41 ICm 976/2011
Jednací číslo: 41 ICm 976/2011-87 KSPH 41 INS 10743/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Mgr. Štěpán Kratěna, se sídlem Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka A-Lhota, s.r.o., sídlem Ke Kapličce 469, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 27373738, proti žalovanému: GALLORANTE, a.s., se sídlem Ke Kapličce 635, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 28217934, zastoupen: Mgr. MUDr. Zdeňkem Kubicou, advokátem, se sídlem Revoluční 1, 110 00 Praha 1, o určení pořadí pohledávky

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá k určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka A-Lhota s.r.o., se sídlem Dolní Břežany, Ke Kapličce 469, u Krajského soud v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 10743/2010, pohledávku v celkové výši 545.185,93 Kč zajištěnou majetkem dlužníka sepsaného v soupisu majetkové podstaty a to: budova č.p. 454-objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. St. 550, pozemku-stavební parcela parc. č. St. 550-zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-pozemková parcela parc. č. St. 246/6-ostatní plocha, ostatní komunikace, budova č.p. 490-rodinný dům na pozemku parc. č. St. 657- stavební parcela parc. č. St. 657-zastavěná plocha a nádvoří, pozemku- pozemková parcela parc. č. St. 241/87-zahrada, vše v k.ú. a obci Dolní Břežany, zapsáno na LV č. 2065 u katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, katastrální pracoviště Praha-západ, se zamítá pro předčastnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka A-Lhota s.r.o., se sídlem Dolní Břežany, Ke Kapličce 469, u Krajského soud v Praze pod sp. zn. KSPH 41 INS 10743/2010, pohledávku v celkové výši 545.185,93 Kč zajištěnou majetkem dlužníka sepsaného v soupisu majetkové podstaty a to: budova č.p. 454-objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. St. 550, pozemku-stavební parcela parc. č. St. 550-zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-pozemková parcela parc. č. St. 246/6 -ostatní plocha, ostatní komunikace, budova č.p. 490-rodinný dům na pozemku parc. č. St. 657-stavební parcela parc. č. St. 657-zastavěná plocha a nádvoří, pozemku-pozemková parcela parc. č. St. 241/87-zahrada, vše v k.ú. a obci Dolní Břežany, zapsáno na LV č. 2065 u katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, katastrální pracoviště Praha-západ.

Uvedl, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové částce 545.185,93 Kč, z titulu smlouvy o půjčce, kterou dlužník uzavřel dne 27.04.2006 s Vladimírem Vasilievem. Přihlášenou pohledávku představuje jistina v částce 310.000,--Kč a příslušenství v částce 235.185,93 Kč. Pohledávka byla na žalovaného postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28.04.2010. Pohledávka byla uplatněna jako vykonatelná na základě rozhodčího nálezu č.j. 0107/2010-6 ze dne 21.07.2010, rozhodce Petra Sýkory. Pohledávka je zajištěna nemovitostmi dlužníka, na základě zástavní smlouvy ze dne 05.01.2010, která byla vložena do katastru nemovitostí. Při přezkumném jednání byla pohledávka zjištěna v částce 545.185,93 Kč, popřena co do zajištění. Podle žalobce nemohlo zástavní právo k nemovitostem platně vzniknout, neboť uzavřením zástavní smlouvy dlužník dodatečně poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku ve prospěch osoby, která je osobou blízkou ke statutárnímu orgánu dlužníka, kterým ke dni jejího uzavření tj. 05.01.2010 byl Vladimir Vasiliev, tj. osoba blízká původnímu věřiteli. Uzavřením zástavní smlouvy rovněž došlo ke zkrácení ostatních věřitelů dlužníka. Odpůrčí žaloba v dané věci podána nebyla, neboť zřízením zástavního práva k nemovitostem ke zmenšení majetkové podstaty nedošlo.

Žalovaný uvedl, že přihlášená pohledávka vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.04.2006, ve znění dodatku č. I. ze dne 3012.2008 a dodatku č. II. ze dne 30.12.2009, kterou uzavřel dlužníka s původním věřitelem Vladimírem Vasilievem. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 28.04.2010 byla pohledávka ze smlouvy o půjčce postoupena na žalovaného. Pohledávka ze smlouvy o půjčce byla zajištěna zástavní smlouvou ze dne 05.01.2010, kterou uzavřel dlužníka jako zástavce a Vladimir Vasiliev jako zástavní věřitel , smlouvy byla vložena do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 13.05.2010. žalovanému tak vznikl nárok na oddělené uspokojení zajištěné pohledávky. Zástavní právo nebylo zřízeno s úmyslem zkrátit ostatní věřitele, a bylo zřízeno se souhlasem jediného společníka dlužníka v působnosti valné hromady, za podmínek obvyklých v obchodním styku. Žaloba o neúčinnost zástavní smlouvy podána insolvenčním správcem nebyla.

V posuzované věci dospěl soud k následujícím závěrům. Žaloba byla podána včas ( pohledávka přezkoumána při přezkumném jednání dne 01.04.2011, žaloba byla podána dne 21.04.2011, insolvenčním správcem.

V souzeném případě byla popřena vykonatelná pohledávka co do pořadí, kdy popření pořadí zajištěné pohledávky nemůže být předmětem vykonatelného titulu, v případě popření pohledávky insolvenčním správcem co do pořadí se jedná o žalobu podle ust.§ 198 IZ. Při přezkumném jednání insolvenční správce přihlášenou pohledávku co do výše a vykonatelnosti nepopřel.

Podle ust.§ 174 IZ přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci ( odst.1). Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá ( odst.2).

Z uvedeného ustanovení se tradičně dovozuje, že věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní zákonné ustanovení. Požadavek, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuje.

Podle § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 IZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji popře (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008 sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16 publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 13/2009).

V daném případě byla při přezkumném jednání přezkoumána i pohledávka, jejíž přihláška vykazuje vady, soudu proto nezbývá v tzv. incidenčním sporu o pořadí pohledávky, zjistí-li že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící řádnému přezkumu, aby žalobu pro předčasnost zamítnul. Z provedených důkazů přihláškou pohledávky žalovaného věřitele evidovanou pod poř.č. P-8 ze dne 02.03.2011 ( soudu doručena 08.03.2011) soud zjistil, že jako důvod vzniku -jistiny ve výši 310.000,--Kč je uvedena smluvní pokuta ze smlouvy o půjčce, kdy pohledávka byla přiznána vykonatelným rozhodčím nálezem č.j. 0107/2010-6, jako příslušenství této pohledávky byl označen úrok z prodlení v částce 26.332,19 Kč a smluvní úrok 208.853,--Kč do 06.02.2011. Pohledávky byla přihlášena jako pohledávka vykonatelná dle rozhodčího nálezu č.j. 0107/2010-6 a zajištěná zástavní smlouvou k nemovitostem ze dne 05.01.2010 uzavřenou mezi dlužníkem s původním věřitelem. Přílohou přihlášky je smlouvy o půjčce ze dne 27.04.2006 ve znění Dodatků č. I. a č.II, smlouva o postoupení pohledávek ze dne 28.04.2010, rozhodčí nález č.j. 0107/2010-6. Žalobce při přezkumném jednání jak vyplývá ze zápisu z přezkumného jednání ze dne 01.04.2011 popřel pohledávku žalovaného co do zajištění pro nepředložení zástavní smlouvy. Ta byla věřitelem při přezkumném jednání žalobci předložena, a to aniž byl k tomu žalobcem vyzván. Soud nemá důvod se odchýlit od právního názoru vysloveného Vrchním soudem v Praze v jeho rozhodnutí ze dne 26.09.2012, sp.zn. 103 VSPH 168/2011, že taková to přihláška vykazuje vady. Má za to, že žalovaným v přihlášce uváděné skutečnosti o důvodech vzniku pohledávky nejsou dostatečně určité, neboť samotná přihláška má charakter žaloby, jímž se uplatňuje právo, a proto musí obsahovat úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž žalobce pohledávku dovozuje. Pouhý odkaz na zástavní smlouvu, aniž by jí žalovaný k přihlášce doložil, absenci těchto tvrzení nahradit nemůže.

Nelze než konstatovat, že žalovaný nevylíčil dostatečně rozhodné skutečnosti o uplatněné pohledávce, a učinil tak až ve vyjádření k žalobě. Žalobce sice doplnil přihlášku své pohledávky o předmětnou zástavní smlouvu k nemovitostem (byť se tak stalo v den konání přezkumného jednání), neodstranil tím však nedostatky vylíčení vzniku sporné pohledávky v přihlášce. Za této situace nebylo možné pro tyto vady žalobcovu přihlášku projednat a bylo na žalovaném, aby postupem podle § 188 IZ vyzval žalobce k doplnění či opravě přihlášky, neboť jedině za předpokladu doplnění přihlášky lze provést jejich přezkoumání a k žalobě věřitele popřené pohledávky zjistit, zda v ní uplatňuje skutečnosti, již uvedl jako důvod pohledávky do skončení přezkumného jednání (§ 198 odst. 2 IZ).

V důsledku výše uvedeného soudu nezbylo, než žalobu pro předčasnost zamítnout a bude na žalobci, aby postupoval podle ust.§ 188 IZ a vyzval žalovaného k doplnění či opravě přihlášky a poté přikročil k jejímu novému přezkumu, popř. předložil soudu k postupu podle § 185 IZ, nebude-li přihláška řádně doplněna. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 1. března 2013

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská