41 INS 13721/2014
FEer

µ

I--__l-__'J I WWW mymumg 111111"leW!10101111111th![w

IMS 1311112014-WIIWS 5-42 A-

Th

_-

Í

.I' | I |

i-I i | I utělwä Lucia, nur. 1933

µăärafr? V řeka Í'Edrrňstl

u n-; a

...... 7 'TWMŮHLQZIDIL ' e-MH::! ' .JSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvlvvllvl ...v Ivvv "lv 'lv-vllvvvvv

41INS 13721/2014 usnesení VS B-42 A, tisková skupina 30545-5/2016 ASISTENT Lhůta:

2 VSPH 271-16 potvrzení z 2016/05/12 10:21 :39 Insolvency Project v.o.s, IČ: 28860993, ins. správce, ID: INSOLVE 6 Typ DS: P0

Insolvency Project v.o.s., Dukelská třída 15/16, 50002 Hradec Králové, CZ ID DS: f6iqbc3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporuąena. 20.05.2016 09:03:05

Pavlína Novotná 20.05.2016 09:15:45

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 09:03:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamľikem doručena.

20.05.2016 09:15:45 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívějąí datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

23.05.2016 07:14 Kontrolu provedl: Krumlovská Marie

21.05.2016 01:34Spisová značkaz4lµNS 13721/2014 Identifikace dotazu:30545-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 08:00 Kontrolu provedl: Novotná Pavlína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzµnsolvency Project v.o.s, IČ: Typµins. IDzµNSOLVE 6 28860993, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo 1D DS:f6iqb03 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Insolvency Project v.o.s. IČ: 28860993

Adresa: Dukelská třída 16/15, 50002 Hradec Králové, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjiątbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

Adresát:®aludová anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajío 1D:®ALUDOVLUC1200683 1 IC: 71960279, podnikající FO í FO Hledáno V DS:typ: PFO, ®aludová, Lu anonymizovano , 71960279 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1 AAM112R 218, PSČ 502 08