41 INS 19241/2013
mammimnumu mi. ' u!) mm mu mu mu mu' !mnm 1m um um ml Illlll tm aut 5

Z 6 3 E 5-1 ů-1 I !(41 IN51EM1HŮ13-mnumiv3m 1.1 'I'iI i.. ..HF-.l . I '#7' mm i 'L-Umą-Jýwéáá" . * 5 Www 0.A/ ar. daň" 1l ą';łłfm_;h mnm-1mm .É á II H ____,

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

41INS 19241/2013 usnesení VS B-33 |h. 16/6, tisková skupina 26385-5/2016 LHŮTA Lhůta: 16.06.2016

1VSPH240315.doc 2016/05/11 09:34:18 Mgr. lng. Jandura anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64212009, ins. správce, ID: JANDURADALI710212 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jandura-Mgr. |nd. anonymizovano Jandura, Dlouhá 103/17, 50003 Hradec Králové, CZ ID DS: n4sjtga

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

19.05.2016 09:30:13

Pavlína Novotná 19.05.201611:19:34

Zprávu vypravil: Doručeno:

19.05.2016 09:30:10 19.05.2016 09:30:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 11:19:34 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.05.2016 07:22 Kontrolu provedl:

20.05.2016 01 :12

Komárková EvaSpisová značkaz4lľNS 19241/2013 Identifikace dotazuz26385-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 07:33 Kontrolu provedl: Novotná Pavlína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzMgr. Ing. Jandura anonymizovano , nar. TYPľins. IDzJANDURADALI7102 anonymizovano , IČ: 64212009, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:n4sjtga Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Jandura, firma: Mgr. lng. anonymizovano Jandura-Insolvenční správce IČ: 64212009 Adresa: Dlouhá /103, 50003 Hradec Králové, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů AdresátzDvořák anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzDVOŘÁK JAR0281263 1 fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Dvořák, Jaros anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08