41 ICm 849/2014
Číslo jednací: 41 ICm 849/2014-26 (KSHK 41 INS 31785/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce BHJ správci v. o. s., IČ 288 60 098, sídlem v Hradci Králové, Divišova 882/5, PSČ 500 02, jako insolvenčního správce dlužníka Jany Patrné, r. č. 775416/3263, bytem v Broumově-Olivětín, Soukenická 62, zastoupeného JUDr. Jiřím Janebou, advokátem sídlem na adrese žalobce, proti žalovanému JUDr. Dalimilu Mikovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Klatovy, IČ 712 38 573, sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, PSČ 339 01, o určení pohledávky v insolvenčním řízení,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že žalovaný nemá za dlužníkem Janou Patrnou, r. č. 775416/3263, v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 31785/2013 pohledávku ve výši 7.865,00 Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 3. 3. 2014 se žalobce domáhal určení nedůvodnosti vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 7.865,00 Kč uplatněné v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Jany Patrné a popřené žalobcem při přezkumném jednání. V odůvodnění podané žaloby se uvádí, že přihláška pohledávky je nákladem soudního exekutora v exekučním řízení, doložená příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 2. 12. 2013 č. j.

120 EX 28821/2012-24 a tato pohledávka není mimo exekuční řízení vykonatelná. Přitom se opírá o ust. § 40 odst. 1, § 87 odst. 4 a § 59 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Poukázal jednak na ust. § 46 odst. 7 téhož zákona, jež je jediným případem, kdy se pohledávka v insolvenčním řízení uspokojí z výtěžku exekuce a jednak na judikaturu Vrchního soudu v Praze a rozhodnutí Krajského soudu v Praze. Současně se domáhal přiznání nákladů soudního řízení.

Žalovaný navrhoval podanou žalobu zamítnout. Ve svém obsáhlém vyjádření rekapituluje průběh jak exekučního řízení vůči povinné Janě Patrné tak i průběh insolvenčního řízení vůči téže osobě v postavení dlužníka. Dále pojednal o odměně exekutora, jak v rovině praktické, tak i na úrovni teoretické s přihlédnutím k Listině základních práv a svobod. Dovodil, že mu vzniklo právo na odměnu a náhradu hotových výdajů, včetně DPH, citovaným příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 2. 12. 2013. Právo na uspokojení této své pohledávky v insolvenčním řízení opírá o to, že povaha pohledávky je zakotvena v procesním právu, byla v insolvenčním řízení řádně přihlášena a pouze v tomto řízení může být uspokojena. Žalovaný též odkázal na závěry právní teorie stran povahy nároku na náhradu nákladů řízení a judikaturu Vrchního soudu v Praze (ovšem odlišnou od rozhodnutí uváděných žalobcem), jeho názor podporující. Na závěr-pokud jde o náklady řízení-navrhl, aby je soud nepřiznal žádné straně.

Ze spisu sp. zn. KSHK 41 INS 31785/2013 se z přihlášky pohledávky žalovaného podává, že do insolvenčního řízení dlužnice Jany Patrné přihlásil svou pohledávku ve výši 7.865,00 Kč jako pohledávku vykonatelnou na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 120 Ex 28821/12-24.

Z protokolu z přezkumného jednání z 5. 2. 2014 se podává, že předmětnou pohledávku žalovaného žalobce v celém rozsahu co do pravosti popřel.

Z Příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného žalovaným pod č. j. 120 EX 28821/12-24 dne 2. 12. 2013, právní moci nabyl dne 14. 12. 2013, se podává, že povinná Jana Patrná je povinna uhradit žalovanému, jako soudnímu exekutorovi, náklady exekuce v částce 7.865,00 Kč v exekučním řízení vedeném žalovaným na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě pro pohledávku oprávněného CP Inkaso s. r. o. ve výši 16.298,31 Kč s příslušenstvím.

Z popsaných důkazů a ze své úřední činnosti má soud za zjištěno, že v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužnice Jany Patrné přihlásil žalovaný jako soudní exekutor svou vykonatelnou pohledávku ve výši 7.865,00 Kč, tj. náklady exekuce a odměnu exekutora a doložil Příkaz k úhradě nákladů exekuce. Při přezkumném jednání konaném dne 5. 2. 2013 byla tato pohledávka žalobcem popřena co do pravosti. Žalobce včas podanou žalobou uplatnil své popření proti věřiteli.

Soud má za to, že přihlášená pohledávka je pohledávkou, která se v insolvenčním řízení přihlašuje podáním přihlášky postupem dle ust. § 173 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen IZ). Nejedná se o pohledávku vyloučenou z uspokojení dle § 170 IZ ani o pohledávku uplatňovanou jiným způsobem (§ 203 a n. IZ). Přihlášená pohledávka má základ v procesním právu, vznikla na základě pravomocného rozhodnutí, které má v tomto směru konstitutivní povahu (viz Drápal, L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář I. vydání Praha: C.H. Beck 2009, str. 1009). V daném případě na základě rozhodnutí vydaného exekutorem dle ust. § 87 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb. Usnesení Nejvyššího soudu ČR vydané pod sp. zn. 20 Cdo 5223/2007 sice uvádí, že příkaz je ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává v exekučním řízení, v němž byl vydán (§ 87 odst. 4, § 88 odst. 1, 2 zákona č. 120/2001 Sb.) . Zde citovaný názor -kdy Nejvyšší soud ČR řešil jinou otázku než je přihláška pohledávky nákladů exekuce v insolvenčním řízení-však nezakládá vyloučení zmíněné pohledávky z uspokojení v rámci insolvenčního řízení ani neodůvodňuje její popření.

Soud zejména proto neshledal důvody k popření pohledávky též i s ohledem na to, že IZ nikterak neomezuje rozsah titulů-ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.-na základě kterých je pohledávka věřitelem uplatněna v insolvenčním řízení.

Rovněž má soud za to, že důvodem popření pohledávky žalobcem bylo výlučně jiné právní posouzení věci, tj. důvod zapovězený v ust. § 199 odst. 2 IZ.

Z těchto důvodů soud podanou žalobu zamítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle výsledku sporu a s přihlédnutím k ust. § 202 odst. 1 IZ. Podle tohoto zákonného ustanovení nemá žádný z účastníků ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Tomu odpovídá bod II. výroku.

Poučení: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu. v Hradci Králové dne 31. října 2014

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hana Šafránková