41 ICm 979/2017
Číslo jednací: 41 ICm 979/2017-17 ( KSHK 41 INS 20827/2016 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobkyně: Insolvency Project v.o.s. sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové jako insolvenční správkyně dlužníků Helmuta Žemličky a Marie Žemličkové oba bytem Na Sídlišti 929, Světlá nad Sázavou, zastoupené advokátem JUDr. Milanem Novákem sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové proti žalované: Serraghis Loan Management Ltd, IČ 257931, sídlem Afentrikas 4, Afentrika Court, Off.02 4, 6018 Larnaca, Kypr zastoupené Milanem Lukešem bytem Celetná 988/38, 110 00 Praha 1 o určení pohledávek v insolvenčním řízení rozsudkem pro uznání,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 20827/2016 dlužníků Helmuta Žemličky a Marie Žemličkové, činí na příslušenství částku 31 159,34 Kč.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 8 228 Kč do 15 dnů od právní moci rozsudku. isir.justi ce.cz Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 10. 2. 2017 se žalobkyně domáhala určení shora uvedené pohledávky žalované uplatněné v insolvenčním řízení dlužníků Helmuta Žemličky a Marie Žemličkové vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 20827/2016. Usnesením vydaným podle ust. § 114b o. s. ř. dne 2. 3. 2017, vyzval soud žalovanou, aby se k podané žalobě v 30 denní lhůtě vyjádřila s poučením o tom, že pokud se v dané lhůtě k žalobě nevyjádří, bude mít soud za to, že žalobou uplatňovaný nárok uznává. Toto usnesení bylo dne 13. 11. 2017 doručeno zmocněnci žalované, který na ně dodnes nikterak nereagoval. Soud žalobě, jejímž předmětem je určení pohledávky v insolvenčním řízení, v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o. s. ř.). O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když úspěšná žalobkyně byla v řízení zastoupena advokátem. V souladu s ust. § 9 odst. 4/c advokátního tarifu mu byla přiznána odměna za dva úkony právní pomoci po 3 100 Kč + 2 x 300 Kč paušální náhrady plus 21% DPH ve výši 1 428 Kč. Celkem tedy 8 228 Kč.

Poučení:

Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Hradec Králové dne 6. února 2018

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Komárková