41 ICm 861/2011
Číslo jednací: 41 ICm 861/2011-40 ( KSHK 41 INS 15303/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce PROFI CREDIT Czech a.s., IČ 61860069, sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, zastoupeného JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03, proti žalovanému JUDr. Janu Malému, jako insolvenčnímu správci úpadce Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem v Hradci Králové, třída Edvarda Beneše 1747/1, sídlo správce v Hradci Králové, Resslova 1253, PSČ 500 03, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem sídlem v Hradci Králové, Resslova 1253, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že část pohledávky č. 1 žalobce za dlužníkem Lenkou anonymizovano ve výši 47 324,--Kč a část pohledávky č. 2 žalobce za dlužníkem Lenkou anonymizovano ve výši 61 820,--Kč, které byly na přezkumném jednání popřeny, byly do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 41 INS 15303/2010 přihlášeny po právu, se z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 11 520,--Kč náhradu nákladů řízení, k rukám jeho advokáta JUDr. Milana Jelínka, do tří od právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 7. 4. 2011 se žalobce domáhal určení své pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení proti dlužníkovi Lence anonymizovano ve výši 47 324,-Kč a 61 820,-Kč s tím, že právním důvodem 1. pohledávky je nedoplatek na nominální hodnotě úvěru z titulu smlouvy o revolvingového úvěruč. 91000249226 ve výši 67 983,--Kč a částka 54 254,--Kč na smluvních pokutách z téže smlouvy. Právním důvodem 2. pohledávky je nedoplatek na nominální hodnotě úvěru z titulu smlouvy o revolvingového úvěru č. 9100029388 ve výši 62 000,--Kč a částka 37 840,--Kč na smluvních pokutách z téže smlouvy.

Žalovaný při přezkumném jednání uznal 1. pohledávku žalobce ve výši 22 281,--Kč a popřel ve výši 99 956,--Kč; 2. pohledávku žalobce uznal ve výši 2 020,--Kč a popřel ve výši 97 820,--Kč. Vyrozumění žalovaného o popření pohledávek bylo žalobci doručeno dne 29.3. 2011. V žalobě se dále uvádí, že poskytnutý úvěr činil v případě prvé smlouvy 105 264,--Kč, přičemž 40 000,--Kč bylo poskytnuto dlužníkovi a 65 264,--Kč je smluvní odměnou; v případě druhé smlouvy činil poskytnutý úvěr 72 000,--Kč , přičemž 34 100,--Kč bylo poskytnuto dlužníkovi a 36 000,--Kč je smluvní odměnou. Dále byl-z titulu druhé smlouvy-poskytnut dlužníkovi opakovaně úvěr 2x vždy po 48 000,--Kč se smluvní odměnou 22 560,--Kč a skutečně vyplacená částka činila vždy 25 440,--Kč. Prvý úvěr měl dlužník splatit 48 splátkami měsíčně po 2 193,--Kč a uhradil pouze 17 splátek ve sjednané výši. Druhý úvěr měl dlužník splatit 36 měsíčními splátkami po 2 000,--Kč, po poskytnutí opakovaného úvěru mělo být splátek celkem 86, dlužník uhradil 55 splátek po 2 tis. Kč. Smluvní odměnu uvádí žalobce jako jediné příslušenství jistiny a je úrokem ve formě předem stanovené částky. Výši smluvní odměny zdůvodňuje žalobce rizikovostí úvěrů a též tím, že úvěr není nikterak zajištěn. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Když důvody zamítnutí shledává především ve výši příslušenství, jelikož skutečně vyplacená částka dlužníkovi činila u 1. smlouvy 40 000,--Kč a v případě 2. smlouvy celkem 84 980,--Kč. Žalovaný má za to, že žalobci náleží pouze odměna ve výši jedné třetiny požadované smluvní odměny. Z toho žalovaný vycházel při posuzování pohledávky při přezkumném jednání, kde rovněž popřel požadovanou smluvní pokutu v celé výši. Ke zjištění skutkového stavu provedl soud níže citované důkazy a vycházel i z přednesů účastníků. Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení se podává, že žalobce přihlásil pohledávku č. 1 ve výši 122 237,--Kč, jako nevykonatelnou a nezajištěnou z titulu nedoplatku na zesplatněné jistině ze smlouvy o úvěru č. 9100249226 ve výši 67 983,--Kč a 54 254,--Kč na smluvních pokutách. Dále žalobce přihlásil pohledávku č. 2 ve výši 99 840,--Kč, jako nevykonatelnou a nezajištěnou z titulu nedoplatku na zesplatněné jistině ze smlouvy o úvěru č. 9100029388 ve výši 62 000,--Kč a 37 840,--Kč na smluvních pokutách. Pohledávku na smluvní odměně , která je příslušenstvím jistiny, žalobce do insolvenčního řízení nepřihlásil. Z protokolu z přezkumného jednání z 23. 3. 2011 se podává, že pohledávku č. 1 popřel žalovaný ve výši 22 281,--Kč a uznal 99 956,--Kč, v této výši byla pohledávka zjištěna. Pohledávku č. 2 popřel žalovaný ve výši 97 820,--Kč a uznal 2 020,--Kč, v této výši byla pohledávka zjištěna Z vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky zaslaného dne 23. 3. 2011 žalobci se podává, že žalovaný žalobce o popření pohledávek řádně vyrozuměl. Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100249226 ze dne 9.12. 2008 uzavřené mezi žalobcem, jako věřitelem a Lenkou anonymizovano , jako dlužníkem, se podává, že na jejím základě-její součástí jsou všeobecné smluvní podmínky-bylo dlužníkovi vyplaceno 40 000,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru činila 65 264,--Kč, maximální výše úvěru činila 105 264,--Kč při RPSN 78,45 %. Dlužník měl v průběhu 48 měsíců, splácet vždy 25. dne v měsíci 2 139,--Kč. V čl. 13.1. smluvních podmínek byly sjednány sankce za prodlení s placením splátek po 15 a 30 dnech po lhůtě splatnosti ve výši 8, resp. 13% z dlužné splátky. V čl. 13.4. pak smluvní pokuta ve výši 50% maximální výše úvěru pro případ prodlení dvou splátek či delším než 35 dnů, či jiného peněžitého závazku klienta, či zjištění nepravdivého prohlášení klienta. V čl. 4. smluvních podmínek bylo sjednáno opakované poskytnutí úvěru automaticky (revolving) při splnění zde uvedených podmínek. Z výpisů z bankovního účtu žalobce z 23. 12. 2008 bylo zjištěno, že bylo dlužníkovi poskytnuto dle shora cit. smlouvy 40 000,--Kč. Z oznámení žalobce z 29. 11. 2010-a z faktury téhož data-se podává, že byl dlužník vyzván k úhradě pohledávky ve výši 122 237,--Kč. Z toho činí zbývající dlužné splátky 67 983,--Kč, neuhrazené penalizační faktury 1 622,--Kč a smluvní pokuta ve výši 50% z výše úvěru/půjčky 52 632,--Kč. Z karty klienta datované 25. 2. 2011 bylo zjištěno, že dlužník na tento úvěr uhradil žalobci v 18 splátkách po 2 193,--Kč celkem 39 474,--Kč (z plánovaných 51 splátek). Splátky až na splátku č. 14 uhradil s prodlením kratším než 30 dnů. Ze shora uvedeného má soud za prokázáno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení jistinu pohledávky č. 1 se smluvní pokutou a požadoval zjištění pohledávky ve výši 122 237,--Kč. Z předložených listin však vyplývá, že výše jistiny pohledávky činila 40 000,--Kč smluvní pokuty dle č. 13.1 podmínek 1 622,--Kč, podle čl. 13.4 pak smluvní pokuta pak 52 632,--Kč. Dlužník uhradil žalobci ve splátkách celkem 39 474,--Kč, z toho je patrno, že dlužník na jistině zůstal dlužen 526,--Kč a 1 622,--Kč smluvní pokuty dle čl. 13.1. podmínek. Ze smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100029388 ze dne 5.10. 2005 uzavřené mezi žalobcem, jako věřitelem a Lenkou anonymizovano , jako spoludlužníkem, se podává, že na jejím základě-její součástí jsou všeobecné smluvní podmínky-bylo dlužníkovi vyplaceno 36 000,-Kč, smluvní odměna za poskytnutí úvěru činila 36 000,--Kč, maximální výše úvěru činila 72 000,--Kč při RPSN 74,90 %. Dlužník měl v průběhu 36 měsíců, splácet vždy 22. dne v měsíci 2 000,--Kč. V čl. 13.1. smluvních podmínek byly sjednány sankce za prodlení s placením splátek po 15 a 30 dnech po lhůtě splatnosti ve výši 8, resp. 13% z dlužné splátky. V čl. 13.4. pak smluvní pokuta ve výši 50% maximální výše úvěru pro případ prodlení dvou splátek či delším než 35 dnů, či jiného peněžitého závazku klienta, či zjištění nepravdivého prohlášení klienta. V čl. 4. smluvních podmínek bylo sjednáno opakované poskytnutí úvěru automaticky (revolving) při splnění zde uvedených podmínek.

Z výpisů z bankovního účtu žalobce z 5. 10. 2005 a 5. 10. 2007 a 21.1. 2010 bylo zjištěno, že bylo dlužníkovi poskytnuto dle shora cit. smlouvy 84 980,--Kč. Z oznámení žalobce z 23. 1. 2011-a z faktury téhož data-se podává, že byl dlužník vyzván k úhradě pohledávky ve výši 99 840,--Kč. Z toho činí zbývající dlužné splátky 62 000,--Kč, neuhrazené penalizační faktury 1 840,--Kč a smluvní pokuta ve výši 50% z výše úvěru/půjčky 36 000,--Kč. Z karty klienta datované 25. 2. 2011 bylo zjištěno, že dlužník na tento úvěr uhradil žalobci v 55 splátkách po 2 000,--Kč celkem 110 000,--Kč (z plánovaných 91 splátek). Splátky až na splátku č. 1 a 22 uhradil s prodlením kratším než 30 dnů. Ze shora uvedeného má soud za prokázáno, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení jistinu pohledávky č. 2 se smluvní pokutou a požadoval zjištění pohledávky ve výši 99 840,--Kč. Z předložených listin však vyplývá, že výše jistiny pohledávky činila 84 980,--Kč smluvní pokuty dle č. 13.1 podmínek 1 840,--Kč, podle čl. 13.4 pak smluvní pokuta pak 36 000,--Kč. Dlužník uhradil žalobci ve splátkách celkem 110 000,--Kč. Pokud jde o sankci dle čl. 13.4. pak se jedná o ujednání k újmě spotřebitele působící značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran (§ 56 odst. 1 obč. zákoníku), jelikož v daném případě, kdy bylo dlužníkovi vyplaceno 40 000 Kč (na základě 1. smlouvy), resp. 84 980,--Kč (na základě 2. smlouvy) a sankce činí 52 632,--Kč, resp. 36 000,--Kč, tedy vyšší částka než dlužník obdržel. Soud má proto toto ujednání za neplatné pro rozpor s dobrými mravy (§ 39 obč. zákoníku), opíraje se přitom o usnesení VS Praha sp. zn. 103 VSPH 84/2011 z 7. 9. 2011.

Podle ust. § 174 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále též jen IZ ), musí věřitel v přihlášce uvést důvod přihlašované pohledávky. V žalobě na určení popřené pohledávky se pak musí dovolávat důvodu v přihlášce uvedeného (§ 198 odst. 2 téhož zákona). V projednávaném případě označil žalobce jako důvod pohledávky nedoplatek na nominální hodnotě úvěru a smluvní pokutu. Z provedených důkazů vyplývá, že jistina pohledávky č. 1 činila 40 000,--Kč a dlužník uhradil 39 474,--Kč, zbývalo mu tedy 526,--Kč plus 1 622,--Kč smluvních pokut dle čl. 13.1 smluvních podmínek. Při přezkumném jednání bylo zjištěno 22 281,--Kč. Zjištěná pohledávka tedy značně převyšuje nárok žalobce na nedoplatek jistiny úvěru a smluvní pokutu. Soud proto soud v této části žalobu zamítl. Jistina pohledávky č. 2 činila 84 980 Kč plus 1 840,--Kč smluvních pokut dle čl. 13.1 smluvních podmínek. Dlužník úhradou částky 110 000,--Kč svůj závazek z této pohledávky splnil a proto soud i v této části žalobu zamítl. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř., jelikož byl úspěšný žalovaný zastoupen advokátem náleží mu náhrada dle § 8 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve výši 9 tis. Kč a dle § 13 advokátního tarifu 2x 300,--Kč paušální náhrady, plus DPH ve výši 1 920,--Kč. Celkem tedy 11 520,--Kč.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 20. dubna 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa