41 ICm 98/2012
Číslo jednací: 41 ICm 98/2012-17 KSPH 41 INS 13414/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, se sídlem 140 21 Praha 4, Budějovická 5, zastoupen: Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem Na Královně 862, 156 00 Praha 5, pro doručení U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10-Záběhlice, proti žalovanému: 1) Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník a 2) Mgr. Pavel UBR se sídlem 110 00 Praha 1, Senovážné nám. 24, insolvenční správce dlužníka Aleny Kolláro anonymizovano , bytem Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník, o určení pravosti pohledávky, pro uznání

takto :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 7.108,--Kč za dlužníkem Alenou Kollárov anonymizovano , bytem Husovo nám. 27, Rakovník, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 41 INS 13414/2011, je po právu.

II. Řízení směřující proti druhému žalovanému se zastavuje.

III. Ve vztahu žalobce a druhého žalovaného žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV. První žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení v částce 14.600,--Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že má za dlužníkem Alenou Kollárovou pohledávku v částce 7.108,--Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení z titulu pojistné smlouvy č. 4420538880 ze dne 03.07.2008, která byla uzavřena mezi žalobcem a dlužnicí Na dobu určitou do 01.08.2008. Pro neplacení předepsaného pojistného smlouva ke dni 14.12.2009 zanikla. Nárok byl žalobci přiznán elektronickým platebním rozkazem sp.zn. 7 EC 61/2011-20 ze dne 22.03.2011, která nabyl právní moci dne 21.04.2011. Při přezkumném jednání dne 07.12.2011 insolvenční správce nárok žalobce zcela uznal, dlužnice nárok zcela popřela. O popření pohledávky dlužnicí byl žalobce insolvenčním správcem vyrozuměn.

Před zahájením řízení ve věci samé vzal žalobce žalobu proti druhému žalovanému zcela zpět. Proti druhému žalovanému soud řízení podle ust. § 96 odst. 1, 3 o.s.ř. zastavil.

Usnesením ze dne 20.02.2012 soud vyzval žalovanou dlužnici k vyjádření k žalobě, která jí byla zároveň doručena, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byla žalovaná dlužnice poučena, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má zato, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalované dlužnici doručeno spolu se žalobou do vlastních rukou dne 27.02.2012.

Žalovaná dlužnice se k žalobě nevyjádřila.

Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal ( § 114b odst. 5 o.s.ř.).

V dané konkrétní věci soud uložil žalované usnesením, aby se vyjádřila ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které jí bylo spolu s žalobou doručeno do vlastních rukou dne 27.02.2012. Zároveň byla žalovaná v usnesení poučena, že v případě nevyjádření se, se má zato, že nárok žalobce uznává. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dnem 28.03.2012.

Žalovaná na výzvu soudu nereagovala.

S marným uplynutím lhůty, kterou soud stanovil žalovanému pro písemné vyjádření ve věci, ust.§ 114b odst.5 o.s.ř. spojuje-fikci, že nárok, který byl proti němu uplatněn v žalobě, zcela uznává. Na základě fikce uznání nároku pak soud rozhodne v neprospěch žalovaného rozsudkem pro uznání (ust. § 153a odst. 3 o.s.ř.), neboť její účinky nelze vyvrátit a nezanikají ani uplynutím času; na tom, že nastala fikce uznání nároku uplatněného žalobou.

Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení ve vztahu k první žalované bylo rozhodnuto dle § 142 odst.1 o.s.ř., kdy v řízení úspěšnému žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení, které jsou tvořeny soudním poplatkem v částce 5.000,--Kč, náklady právního zastoupení dle ust.§ 8 vyhl.č. 484/2000 Sb. v částce 9.000,-Kč a dva režijní paušály po 300,--Kč dle vyhl.č. 177/1996 Sb. Osvědčení plátce daně z přidané hodnoty žalobce nepředložil, proto mu tato daň nebyla soudem přiznána. O nákladech řízení ve vztahu žalobce a druhého žalovaného bylo rozhodnuto podle ust.§ 146 odst.2 o.s.ř., jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode ne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání (ust. § 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.) Proti výroku II. o nákladech řízení lze podat odvolání do 15ti dnů k vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 25. dubna 2012

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: K. Ondráková