.§. ă__ą= _ _ä§5_ ___ _=Ěăăă É. . u 1 . .. .-. w . - Ě Ěäma ăäă. ł 4:-1. EE;

...LI

:a mă ... 3.3.42. :EEHÉEm thüucu Ěqümř .EH-g Ěăs: ăăł 5:5 Ěäšä:: :m5: 155;:: ::SEM Éăsă: Em::EE m usamł GES. Ema 3355 ::EEE 35.5%: x náma.. 2:5 EEĚEE

a ămänš :. Emšăm :muäă Ěmăä: EE ?55:5 Eăma Ěă.-Ema?? Emmaăă Eăm;:mu Ernă: ăääă ÉĚŠEE ĚHĚE qäš

EE.: ?maš Emr thlümiilamłulídlm- .. nmiłmplsemnmuhyladndá . : dn: .................... ..'.' ...... .. matak Zátküvn nábřežl 2

3 ?0 B4 České Budéjuvice mini: adresät I'IEIJLI'IREIZÍÍEH = .--'-'

Krajäký soud v Českých Budějovicicň'

łplsemnusü Hufem du ünm -I HUČEHHA DD ULASTHICH RUKDU.... " ' Hł'łł'm míłllłllllHłliHllllłhlI||||H||l||||ł||||||M|||HHłlH *539ů1-5-2ü16-5# 41 IHE 253851'2014-5-23 usnasaní pt

" ľE5ätľBuhumil Žitak Kamanskűhu 112312? 390 !12 Táhnr

:Ema přijmení Huby, která :isilhl pm:

Í.-: hmmkteráaásimu mammaunujiphmutámásiltym

' !unlimkłeräłäiiłkupřemhmv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vuvvlvl v. l .vv Ivvv vvv v' lv lI-vvvv

41INS 25389/2014 B-23 usnesení LHŮTA pt, tisková skupina 33941-5/2016 Lhůta: 30.08.2016

U076 2016/05/24 09:51 :41 Mgr. Šimák anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71348026, ins. správce, ID: ŠIMÁK PAVE820410 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Šimák-Mgr. anonymizovano Šimák, Komenského 319/6, Písek, 397 01

ID DS: 6navz6x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.05.201611:19:09

Zprávu vypravil: Petra Tájková

Doručeno: 31.05.2016 15:11 :24

31.05.2016 11 :19:08 31.05.2016 11 :19:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 15:11:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.06.2016 10:07 Kontrolu provedl: Mačkalová Daniela

01.06.2016 01:25

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

41INS 25389/2014 B-23 usnesení LHŮTA v I Iv-vvl 'vv-UI l l vv vvvlv v'vv-vvvvvl v pt, tisková skupina 33941-512016

Lhůta: 30.08.2016

U076 2016/05/24 09:51:41 Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, právnická, ID: VOLKSBANK 1

Typ DS: P0

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 15800 Praha 5, CZ

ID DS: f94gyc6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

31.05.201611:19:11

31.05.201611:19:11

01.06.2016 03:00:13

02.06.2016 07:59 02.06.2016 00:29

Zprávu vypravil: Petra Tájková

Doručeno: 01.06.2016 03:00:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Mačkalová DanielaSpisová značka:4lľNS 25389/2014 Identifikace dotazuzllll4-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 09:17 Kontrolu provedlzíájková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjišťbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresátzžítková Stanislava, nar. T31 podnikajíc IDzžÍTKOVÁSTANO7OZ54 1 07.02.1954, IČ: 49031112, 1 FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Žítková, Stanislava, 07.02.1954, 49031112 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112RSpisová značka:411NS 25389/2014 Identifikace dotazuz33941-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 10:13 Kontrolu provedlzíájková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Šimák anonymizovano , nar. TYPľins. ID:Š1MÁK PAVE8204 anonymizovano , IČ: 71348026, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR 1D DS:6nav26x Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Šimák, rodné příjmení: Šimák, firma: anonymizovano Šimák-insolvenční správce IČ: 71348026

Adresa: Komenského 6/319, 39701 Písek, CZ anonymizovano

Adresát:Sberbank CZ, a.s., IČ: 25083325, TYPľprávnická ID:VOLKSBANK 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:f94gy06 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Volksbank CZ, a.s.

IČ: 25083325Adresa: Na Pankráci 129/1724, 14000 Praha 4, CZnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátzžítek anonymizovano , anonymizovano , ?34% fyzická 1D:ŽÍTEK BOHU280154 1 fyzická Hledáno v DS:typ: PO, Žítek, Bohu anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO Adresátzžítková Stanislava, nar. T31 podnikajíc IDzžÍTKOVÁSTAN070254 1 07 02.1954, IČ: 49031112, 1 FO podnikající FO Hledáno v DS:typ: PPO, Žítková, Stanislava, 07.02.1954, 49031112 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------Tisk KSJICCB Strana 1 z 1 AAM112R

KC.: 1) zašli: -Stanislava Žítková, Moskevská 2716, 390 05, Tabor-DS ( P-III) -IS-Mgr. anonymizovano Šimák, Komenského 319/6, 397 01 Písek-DS ( P-III) - anonymizovano Žítek, Komenského 1123/27, 390 02 Tabor _ DS ( P _ III) -zástvěř.-Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5-Jinonice-DS ( P

-III)

24 .května 2016 Bočková