41 ICm 835/2010
Číslo jednací: 41 ICm 835/2010-100 ( KSHK 41 INS 1335/2010 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavel Vosečkem v právní věci žalobce Český inkasní kapitál, a.s., IČ 27646751, sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 808/66, PSČ 110 01, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem sídlem v Plzni, Úslavská 33, PSČ 326 00, proti žalovanému Mgr. Kamilu Tomanovi, insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Hradci Králové, Škroupova 441, PSČ 500 02, o určení pohledávky v insolvenčním řízení t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41INS 1335/2010 ve věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , ve výši 98 673,36 Kč, je po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 22. 7. 2010, doručenou soudu dne 23. 7. 2010 navrhl žalobce určení oprávněnosti shora uvedené pohledávky. Uvedl, že v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano přihlásil nevykonatelnou pohledávku ve shora uvedené výši s tím, že se jedná o pohledávku jemu postoupenou společností GE Money Multiservis, a .s. (dříve GE Capital Multiservis, a.s.) jako původním věřitelem. Pohledávka za dlužníkem vznikla na základě smlouvy o úvěru č. 33217643, jíž byl dlužníkovi poskytnut úvěr ve výši 107 000 Kč, jenž měl být splácen po 4 340,72 Kč měsíčně po dobu 5 let. Z důvodu prodlení dlužníka s placením věřitel od smlouvy odstoupil a uplatnil nárok na zbylé splátky a úroky z prodlení v zákonné sazbě (§ 517 odst. 2 obč. zákoníku ve spojení s ust. nař. vl. č. 142/1994 Sb.) v celkové výši 98 673,36 Kč. Tato pohledávka byla při přezkumné jednání s odkazem na promlčení popřena žalovaným. S námitkou promlčení žalobce nesouhlasí, když v čl. 11.6 smluvních podmínek, jež jsou součástí smlouvy, byla promlčecí doba prodloužena na 10 let. Žalovaný navrhl žalobu zamítnout, poukázal na její promlčení a dále tvrdil, že postupní smlouva ze dne 19.2. 2007 postrádá jednoznačný projev vůle smluvních stran svědčící o postoupení přihlášené pohledávky. Z přihlášky pohledávky žalobce doručené soudu dne 31.5. 2010 do insolvenčního řízení sp. zn. KSHK 41 INS 1335/2010 se podává, že žalobce přihlásil na jistině 76 578,36 Kč a úroku z prodlení 25 081,--Kč, celkem 98 673,36 Kč s důvodem vzniku: Smlouva o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla č. 33217643. Úrok z prodlení je počítán od 26.11. 2006 v zákonné výši dle § 517 odst. 2 o.z. a jeho výpočet je přílohou přihlášky pohledávky. Z protokolu z přezkumného jednání z 25. 6. 2010 se podává, že žalovaný přihlášenou pohledávku žalobce popřel co do důvodu i výše. Z úvěrové smlouvy č. 33217643 uzavřené mezi GE Capital Multiservis, a.s., jako věřitelem na straně jedné a dlužníkem na straně druhé, se podává, že věřitel poskytl dlužníkovi úvěr 107 000,--Kč na nákup vozu Škoda Felicia Diesel 98-01 1.9D LX. Úvěr měl být splacen v 60 splátkách po 4 340,72 Kč. Podle čl. 11.6. smluvních podmínek, tvořících součást smlouvy, bylo sjednáno prodloužení promlčecí doby práv ze smlouvy na 10 let ve smyslu ust. § 401 obch. zákoníku. Z přípisu věřitele dlužníkovi z 5.3. 2006 se podává, že věřitel z důvodu neuhrazení splátky od úvěrové smlouvy odstoupil Z vyúčtování cit. úvěrové smlouvy z 26. 10. 2006 se podává, že dlužníkův závazek k tomuto datu činil 76 578,36 Kč. Z přípisu žalobce dlužníkovi z 23.8. 2007 se podává, že původní věřitel oznámil dlužníkovi postoupení pohledávky žalobci s tím, aby dlužník další plnění poskytl žalobci. Z rámcové smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 19. 2. 2007 se podává, že původní věřitel, jako postupitel, a žalobce, jako postupník, se dohodli na postupování pohledávek dlužníků věřitele žalobci s tím, že seznam dlužníků je přílohou této smlouvy a zaplacením úplaty za postoupení přejímá postupník příslušné pohledávky. V seznamu dlužníků, jenž je přílohou cit. postupní smlouvy je dlužník Jiří Moronga pod č. 33217643 uveden a rovněž je zde uvedena celková částka výše úplaty a to 6 563 437,58 Kč. Z výpisu z běžného účtu č. 162453563 z 23. 8. 2007 původního věřitele se podává, že žalobce právě tuto částku původnímu věřiteli zaplatil.

Z toho, co účastníci uvedli v průběhu řízení a z provedených důkazů, má soud za prokázáno, že dlužník uzavřel s věřitelem GE Capital Multiservis, a.s. úvěrovou smlouvu, na jejímž základě mu bylo poskytnuto 107 000,--Kč. Dlužník neplnil podmínky úvěru a z toho titulu věřitel od smlouvy odstoupil a požadoval pohledávku sestávající z jistiny a úroků z prodlení-výpočet obou částek žalovaný nezpochybnil. V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka pak žalobce, jemuž byla pohledávka postoupena, tuto pohledávku přihlásil. Závazek dlužníka vznikl z úvěrové smlouvy podřízené režimu obchodního zákoníku (§ 261 odst. 3 písm. d/ a § 497 a násl. obch. zákoníku) a pohledávka z této smlouvy byla platně postoupena smlouvou dle § 524 obč. zákoníku žalobci. Pohledávka není promlčena, jelikož bylo sjednáno prodloužení doby promlčení na 10 let (§ 401 obch. zák.). Z tohoto důvodu, když výpočet výše pohledávky na jistině i příslušenství žalovaný nezpochybnil, soud žalobě vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 ins. zákona, když úspěšný žalobce nemá proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 4. května 2012

JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa