41 ICm 943/2015
Číslo jednací: 41 ICm 943/2015-59 (KSHK 41 INS 959/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce: Jana Dlauhoweského, r. č. 730701/3230, bytem Zábrodí 120, Červený Kostelec, PSČ 549 41, zastoupeného: Mgr. Vladislavem Ježkem, advokátem, sídlem v Náchodě, Kamenice 155, PSČ 547 01, proti žalované: Ing. Haně Slavíkové, jako insolvenčnímu správci dlužníka Stanislava Hložka r. č. 580118/1233, sídlem v Turnově, Skálova 466, PSČ 511 01, zastoupené: JUDr. Vratislavem Slavíkem, advokátem, sídlem tamtéž, o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá vyloučení směnek výstavce Ing. Romana Laina a to směnky vlastní ze dne 24. 5. 2006 na částku 3.800.000 Kč, směnky vlastní ze dne 31. 5. 2006 na částku 3.700.000 Kč a směnky vlastní ze dne 15. 6. 2006 na částku 2.400.000 Kč z majetkové podstaty dlužníka Stanislava Hložka v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 959/2014, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 13.130 Kč k rukám jeho advokáta JUDr. Vratislava Slavíka do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 6. 3. 2015 se žalobce domáhal vyloučení shora označených směnek z majetkové podstaty dlužníka. Uvedl, že tyto směnky byly sepsány do majetkové podstaty dlužníka Stanislava Hložka bezdůvodně, když žalobce tyto směnky převzal a nabyl práv od původního vlastníka. Poukázal dále na to, že žalobce podal návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, který byl pod sp. zn. 38 Cm 19/2014 zdejším soudem vydán. isir.justi ce.cz

V tomto řízení žalobce po námitkách proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu uvedl, že se jedná o neplatné směnky, vzal návrh na vydání směnečného platebního rozkazu zpět a podal trestní oznámení na Stanislava Hložka. Vlastnické právo ke směnkám nabyl žalobce rubopisem i fakticky dne 6. 1. 2014. K důkazu navrhl potvrzení o předání směnek při jednání.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že není aktivně v tomto řízení legitimován a poukázal na to, že žalobce neunesl v řízení své důkazní břemeno. Sám nenavrhoval provedení žádných důkazů.

Soud vycházel z toho, co účastníci v průběhu řízení uvedli a rovněž z poznatků ze své úřední činnosti.

Z obsahu spisu sp. zn. KSHK 41 INS 959/2014 insolvenčního řízení vedeného na majetek Stanislava Hložka je soudu známo (§ 121 o. s. ř.), že byl zjištěn úpadek dlužníka Stanislava Hložka, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaná byla ustanovena insolvenčním správcem. Do soupisu pak ke dni 23. 5. 2014 sepsala předmětné směnky.

Z obsahu spisu sp. zn. 38 Cm 19/2014 vedeného před zdejším soudem je soudu známo, že zde žalobce navrhl vydání směnečného platebního rozkazu proti žalovanému Ing. Romanu Lainovi. Pravomocným usnesením čj. 38 Cm 19/2014-23 ze dne 13. 3. 2014 bylo rozhodnuto o zrušení vydaného směnečného platebního rozkazu a řízení bylo zastaveno.

Ve věci samé žalobce svá tvrzení doplnil při ústním jednání o sdělení, že v trestním řízení vedeném před Okresním soudem v Hradci Králové sp. zn. 5T 141/2015 byl již soudu předložen znalecký posudek Kriminalistického ústavu ohledně pravosti směnek, s tím, že tyto směnky nejsou pravé. Žalobce soudu nepředložil žádné důkazní návrhy ke svým tvrzením a to ani v žalobě uváděné potvrzení, ač byl soudem poučen o důkazní povinnosti.

Za zjištěné má soud tedy pouze to, že v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 959/2014 byl zjištěn úpadek dlužníka Stanislava Hložka, povoleno řešení úpadku oddlužením a žalovaná byla ustanovena insolvenčním správcem. Do soupisu pak ke dni 23. 5. 2014 sepsala předmětné směnky.

Spor o vyloučení věci z majetkové podstaty je incidenčním sporem, v němž osoba tvrdící, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo, že tu je jiný důvod, pro který neměl být majetek do soupisu zahrnut (§ 159 odst. 1 písm. d/ a § 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, dále též IZ ).

Podle ust. § 79 odst. 1, § 101 odst. 1 a 120 odst. 1 o. s. ř. je žalobce povinen též navrhnout soudu důkazy k prokázání svých tvrzení. Jelikož žalobce soudu provedení takových důkazů-jež by prokazovaly jeho žalobní nárok-ani po poučení ze strany soudu nepředložil, soud podanou žalobu zamítl.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o. s. ř., žalovaná byla zastoupena advokátem a byla ve věci plně úspěšná a má tak právo na náhradu řízení za právní zastoupení advokátem dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění, za 3 úkony právní služby po 3.100 Kč plus režijní paušál 3 x 300 Kč. Dále cestovné k dvěma jednáním v Hradci Králové z Turnova a Lomnice nad Popelkou osobním automobilem ve výši 990 Kč plus 740 Kč (§ 13 odst. 1 AT) a rovněž náhrada za promeškaný čas 2 x 600 Kč (§ 14 odst. 1 AT); celkem tedy 13.130 Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. v Hradci Králové dne 4. listopadu 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková