41 ICm 737/2015
Číslo jednací: 41 ICm 737/2015-33 ( KSHK 41 INS 389/2013 )

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v právní věci žalobce Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem v Jilemnici, Jeriova 990, PSČ 514 01, proti žalovanému Ing. Jakubu Harvanovi, jako insolvenčnímu správci dlužníka Blanky anonymizovano , anonymizovano , sídlem v Turnově, Palackého 175, PSČ 511 01, o vyloučení majetkového podílu z majetkové podstaty dlužníka, rozsudkem pro uznání,

t a k t o: I. Z majetkové podstaty dlužnice Blanky anonymizovano v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 41 INS 389/2013 se vylučuje členský podíl ve stavebním bytovém družstvu Semily, oceněný v částce 21.263,00 Kč. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou soudu dne 13. 2. 2015 se žalobce domáhal vyloučení shora označeného majetkového podílu z majetkové podstaty dlužníka Blanky anonymizovano . Předmětem řízení bylo vyloučení majetkového podílu dlužníka Blanky anonymizovano , který žalovaný sepsal do majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka Blanky anonymizovano před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 389/2013.

Žalovaný uznal při ústním jednání dne 18. 12. 2015 uplatněný nárok žalobce.

Soud proto žalobě v celém rozsahu vyhověl (§ 153a odst. 1 a 3 o.s.ř.), přičemž odůvodnění rozsudku je ve zkrácené formě (§ 157 odst. 3 o.s.ř.).

Žalobce, jenž byl ve sporu úspěšný, nepožadoval náhradu nákladů řízení. Tomu odpovídá bod II. výroku.

P o u č e n í: Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů po jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 18. prosince 2015

JUDr. Pavel Voseček, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Jirků